Τοπικά

Προγραμματική σύμβαση 590.000 ευρώ για τον Βιολογικό Καθαρισμό της Σκιάθου

Tην προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑ Σκιάθου ενέκρινε με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Σκιάθου. Η σύμβαση έχει αντικείμενο τη λειτουργία βιολογικού καθαρισμού Χ.Υ.Τ.Α. και επεξεργασία περίσσειας σταγγιδίων λυμάτων. Με τη σύμβαση ορίζεται ότι η ∆.Ε.Υ.Α. Σκιάθου με βάση τις συμβατικές της υποχρεώσεις οφείλει να έχει υπό την άμεση εποπτεία της και να ελέγχει τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού που υπάρχει εντός του χώρου του Χ.Υ.Τ.Α. καθώς και των συνδεδεμένων με αυτόν δεξαμενών και συστημάτων άντλησης, να ελέγχει τον όγκο των στραγγιδίων λυμάτων και να προλαμβάνει τυχόν υπερχειλίσεις και διαρροές που οφείλονται στην αύξηση του όγκου αυτού, να απομακρύνει με ιδία μέσα την περίσσια του όγκου των στραγγιδίων λυμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. και τέλος να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την επεξεργασία των στραγγιδίων λυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυμάτων που λειτουργεί.

Από την πλευρά του ο Δήμος πρέπει να παρέχει στη ΔΕΥΑ όλες τις απαραίτητες μελέτες που αφορούν τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., να διευκολύνει το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου, να εκτελεί τις πληρωμές των υπηρεσιών, να διασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση των εργασιών.
Ο συνολικός τετραετής προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σε 591.617, 88 ευρώ με ΦΠΑ (147.904 ανά έτος μέχρι το 2022.
Παράλληλα συστήθηκε και Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την εκτέλεση της σύμβασης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το