Τοπικά

Προσλήψεις στο Δήμο Βόλου με 8μηνες συμβάσεις

dimos volou

Σε οχτάμηνες συμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών του θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου, εφόσον το σύνολο του αριθμού των θέσεων που ζητεί εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στην Υπηρεσία Πρασίνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ θα προσληφθούν: Δέκα (κηπουροί ΔΕ, ένας τεχνίτης γεωργικών μηχανημάτων (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα) και γεωργικών οχημάτων (χλοοκοπτικά τρακτέρ) ΔΕ, δύο τεχνίτες υδραυλικοί ΔΕ, έξι εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ.

Για τη λειτουργία της «Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού έντεκα ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών και συγκεκριμένα:

Ενός ατόμου ειδικότητας Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ΠΕ ή Κοινωνιολόγων ΠΕ ή Κοινωνικής Διοίκησης ΠΕ (με κατεύθυνση Κοινωνική Εργασία) για τη θέση της διευθύντριας της ΣΥΔ, πλήρους απασχόλησης.

Ενός ατόμου ειδικότητας Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής ΠΕ, πλήρους απασχόλησης.

Ενός ατόμου ειδικότητας Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ, πλήρους απασχόλησης.

Τριών ατόμων ειδικότητας Νοσηλευτών/τριών ΤΕ, πλήρους απασχόλησης.

Τριών ατόμων ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών ΔΕ πλήρους απασχόλησης και δύο ατόμων ειδικότητας Καθαριστών/στριών ΥΕ, για απασχόληση τεσσάρων ωρών ημερησίως σε δύο βάρδιες.

Δεδομένου ότι πρόκειται για δομή εικοσιτετράωρης λειτουργίας, η απασχόληση του προσωπικού θα περιλαμβάνει Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της δομής, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στις ανταποδοτικές υπηρεσίες

 

Στην Υπηρεσία Κοιμητηρίων: Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στα τριάντα τρία συνολικά κοιμητήρια του ενιαίου Δήμου Βόλου: Οκτώ εργάτες ταφών – εκταφών ΥΕ.

Στη Διεύθυνση Καθαριότητας: Δέκα οδηγούς απορριμματοφόρων αυτοκινήτων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ΔΕ και άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ κατηγορίας.

Έξι οδηγούς απορριμματοφόρων αυτοκινήτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ΔΕ και άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ κατηγορίας.

Τριάντα εννέα εργάτες καθαριότητας ΥΕ (συνοδούς απορριμματοφόρων).

Ένα χειριστή μηχανικού σαρώθρου (σκούπα) ΔΕ παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας.

Δύο χειριστές σύνθετου εκσκαπτικού και φορτωτικού μηχανήματος ΔΕ.

Ένα χειριστή διαμορφωτή γαιών, οδών, και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου – γκρέιντερ.

Ένα μηχανοτεχνίτη ΔΕ, για την επισκευή και συντήρηση των κάδων απορριμμάτων και των επιστήλιων καλαθιών.

Έναν τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή και οξυγονοκολλητή ΔΕ, για την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκολλήσεων εξαρτημάτων μη υποκείμενων σε σοβαρές καταπονήσεις

Δύο ηλεκτρολόγους οχημάτων ΔΕ, για την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων των μηχανικών μέσων της Υπηρεσίας.

Δύο τεχνίτες οχημάτων ΔΕ, για τη συντήρηση και την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

Στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού: Δύο ηλεκτρολόγους ΔΕ (κατόχους άδειας Α).

Oι δαπάνες που θα προκύψουν από την πρόσληψη του προσωπικού ανέρχονται, για το τρέχον έτος, στο ποσό των 398.283,00 €.

Συμβάσεις με γιατρούς

Σε συμβάσεις με γιατρούς θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου. Δύο συμβάσεις με γιατρούς γενικής ιατρικής θα υπογραφούν για τα ΚΑΠΗ. Ο ένας γιατρός θα απασχοληθεί στο κεντρικό ΚΑΠΗ, στο ΚΑΠΗ της Νέας Δημητριάδας της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, καθώς και στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς , για συνολικά εβδομήντα ώρες το μήνα , ενώ ο άλλος ιατρός θα απασχοληθεί στα τέσσερα παραρτήματα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας και στο ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, για συνολικά εβδομήντα ώρες το μήνα.

Το ποσό της αμοιβής της εργασίας θα ανέλθει για τον καθένα από τους γιατρούς στο ποσό των 14.280,00 € (συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων κρατήσεων) και θα καταβληθεί σε δώδεκα ισόποσες δόσεις.

Για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών θα προσληφθεί ένας γιατρός εργασίας.

Το προς ανάθεση έργο είναι προσωρινό και θα διαρκέσει ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η δε παράδοση του έργου θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα. Η αμοιβή του ιατρού εργασίας καθορίζεται στο ποσό των 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων κρατήσεων) και θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.

Στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα υπογραφούν συμβάσεις με ένα γιατρό με ειδικότητα Ψυχιάτρου ΠΕ, με παροχή υπηρεσιών οχτώ ωρών το μήνα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχες δομές. Η δαπάνη που προκαλείται ετησίως μεικτά (συμπεριλαμβανομένων των κατά νόμο προβλεπόμενων κρατήσεων) είναι «τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα» ευρώ (3.360,00€), έναν (εργοθεραπευτή ΤΕ, με παροχή υπηρεσιών σαράντα οκτώ ωρών το μήνα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχες δομές. Η δαπάνη που προκαλείται ετησίως μεικτά (συμπεριλαμβανομένων των κατά νόμο προβλεπόμενων κρατήσεων) είναι 17.280,00€, ένα γυμναστή Ειδικής Αγωγής ΠΕ, με παροχή υπηρεσιών τριάντα έξι ωρών το μήνα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχες δομές. Η δαπάνη που προκαλείται ετησίως μεικτά (συμπεριλαμβανομένων των κατά νόμο προβλεπόμενων κρατήσεων) είναι 12.960,00 €.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το