Τοπικά

Ψάχνει οικόπεδο στην Άφησσο για πάρκιν ο Δήμος Νοτίου Πηλίου

Ελεύθερο οικόπεδο για τη μίσθωσή του προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης στην Άφησσο ψάχνει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου και προς αυτή την κατεύθυνση η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην κατάρτιση των όρων για τη διενέργεια σχετικής δημοπρασίας. Να αναφερθεί ότι το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της Αφήσσου και να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον τριάντα αυτοκινήτων κατά την τουριστική περίοδο.
Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης το ακίνητο πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση από τον Δήμο.

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο ΚΕΓΕ Αργαλαστής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, που έχει οριστεί με την 8/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ημερομηνία και η ώρα της δημοπρασίας θα ορισθούν από τον δήμαρχο Νοτίου Πηλίου, ο οποίος θα καλέσει, επί αποδείξει, να λάβουν μέρος στη δημοπρασία μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή, μετά από τη διενέργεια της σχετικής αυτοψίας. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Η διάρκεια ισχύος της μίσθωσης ορίζεται μέχρι τέσσερις μήνες και προτείνεται να καταβάλλεται το ποσό των 2500 ευρώ. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί από τη δημοπρασία, θα καταβάλλεται ανά δίμηνο και στο τέλος κάθε διμήνου από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου με ένταλμα πληρωμής, θα παραμείνει σταθερό μέχρι τη λήξη της μισθώσεως.
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης του αρμοδίου οργάνου, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και ενέχεται για τη μεγαλύτερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νοτίου Πηλίου με την ένδειξη για το «Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας», απ’ όπου και θα αποστέλλονται στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81 η οποία έχει ορισθεί με την αριθ. 9/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους που θέτει η διακήρυξη.
Στη συνέχεια η Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 συντάσσει σχετική έκθεση εντός πέντε ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού κάποιου ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση μαζί με τους φακέλους των προσφορών ενδιαφέροντος θα αποστέλλονται στο «Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας», το οποίο έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το