Τοπικά

Προσλήψεις 15 εποχικών στον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε μηνών, συνολικά 15 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ανακοίνωσε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.
Πρόκειται για 12 άτομα ειδικότητας ΥΕ εργατών Καθαριότητας, δύο άτομα ΔΕ οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων Γ’ κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και ενός ατόμου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέα – φορτωτή ομάδας Β’ τάξης Δ’), που θα προσληφθούν με διάρκεια σύμβασης πέντε μηνών.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νοτίου Πηλίου, Αργαλαστή Μαγνησίας, ΤΚ 37006, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Σγαρδώνη ή κ. Θεοφυλακτοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2423055659 – 2423054525).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Νοτίου Πηλίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το