Τοπικά

Ποσό 6.500 ευρώ από αγωγές θα πληρώσει ο Δήμος Αλμυρού – Μετά από δικαστικές αποφάσεις σε βάρος του

Ποσά 5.146 ευρώ και 1.321 ευρώ αντίστοιχα θα καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού σε δυο εταιρείες μετά από αγωγές που κατέθεσαν εναντίον του για εργασίες που δεν πληρώθηκαν. Σχετικές γνωμοδοτήσεις για την πληρωμή των οφειλών μετά και από δικαστικές αποφάσεις έχει καταθέσει και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Αλμυρού.
Η πρώτη υπόθεση αφορά στην αγωγή της εταιρείας NOBILIS PRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενώπιον του εφετείου Λάρισας, η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με το ιστορικό της αγωγής, η εν λόγω εταιρεία υπέγραψε το 2017 σύμβαση με τον Δήμο Αλμυρού για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια σιδηρουργικών υλικών, για τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί.

Από τη διερεύνηση του θέματος με τις υπηρεσίες του Δήμου, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Για την εν λόγω προμήθεια, ο Δήμος συνέταξε το αριθ. 34/Α/2018 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 5.146 ευρώ, στο όνομα της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας Α.Ε. «NOBILIS PRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Στη συνέχεια το χρηματικό ένταλμα στάλθηκε στον επίτροπο Μαγνησίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για έλεγχο.
Ο επίτροπος το επέστρεψε αθεώρητο ως μη νόμιμο, συντάσσοντας σχετική πράξη.

Σύμφωνα με την πράξη του επιτρόπου, το χρηματικό ένταλμα δεν θεωρήθηκε διότι:
-Η υπ’ αριθ. πρωτ. 27504/29-12-2017 επισυναπτόμενη σύμβαση που αφορά στην εν λόγω προμήθεια, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και απέκτησε ισχύ στις 03.01.2018 και συνεπώς το υπ’ αριθ. 421/29-12-2017 τιμολόγιο του αναδόχου, που εκδόθηκε σε χρονικό σημείο προγενέστερο της ισχύος της σύμβασης, με αποτέλεσμα να μην είναι νόμιμη η εντελλομένη δαπάνη, καθόσον σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώρησή τους σε αυτό (Κλιμ. Προλ. Ελ. Στο VII Τμ. Πράξη 249/2017).
-Πέραν της έκδοσης του τιμολογίου του αναδόχου, από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι μη νόμιμα τα προμηθευμένα υλικά όχι μόνο εισήχθησαν στην αποθήκη, αλλά ακολούθησε δελτίο εξαγωγής αυτών για χρήση, σε χρόνο προγενέστερο της απόφασης ανάθεσης και της σχετικής σύμβασης προμήθειας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού Βαγγ. Χατζηκυριάκος «από τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνεται ότι η προμήθεια έχει πραγματοποιηθεί, άλλωστε στα δικαιολογητικά των χρηματικών ενταλμάτων υπάρχει πάντα το πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, πράγμα το οποίο δεν αμφισβητείται από κανένα».
Πρότεινε, δε, μέσω του νομικού συμβούλου του Δήμου, τη συνομολόγηση της προμήθειας και την αναγνώριση της οφειλής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας στις 22 Σεπτεμβρίου, πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή.

Δεύτερη αγωγή
Στο μεταξύ, κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αλμυρού η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, μετά από αγωγή της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με την οποία τον υποχρεώνει να καταβάλει συνολικό ποσό 1.321 ευρώ.
Η εν λόγω εταιρεία, σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης, εκθέτει ότι έχει ως αντικείμενο τη δημοσίευση ειδήσεων οικονομικού περιεχομένου, ρεπορτάζ και σχολίων που αφορούν φορείς του δημόσιου τομέα και των ΝΠΔΔ.
Η ως άνω εταιρεία από τις 28-07-2012 μέχρι 07-10-2015 είχε συνάψει με τον Δήμο Αλμυρού διαδοχικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, με βάση τις οποίες η ενάγουσα ανέλαβε την υποχρέωση να καταχωρεί στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», υπηρεσιακά δημοσιεύματα που ανάγονταν στη λειτουργία του Δήμου, εκδίδοντας σχετικά τιμολόγια συνολικού ποσού 864,69 ευρώ, τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι σήμερα.
Λόγω ποσού η απόφαση εκδόθηκε με τη διαδικασία των μικροδιαφορών, επομένως είναι ανέκκλητος (δεν χωρεί Έφεση) και εκτελεστή για τον Δήμο.
Να αναφερθεί ότι ο Δήμος Αλμυρού με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 2017, είχε αναγνωρίσει στην ουσία την παροχή υπηρεσίας και την οφειλή από τον αντίδικο.
Με νέα απόφασή της κατόπιν σχετικής γνωμοδοτήσεως του νομικού συμβούλου, θα εκτελεστεί η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και θα πληρωθεί η προαναφερόμενη οφειλή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το