Τοπικά

Ποιοι εκλέγονται στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου: Τα ονόματα και οι σταυροί

Έγινε από το Πρωτοδικείο του Βόλου η ανακήρυξη των ονομάτων από τους συνδυασμούς που μετείχαν στις δημοτικές εκλογές του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.
Από τους  πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 προκύπτει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου είναι 7.431, από αυτούς ψήφισαν 4.439, βρέθηκαν 207 άκυρα ψηφοδέλτια και 54 λευκά ψηφοδέλτια (σύνολο άκυρων και λευκών: 261), τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ψηφοφορία ανήλθαν σε 4.198.

Καθένας από τους  τρεις  συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:
Α) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 1.987 ψήφους, ήτοι ποσοστό 47,33%.
Β) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 1.738 ψήφους, ήτοι ποσοστό 41,40%.
Γ) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 473 ψήφους, ήτοι ποσοστό 11,27%.

Α) Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» λαμβάνει (473 : 200)=2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο (σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε) 73 ψήφων, ”
Β) Ο Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» λαμβάνει (1.738: 200=) 9 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο (σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε) 138 ψήφων,
Γ) Ο Συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» λαμβάνει (1.987 : 200=) 9 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο (σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού μείον το γινόμενο του εκλογικού μέτρου επί τις έδρες που έλαβε) 187 ψήφων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι το δημοτικό συμβούλιο του ως άνω Δήμου αποτελείται από 21 μέλη, με τη διαδικασία δε αυτή διανεμήθηκαν 19 από τις 21 έδρες, οι έδρες που καταλαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι αδιάθετες έδρες κατανέμονται ανά μία με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των συνδυασμών και ειδικότερα:
Α) Ο συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 187 ψήφων, λαμβάνει μία (1) έδρα και
Β) Ο συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ», με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 138 ψήφων, λαμβάνει μία (1) έδρα. Συνακόλουθα, η κατανομή των 21 εδρών του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού έχει ως εξής:

Α) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» λαμβάνει (9+ 1) 10 έδρες.
Β) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» λαμβάνει (8+1) 9 έδρες.
Γ) Ο Συνδυασμός με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» λαμβάνει 2 έδρες.

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι κανένας συνδυασμός δεν πλειοψήφησε με ποσοστό ανώτερο του πενήντα τοις εκατό (50% συν 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων με αποτέλεσμα την επανάληψη της ψηφοφορίας στις 02-06-2019 μεταξύ των συνδυασμών «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» και «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους, προκειμένου να αναδειχθεί ο επιτυχών συνδυασμός.

Από τους πίνακες των αποτελεσμάτων της εκλογής της 2 ας Ιουνίου 2019, που διεξήχθη μεταξύ των ως άνω δύο συνδυασμών που είχαν πλειοψηφήσει κατά την εκλογή της 26ης Μαΐου 2019, προκύπτει ότι από τους ως άνω εγγεγραμμένους ψηφοφόρους του παραπάνω Δήμου ψήφισαν 3.701, βρέθηκαν 85 άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια, τα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την ως άνω ψηφοφορία ανήλθαν σε 3.616 και καθένας τους προαναφερόμενους δύο (2) συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στην εκλογή, έλαβε τις εξής ψήφους:
Α) Ο συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 1.870 ψήφους και ποσοστό 51,71%.
Β) Ο συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 1.746 ψήφους και ποσοστό 48,29%.

Επομένως επιτυχών συνδυασμός ανακηρύσσεται ο συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου ο επικεφαλής του ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, οι δε λοιποί συνδυασμοί ανακηρύσσονται επιλαχόντες. Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια:
Α) Ο επιτυχών συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε 1.025 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ζαγοράς και 962 στην εκλογική περιφέρεια Μουρεσίου.
Β) Ο συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» έλαβε 986 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ζαγοράς και 752 στην εκλογική περιφέρεια Μουρεσίου.

Γ) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»έλαβε 382 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ζαγοράς και 91 στην εκλογική περιφέρεια Μουρεσίου.

