Τοπικά

Προσλήψεις δυο γιατρών από τον Δήμο Βόλου

O δήμος Βόλου πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Ειδικής Παθολογίας με αντικείμενο έργου την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωμένους ασθενείς των ιατρείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου.

Ειδικότερα:
-ο ένας ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο κεντρικό ΚΑΠΗ, στο ΚΑΠΗ της Νέας Δημητριάδας της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, καθώς και στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς , για συνολικά εβδομήντα (70) ώρες το μήνα , ενώ
-ο δεύτερος ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα τέσσερα παραρτήματα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας και στο ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας
Βόλου, για συνολικά εβδομήντα (70) ώρες το μήνα.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.

Απαιτούμενα Προσόντα

1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
2. Ειδίκευση στη Γενική Ιατρική ή στην Ειδική Παθολογία
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο
5. Δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ασφαλισμένων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
5. Φωτοαντίγραφο τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Ειδικής Παθολογίας.
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
7. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου περί εγγραφής στον οικείο σύλλογο, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ΤΣΑΥ.
 Κριτήριο επιλογής, εκτός των τυπικών προσόντων, θα αποτελέσει η εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος και ιδιαίτερα η εμπειρία σε αντίστοιχες δομές.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 4/2/2019 ενώ ως καταληκτική ημερομηνία η 8/2/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 Νέα Ιωνία, (τηλ. Επικοινωνίας :24213 53121, 24213 53125).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00-13:00.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το