Τοπικά

Προσλήψεις φυσιοθεραπευτών στα ΚΗΦΗ Βόλου και Αγριάς

Στην πρόσληψη δυο φυσιοθεραπευτών για τη στελέχωση των δομών ΚΗΦΗ Βόλου και ΚΗΦΗ Αγριάς θα προχωρήσει η ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ με ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι προσλήψεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ Βόλου, Αγριάς, Ν. Αγχιάλου» διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του προγράμματος 30/06/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΤΕ Φυσιοθεραπείας, ενώ το οικονομικό αντάλλαγμα για το παραπάνω έργο ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ και για τις δύο θέσεις.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, που θα παραλαμβάνουν από τα γραφεία της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του (Διεύθυνση: Προύσσης 22-26 Ν. Ιωνία. Τηλ.: 24210 63374, Fax: 24210 22448. Email: [email protected] ) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας απευθύνοντάς την στη Γραμματεία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το