Τοπικά

Προγραμματισμός προσλήψεων 79 υπαλλήλων στον Δήμο Βόλου

Ο προγραμματισμός προσλήψεων συνολικά 79 υπαλλήλων έρχεται προς έγκριση στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 9 το πρωί.

67 προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βρίσκονται στον προγραμματισμό του Δήμου Βόλου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 2021. Το προσωπικό, που θα απασχοληθεί για οχτώ μήνες, θα ενισχύσει τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του ενιαίου Δήμου στους τομείς δράσης που αφορούν στην αποκομιδή απορριμμάτων οδοκαθαρισμό, πυροπροστασία, προστασία περιβάλλοντος κλπ, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων. Προτείνεται έτσι η πρόσληψη 11 οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων ΔΕ, 50 εργατών καθαριότητας ΥΕ (συνοδοί απορριμματοφόρων), ενός τεχνίτη συντηρητή κάδων ΔΕ, τεσσάρων χειριστών μηχανημάτων ΔΕ και ενός τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή και οξυγονοκολλητή ΔΕ.

Επίσης, στον προγραμματισμό προσλήψεων περιλαμβάνεται και προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για οχτώ μήνες. Ειδικότερα, ο προγραμματισμός προσλήψεων αφορά 10 εργάτες ταφών –εκταφών ΥΕ στη Διεύθυνση Κοιμητηρίων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν, αφενός λόγω του πλήθους των 33 συνολικά κοιμητηρίων του ενιαίου Δήμου Βόλου και αφετέρου λόγω των αυξημένων θανάτων δημοτών εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Επισημαίνει ότι στην Υπηρεσία Κοιμητηρίων υπηρετούν δύο μόνο τακτικοί υπάλληλοι κλάδου ΥΕ ταφών- εκταφών, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τις εν λόγω ανάγκες.

Στην Οικονομική Επιτροπή έρχεται προς έγκριση και ο προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών για το έτος 2021 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Έτσι, προτείνει η πρόσληψη ενός οδηγού ΔΕ με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου και ενός διοικητικού- οικονομικού ΠΕ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.

Ακόμη, θα εγκριθεί ο προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το 2021 με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, προτείνει η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωμένους ασθενείς των ιατρείων του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου με δύο ιατρούς γενικής ιατρικής και εν ελλείψει ειδικούς παθολόγους. Συγκεκριμένα ο ένας γιατρός θα απασχοληθεί στο κεντρικό ΚΑΠΗ, στο ΚΑΠΗ της Νέας Δημητριάδας της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, καθώς και στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς, για συνολικά εβδομήντα ώρες το μήνα, ενώ ο άλλος ιατρός θα απασχοληθεί στα τέσσερα παραρτήματα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας και στο ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, για συνολικά εβδομήντα ώρες το μήνα.

Προγραμματισμός 17 προσλήψεων έως το 2025

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως προς τις δημοσιονομικές του επιπτώσεις, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέπτυξε ηλεκτρονική εφαρμογή και για τον Πολυετή Προγραμματισμό Προσλήψεων με στόχο τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.
Στον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για τα έτη 2022-2025 προτείνεται η πρόσληψη συνολικά 17 ατόμων ως εξής:
Το 2022 προβλέπεται να προσληφθεί ένας διοικητικός γραμματέας και ένας πολιτικός μηχανικός, το 2023 ένας οδηγός απορριμματοφόρου, ένας αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός και δύο πολιτικοί μηχανικοί. Το 2024 προγραμματίζεται η πρόσληψη ενός ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου μηχανικού, ενός τεχνίτη, ενός τεχνολόγου γεωπόνου, ενός διοικητικού γραμματέα, ενός ηλεκτρολόγου μηχανικού, ενός χειριστή μηχανημάτων έργου. Το 2025 προβλέπεται η πρόσληψη ενός μηχανολόγου μηχανικού, ενός χειριστή μηχανημάτων έργου, ενός πολιτικού μηχανικού, ενός αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού και ενός αποφοίτου πληροφορικής (software).

Άγονος ο διαγωνισμός για τη ναυαγοσωστική κάλυψη

Άγονος θα κηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών και υποστήριξη ακτών βραβευμένων με Γαλάζια σημαία, με υπεύθυνους ακτής και οριοθέτησής τους εντός των ορίων του Δήμου Βόλου. Το θέμα έρχεται προς συζήτηση στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Έτσι θα αποφασιστεί η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, συνολικού ποσού 189.939,48 ευρώ.
Στο μεταξύ, η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την εκτέλεση μετατροπών στον μετρητή φυσικού αερίου του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου.

10 προσλήψεις στη Σκόπελο
O προγραμματισμός προσλήψεων ήταν το επίκεντρο της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου. Για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα το 2021 προγραμματίζεται η πρόσληψη επτά ατόμων για οχτώ μήνες. Πρόκειται για δύο οδηγούς απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, ενός χειριστή μηχανημάτων έργου, τριών εργατών καθαριότητας και ενός εργάτη καθαριότητας με ημίονο. Με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών προγραμματίζεται η πρόσληψη ενός νεκροθάφτη για οχτώ μήνες, ενώ με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προγραμματίζεται η πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού και ενός ειδικότητας Βοηθητικών οικοδομικών εργασιών. Τα τελευταία οχτώ χρόνια η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έχει δεχθεί καίριο πλήγμα με τις συνταξιοδοτήσεις και μετατάξεις των υπαλλήλων της, χωρίς την ανάλογη και αναγκαία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Το υπάρχον μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί, σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα του αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ούτε για την κάλυψη των βασικών υπηρεσιακών αναγκών. Ο υπάλληλος Διοικητικού-Οικονομικού που θα προσληφθεί θα διεκπεραιώσει θέματα των Γραφείων Εσόδων, Ταμείου και Λογιστηρίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το