Τοπικά

Πρόσληψη 10 εποχικών στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

 

Αναρτήθηκε χθες στη σελίδα του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου η ανακοίνωση για την πρόσληψη 10 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών. Πρόκειται για δέκα άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για την πρόσληψη των οποίων δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Επίσης πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (με προσκόμιση τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές για τους άνδρες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):[email protected]) είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο δημαρχείο της Ζαγοράς, εντός έξι ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα και στον δικτυακό τόπο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το