Τοπικά

Προσλήψεις έντεκα ατόμων στην ΑΝΕΒΟ “Θ”  

ΑΝΕΒΟ

Προσλήψεις προβλέπει ο νέος κανονισμός λειτουργίας της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Βόλου, η οποία αφενός διαθέτει μόνο δυο υπαλλήλους, αφετέρου απέλυσε εκείνους που εργάζονταν επί χρόνια με δελτία παροχής υπηρεσιών. Ο νέος κανονισμός προβλέπει έντεκα θέσεις τακτικού προσωπικού ωστόσο για να γίνουν προσλήψεις θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή του μνημονιακού Νόμου που τις απαγορεύει. Η Αναπτυξιακή μπορεί να είναι ανώνυμη εταιρεία, ωστόσο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς έχει  μοναδικό μέτοχο το δήμο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία θα τοποθετηθεί ο συνεργάτης του Α. Μπέου, Γ. Σκλιάς, που ασκεί σήμερα διοικητικά καθήκοντα στον δήμο, χωρίς καμία θεσμική αρμοδιότητα και χωρίς πρόσληψη.

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό,  υπεύθυνοι για τη γενική διαχείριση της Εταιρείας θα είναι ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος, οι οποίοι  θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που άπτονται της γενικής διοίκησης, των αντίστοιχων αποφάσεων διαχείρισης, καθώς και των αποφάσεων τακτικής για τη υλοποίηση των εντολών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία θα  αποτελείται από δύο κύρια τμήματα, το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης και το Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων.

Κατά περίπτωση, θα υπάρχει και ένα  Τμήμα Εξωτερικών Συνεργατών, το οποίο θα είναι κατ’ αποκοπή και τα μέλη αυτού θα αποτελούν εξωτερικοί συνεργάτες (όπως νομικοί σύμβουλοι, κα).

Το τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Διαχείρισης

Θα καλύπτει οριζόντια όλες τις αρμοδιότητες διοικητικής, οικονομικής, διαχειριστικής, ταμειακής και γραμματειακής υποστήριξης των εργασιών της Εταιρείας. Θα έχει την ευθύνη της ασφάλειας των εργαζομένων, των μηχανημάτων και των γραφείων της Εταιρείας, καθώς και της καθαριότητας και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

Το τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

Θα καλύπτει όλες τις αρμοδιότητες σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, δράσεων, έργων και μελετών που ανατίθενται στην Εταιρεία από τον Δήμο Βόλου και γενικότερα από ΟΤΑ, την ΕΕ, άλλους φορείς ή από ιδιώτες.

Θα καλύπτει όλες τις αρμοδιότητες σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης έργων, μελετών και δράσεων με στόχο την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Θα καλύπτει όλες τις αρμοδιότητες προβολής, ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων των δράσεων της Εταιρείας, μέσω εκδόσεων, διαδικτύου, διοργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων, κλπ.

Θα καλύπτει όλες τις αρμοδιότητες, σχετικά με την εσωτερική πληροφόρηση για πρωτοβουλίες της Ε.Ε., τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων και επιστημονικών αρχείων και δεδομένων.

Υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση και την παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων, ως υπεύθυνος της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης της Εταιρείας, θα είναι οπρόεδρος ή/και ο διευθύνων σύμβουλος, οι οποίοι θα διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την υλοποίηση ενός προγράμματος, ενός έργου ή μιας μελέτης μπορεί να ορίζεται επιστημονικός υπεύθυνος του συγκεκριμένου Προγράμματος, έργου ή μελέτης, ύστερα από σχετική εισήγηση του υπευθύνου του Τμήματος Προγραμματισμού & Διαχείρισης Έργων και απόφαση της Επιτροπής Προγραμμάτων,

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του προέδρου, θα  συστηθούν οι παρακάτω  επιτροπές:

