Τοπικά

Προϋπολογισμός 3,3 εκ. ευρώ στον ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή

Έσοδα 3.352.353,68 ευρώ, έξοδα 3.312.353,68 και αποθεματικό 40.000 ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας για το 2020, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε προς έγκριση, τα οικονομικά στοιχεία του Συνδέσμου για το οικονομικό έτος 2020 που αφορούν στα έσοδα, έχουν ως εξής και προέρχονται από τις παρακάτω πηγές:
-Τακτικά έσοδα: Δήμοι – Κοινότητες- Εισφορές έτους 2020 962.000 ευρώ, βιομηχανίες, βιοτεχνίες & ιδιώτες 150.000 ευρώ, τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες. 12.000 ευρώ, λοιπά τακτικά έσοδα 10.000 ευρώ. Το σύνολο των τακτικών εσόδων φτάνει το 1.134.000 ευρώ.
Στα έκτακτα έσοδα περιλαμβάνονται τα έσοδα από ΠΟΕ (40.000 ευρώ), εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και επιστροφές χρημάτων (324.000 ευρώ, λοιπά έκτακτα έσοδα 171.823,85 ευρώ και άλλα έκτακτα έσοδα 6.500 ευρώ με το σύνολο να ανέρχεται σε 542.323,85 ευρώ).
Να αναφερθεί ότι τα τέλη χρήσης του Χ.Υ.Τ.Α του Π.Σ. Βόλου των βιομηχανιών, βιοτεχνιών και ιδιωτών, τα οποία παραμένουν και αυτά στα επίπεδα του 2010 σύμφωνα με την 60/2016 απόφαση του Δ.Σ του Συνδέσμου έχουν ως εξής: Βιομηχανίες 20,00 €/τόνο, β) Βιοτεχνίες & ιδιώτες 12,00 €/τόνο.
Τα έκτακτα έσοδα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την επιχορήγηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εκτέλεση του συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Συνοχής έργου «Ολοκλήρωση έργων ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου». Το γενικό σύνολο εσόδων ανέρχεται σε 3.352.353,68 ευρώ, ενώ το χρηματικό υπόλοιπο στο 1.676.029,83 ευρώ.
Στις λειτουργικές δαπάνες χρήσης συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για τις αμοιβές του μόνιμου προσωπικού, προβλέψεις για νέες προσλήψεις, φύλαξη των Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, Νοτίου Πηλίου και του Σ.Μ.Α Αλμυρού (SECURITY) κ.λπ.

Μελέτη περιβαλλοντικών όρων στον ΣΜΑ Αλμυρού
Στο μεταξύ, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας η ανάθεση σε ιδιώτη της σύνταξης του φακέλου για τη μελέτη της ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων του ΣΜΑ Αλμυρού. Πρόκειται να συνταχθεί τεχνική έκθεση σχετικά με τις υποδομές και τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αλμυρού, θα συνταχθεί η σχετική Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 4ης Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» του παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄21), όπως εκάστοτε ισχύει, και θα συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η δαπάνη θα ανέλθει σε 5.456 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το