Η κατανομή των εδρών
Α) Ο συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» λαμβάνει (1.025 : 199) =5 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 30 ψήφων στην εκλογική περιφέρειαΖαγοράς, (962 : 199) = 4 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 166 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Μουρεσίου.
Β) Ο συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» λαμβάνει (986 : 194 =) 5 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 16 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ζαγοράς, (752: 194=) 3 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 170 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Μουρεσίου.
Γ) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» λαμβάνει (382: 237 =) 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 145 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ζαγοράς, (91: 237=) 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 91 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Μουρεσίου

Δοθέντος ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρες, ξεκινώντας από το συνδυασμό που έχει την μικρότερη εκλογική δύναμη στο
σύνολο του δήμου και δικαιούται να λάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες ανά μια από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται για όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης (άρθρο 34 παρ. 7 Ν. 3852/2010). Συνεπώς:
Α) Ο συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» λαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπόλοιπου 166 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Μουρεσίου.
Β) Ο συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» λαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπόλοιπου 170 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια
Μουρεσίου
Γ) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» λαμβάνει 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπόλοιπου των 145 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ζαγοράς, οπότε συμπληρώνει το συνολικό αριθμό των εδρών που δικαιούται.

Κατόπιν των παραπάνω, το σύνολο των εδρών που καταλαμβάνει έκαστος των συνδυασμών σε κάθε εκλογική περιφέρεια του Δήμου ΖαγοράςΜουρεσίου, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Α) Ο συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» λαμβάνει 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ζαγοράς και 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια
Μουρεσίου. Φύλλο της υπ’ αριθμ. /2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (εκουσία δικαιοδοσία)
Β) Ο συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» λαμβάνει 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ζαγοράς και 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μουρεσίου.
Γ) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» λαμβάνει 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ζαγοράς και καμία έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μουρεσίου.

Τακτικοί και αναπληρωματικοί Δημοτικοί σύμβουλοι:
Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Εκλογική Περιφέρεια Ζαγοράς
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1) ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με 448 σταυρούς προτίμησης.
2) ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ με 443 σταυρούς προτίμησης.
3) ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με 335 σταυρούς προτίμησης.
4) ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με 260 σταυρούς προτίμησης.
5) ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με 186 σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1) ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με 162 σταυρούς προτίμησης.
2) ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ με 160 σταυρούς προτίμησης.
3) ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με 146 σταυρούς προτίμησης.
4) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με 126 σταυρούς προτίμησης.
5) ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με 124 σταυρούς προτίμησης.
6) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με 122 σταυρούς προτίμησης.
7) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με 108 σταυρούς προτίμησης.
8) ΓΚΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με 101 σταυρούς προτίμησης.
9) ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ με 91 σταυρούς προτίμησης. Φύλλο της υπ’ αριθμ. /2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου
(εκουσία δικαιοδοσία)
10) ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με 68 σταυρούς προτίμησης.
11)ΛΕΧΩΝΙΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με 44 σταυρούς προτίμησης.
12)ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΦΕΝΤΗ (ΕΝΤΗ) ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ με 39 σταυρούς προτίμησης.
13)ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με 33 σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Μουρεσίου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με 486 σταυρούς προτίμησης.
2) ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με 395 σταυρούς προτίμησης.
3) ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ με 271 σταυρούς προτίμησης.
4) ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με 270 σταυρούς προτίμησης.
5) ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ με 217 σταυρούς προτίμησης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1) ΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με 216 σταυρούς προτίμησης.
2) ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με 201 σταυρούςπροτίμησης.
3) ΘΕΡΣΙΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με 184 σταυρούς προτίμησης.
4) ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με 163 σταυρούς προτίμησης.
5) ΜΑΝΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με 158 σταυρούς προτίμησης.
6) ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ με 94 σταυρούς προτίμησης.
7) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με 70 σταυρούς προτίμησης.
8) ΜΠΑΛΛΑΜΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΝΤΑΛΙΠ με 57 σταυρούς προτίμησης.

