Τοπικά

Πρόσληψη τεσσάρων γυμναστών με οκτάμηνες συμβάσεις από τον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ

Στην πρόσληψη τεσσάρων καθηγητών ΠΕ Φυσικής Αγωγής (με άδεια ναυαγοσώστη) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών για την κάλυψη αναγκών σε δομές της Διεύθυνσης Αθλητισμού, θα προχωρήσει ο ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.

 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της απόφασης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόλου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 
Η υπηρεσία θα καταρτίσει τους πίνακες και μετά την κατάρτιση των πινάκων, η αρμόδια υπηρεσία θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα υπογραφεί από δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στην επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το