Τοπικά

Ψάχνει ανάδοχο για μεταφορά νερού στο νησί των Τρικέρων o Δήμος Ν. Πηλίου

Σε αναζήτηση αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης πόσιμου νερού, στο νησί Τρίκερι με υδροφόρο πλοίο βρίσκεται ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Η εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών των νησιών θα γίνεται με ένα υδροφόρο ρυμουλκό πλοίο, αναλόγως των αναγκών υδρομεταφοράς του νησιού. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται την απρόσκοπτη και χωρίς διακοπή τροφοδοσία με πόσιμο νερό του νησιού. Σε περίπτωση που το υδροφόρο πλοίο καταστεί για οιονδήποτε λόγο ακατάλληλο για τη μεταφορά νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ή σε περίπτωση βλάβης, ή για λόγους ανωτέρας βίας και έκτακτων αναγκών, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα.
Η μέγιστη προσφερόμενη τιμή ορίζεται στα 41.292 ευρώ από τον Βόλο στο νησί Τρίκερι, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%, ενώ η κάθε μεταφορά θα κοστίζει 1.850 ευρώ.
Για τη μεταφορά του νερού ο μεταφορέας πρέπει να έχει και να διατηρεί στην κατοχή και ανενόχλητη διαχείρισή του ένα ρυμουλκό πλοίο με δεξαμενή υδροφόρα μεταφορικής ικανότητας από 200 έως 550 κυβικά μέτρα νερού, δια ναυλοσύμφωνου βεβαίας χρονολογίας, θεωρημένου από τις αρμόδιες Αρχές, διάρκειας και ισχύος τουλάχιστον όσης της παρούσας σύμβασης μεταφοράς, για αυτοκινούμενα υδροφόρα πλοία.

Το εν λόγω πλοίο, πρέπει να είναι αρμοδίως εγκεκριμένο για τη μεταφορά ποσίμου νερού, ιδιαιτέρως αξιόπλοο και υγειονομικώς επαρκές, πιστοποιημένης της καταλληλότητάς του αρμοδίως, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως. Η πιστοποίηση της καταλληλότητας θα προκύπτει από τα ανάλογα πιστοποιητικά της υπηρεσίας Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων και των Αρμοδίων Υγειονομικών Αρχών. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα είναι στη διάθεση το Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως και όποτε αυτά ζητηθούν. Επί πλέον το εν λόγω πλοίο, δεν θα είναι συμβατικά δεσμευμένο για μεταφορά νερού σε άλλη περιοχή. Ο μεταφορέας υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το πλοίο που χρησιμοποιεί σε κατάλληλο Φορέα για την κάλυψη των ζημιών και ιδιαίτερα για ρύπανση της θάλασσας .Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του μεταφορέα σχέδια με τα βάθη των ανωτέρω λιμένων του νησιού εφόσον του ζητηθεί.

Ναυαγοσωστική κάλυψη
Στο μεταξύ, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νοτίου Πηλίου». Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών ανέρχεται στις 90.000 ευρώ, ενώ η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προτείνει να κατακυρωθεί η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «Ελληνική Εταιρεία Υπηρεσιών Μονοπρόσωπη ΙΚΕ».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το