Β) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»:
Εκλογική Περιφέρεια Ζαγοράς
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1) ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του.
2) ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με 298 σταυρούς προτίμησης.
3) ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με 290 σταυρούς προτίμησης.
4) ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με 268 σταυρούς προτίμησης.
5) ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με 238 σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ με 236 σταυρούς προτίμησης.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με 178 σταυρούς προτίμησης.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με 159 σταυρούς προτίμησης.
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με 142 σταυρούς προτίμησης.
5. ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με 140 σταυρούς προτίμησης.
6. ΣΤΙΒΑΧΤΗ- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΡΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με 111 σταυρούς προτίμησης. Φύλλο της υπ’ αριθμ. /2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου
(εκουσία δικαιοδοσία)
7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με 107 σταυρούς προτίμησης.
8. ΓΟΥΝΑΡΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΤΕΡΨΗ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με 105 σταυρούς προτίμησης.
9. ΨΑΡΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με 101 σταυρούς προτίμησης.
10.ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ με 90 σταυρούς προτίμησης.
11.ΝΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με 64 σταυρούς προτίμησης.
12.ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ -ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με 39 σταυρούς προτίμησης.
13.ΜΕΤΑΞΟΓΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ με 27 σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Μουρεσίου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1) ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ με 254 σταυρούς προτίμησης.
2) ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με 239 σταυρούς προτίμησης.
3) ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με 195 σταυρούς προτίμησης.
4) ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με 183 σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ με 174 σταυρούς προτίμησης.
2) ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ με 137 σταυρούς προτίμησης.
3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με 130 σταυρούς προτίμησης.
4) ΒΟΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ με 127 σταυρούς προτίμησης.
5) ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με 124 σταυρούς προτίμησης.
6) ΚΑΤΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με 122 σταυρούς προτίμησης.
7) ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ με 117 σταυρούς προτίμησης.
8) ΚΑΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ με 102 σταυρούς προτίμησης.
9) ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με 96 σταυρούς προτίμησης.
10)ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με 65 σταυρούς προτίμησης.
11)ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ με 49 σταυρούς προτίμησης.

Γ) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»:
Εκλογική Περιφέρεια Ζαγοράς
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1) ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού έλαβε όλες τις ψήφους του.
2) ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΛΟΥΚΑ με 187 σταυρούς προτίμησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1) ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με 78 σταυρούς προτίμησης.
2) ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με 67 σταυρούς προτίμησης. Φύλλο της υπ’ αριθμ. /2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου
(εκουσία δικαιοδοσία)
3) ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΗΛΙΑ με 60 σταυρούς προτίμησης.
4) ΚΟΥΡΕΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με 59 σταυρούς προτίμησης.
5) ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ με 58 σταυρούς προτίμησης.
6) ΧΡΥΣΑΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με 54 σταυρούς προτίμησης.
7) ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ με 47 σταυρούς προτίμησης.
8) ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με 46 σταυρούς προτίμησης.
9) ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ με 38 σταυρούς προτίμησης.
10)ΚΥΡΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ του ΡΟΥΣΣΟΥ με 37 σταυρούς προτίμησης.
11)ΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ με 31 σταυρούς προτίμησης.
12) ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με 30 σταυρούς προτίμησης.
13) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με 30 σταυρούς προτίμησης.
14) ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ με 26 σταυρούς προτίμησης.
15)ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με 22 σταυρούς προτίμησης.
16) ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΚΕΡΑΣΙΑ (ΚΙΚΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με 19 σταυρούς προτίμησης.
17) ΣΓΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με 6 σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Μουρεσίου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1) ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με 93 σταυρούς προτίμησης.
2) ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με 67 σταυρούς προτίμησης.
3) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με 64 σταυρούς προτίμησης.
4) ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ με 29 σταυρούς προτίμησης.
5) ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με 25 σταυρούς προτίμησης.
6) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ με 21 σταυρούς προτίμησης.
7) ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με 10 σταυρούς προτίμησης.
8) ΣΔΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με 9 σταυρούς προτίμησης.
9) ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με 8 σταυρούς προτίμησης.
10) ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ με 6 σταυρούς προτίμησης.
11)ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με 3 σταυρούς προτίμησης.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το