Τοπικά

Πρόσληψη 42 ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Στην πρόσληψη 42 ατόμων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ωροµισθίων), για την κάλυψη αναγκών στη Διεύθυνση Πολιτισμού και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης προχωρά ο ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.

Πρόκειται για έναν θεατρολόγο Π.Ε., ένας μουσικολόγο Π.Ε., έναν ζωγράφο Π.Ε. (με απαραίτητη προϋπηρεσία στην εικαστική για παιδιά προσχολικής ηλικίας), ένα καθηγητή ανώτερων θεωρητικών Π.Ε., ένα καθηγητή στο κανονάκι Π.Ε., έναν καθηγητή στο Νέι, δύο εικαστικούς καλλιτέχνες – ζωγράφους Π.Ε., έναν καθηγητή πιάνου Π.Ε., έναν καθηγητή πιάνου Τ.Ε., δύο καθηγητές συνοδείας πιάνου Τ.Ε., έναν καθηγητή μουσικής προπαιδείας και θεωρητικών Τ.Ε., δύο καθηγητές βιολιού Τ.Ε., έναν καθηγητή βιολιού- βιόλας Τ.Ε., έναν καθηγητή βιολοντσέλου Τ.Ε., έναν καθηγητή κρουστών Τ.Ε., έναν καθηγητή κλαρινέτου Τ.Ε., έναν καθηγητή ηλεκτρικής κιθάρας Τ.Ε., έναν καθηγητή ηλεκτρικού μπάσου Τ.Ε., έναν καθηγητή μονωδίας Τ.Ε., έναν καθηγητή βυζαντινής μουσικής Τ.Ε., έναν καθηγητή κοντραμπάσου Τ.Ε., έναν καθηγητή όμποε Τ.Ε., έναν καθηγητή τρομπέτας Τ.Ε., έναν καθηγητή φλάουτου Τ.Ε., έναν καθηγητή πληροφορικής με ειδίκευση στην ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας Τ.Ε., έναν καθηγητή χορού Δ.Ε., έναν τεχνικό χειροποίητης κεραμικής Δ.Ε., έναν γραφίστα Δ.Ε., έναν φωτογράφο Δ.Ε., έναν τεχνικό αγιογραφίας Δ.Ε., έναν ψηφιδωτού Δ.Ε., έναν καθηγητή ντραμς Δ.Ε., έναν καθηγητή στο λαούτο-ούτι  Δ.Ε., έναν καθηγητή στο κλαρίνο, ταμπουρά και στα παραδοσιακά κρουστά Δ.Ε., έναν καθηγητή στο μπουζούκι Δ.Ε., έναν καθηγητή στο παραδοσιακό βιολί Δ.Ε. και έναν εκπαιδευτή κεραμικής (με βεβαίωση πιστοποίησης και προϋπηρεσία σε προγράμματα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας).

 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν,είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ταχ. ∆/νση Καραµπατζάκη µε Αναπαύσεως Τ.Κ 38446, Βόλος, απευθύνοντάς την στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών/Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 2421082870, 2421091191), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (υπόδειγµα επισυνάπτεται στην παρούσα)

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας (δυο όψεις).

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισµού.

4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

  • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
  • Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του.
  • Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε µε οποιοδήποτε ειδικότητα στο δηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.
  • ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση και δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στο αρθ.22 του Π∆ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα.

5) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε αναγνωρισµένα καλλιτεχνικά/µουσικά ιδρύµατατης ηµεδαπής ή καλλιτεχνικά / µουσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. , η οποία πρέπει να προσκοµίζεται σε αναλυτική µορφή (Έτη-Μήνες-Μέρες-Ώρες) και να αποδεικνύεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ µε βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα και βεβαιώσεις εργοδοτών, στις οποίες να αναφέρεται η απασχόληση σε συγκεκριµένη ειδικότητα της προκηρυχθείσας θέσης.

Όλα τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται µαζί µε την αίτηση του υποψηφίου.

Συµπληρωµατικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης..

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες, και συγκεκριµένα από 11/9/2016 έως και 20/9/2016 τις ώρες 09:00 π.µ έως 13:00 µ.µ.

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ηµερών από την ειδοποίησή τους από το Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής: – Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού µητρώου τύπου Α’ (για άνδρες). – Πιστοποιητικό υγείας και αρτιµέλειας από κατάλληλη υγειονοµική επιτροπή. – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το