Επιτροπή Προμηθειών

Στην Επιτροπή συμμετέχουν δύο ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος και ο υπεύθυνος του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης. Το κάθε Τμήμα εισηγείται γραπτώς στην Επιτροπή την προμήθεια του υλικού που θεωρεί απαραίτητο για τη λειτουργία του, καθώς και όλα τα στοιχεία τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη λήψη απόφασης εκ μέρους της Επιτροπής. Μετά από εξέταση της εισήγησης, η Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και παραδίδει την απόφασή της στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, το οποίο την αρχειοθετεί και την διεκπεραιώνει ανάλογα με το περιεχόμενο.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από ένα στέλεχος του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης και ένα στέλεχος του Τμήματος που αφορά η προμήθεια. Αφού εξετάσουν το παραλαμβανόμενο υλικό ως προς την ποιότητα και την ποσότητα, συντάσσουν το πρακτικό παραλαβής, στο οποίο αποδέχεται ή απορρίπτει την παραλαβή, και το παραδίδουν στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, το οποίο το αρχειοθετεί ανάλογα με το περιεχόμενο.

Επιτροπή Προγραμμάτων

Εξετάζει τις προτάσεις Προγραμμάτων, έργων και μελετών που υποβάλλονται στην Εταιρεία από στελέχη της Εταιρείας, από εξωτερικούς φορείς, ή εξωτερικούς συνεργάτες, ως προς την πληρότητα της πρότασης και την σκοπιμότητα ανάληψης του έργου ή της μελέτης από την Εταιρεία.

Εξετάζει τις προτάσεις ανάθεσης έργων και μελετών εκ μέρους της Εταιρείας σε εξωτερικούς φορείς και συνεργάτες, ως προς τη σκοπιμότητα, τους όρους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ανάθεσης.

Εγκρίνει τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, ο οποίος κατά κανόνα είναι το άτομο που συνέταξε την πρόταση ή τον υπεύθυνο παρακολούθησης και συντονισμού της ανάθεσης έργου.

Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων

Εγκρίνει τις αναγκαίες προσαρμογές με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Μετά την περάτωση και παράδοση τμήματος, ή ολοκλήρου, του έργου ή της μελέτης, ασκεί αρμοδιότητες επιτροπής ποιοτικής παραλαβής και εισηγείται την αποδοχή, ή όχι, εκ μέρους της Εταιρείας.

Για κάθε θετική ή αρνητική εισήγηση της Επιτροπής, συντάσσεται και υπογράφεται πρωτόκολλο που παραδίδεται στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, το οποίο μεριμνά για την αρχειοθέτηση και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Επιτροπή Προσλήψεων

Με απόφαση του ΔΣ συγκροτείται Επιτροπή Προσλήψεων, η οποία έχει την ευθύνη αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων για πρόσληψη στην Εταιρεία και γενικώς έχει την ευθύνη τήρησης της διαδικασίας πρόσληψης.

Θέσεις εργασίας και καθεστώς απασχόλησης

Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του νόμου και τηρουμένων αυτών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η ανάθεση ορισμένων, ή και του συνόλου, των αρμοδιοτήτων ορισμένων από τις ανωτέρω θέσεις εργασίας σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι υπογράφουν σύμβαση έργου με την Εταιρεία, ή σε στελέχη των ΟΤΑ, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .Το καθεστώς συνεργασίας καθορίζεται στην εκάστοτε υπογραφόμενη σύμβαση. Η ανάθεση σ’ αυτούς των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων υπονοεί και την ανάληψη από αυτούς όλων των συνεπαγομένων ευθυνών λογοδοσίας και αναφοράς, όπως περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέσεις τακτικού προσωπικού

Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Διαχείρισης 3, Τμήμα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Έργων 8.

Έκτακτο προσωπικό  – Συνεργάτες 

Η επιλογή προσωπικού μπορεί να γίνει και από το Μητρώο Συνεργατών που έχει καταρτιστεί, κατόπιν συνέντευξης από την αρμόδια επιτροπή. Η σύμβαση έχει ισχύ από της αναλήψεως υπηρεσίας και λύεται αυτοδικαίως όταν λήξει ο χρόνος διάρκειας της χωρίς καταβολή αποζημίωσης. Οι αποδοχές του έκτακτου προσωπικού ρυθμίζονται με βάση τις κλαδικές ή συλλογικές συμβάσεις, τις κατ` ανώτατο όριο αποδοχές που προβλέπονται σε συγκεκριμένα Ευρωπαϊκά προγράμματα ή μετά από διαπραγμάτευση ειδικά για τους συνεργάτες με σύμβαση έργου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το