Τοπικά

Ποιες προϋποθέσεις θέτει η ΔΕΥΑΜΒ για την αναστολή διακοπής υδροδότησης στις ευπαθείς ομάδες

DEYAMB1

Η ΔΕΥΑΜΒ αντιλαμβανόμενη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι καταναλωτές που ανήκουν στις κατηγορίες των μακροχρόνια ανέργων,, τρίτεκνων οικογενειών και πολύτεκνων οικογενειών αποφάσισε να προχωρήσει σε αναστολή διακοπής της υδροδότησης τους για ένα έτος από την ημερομηνία εφαρμογής ανά πελάτη – υδρόμετρο.

Ορίζει ως προϋποθέσεις εφαρμογής τα εξής :

Για τους μακροχρόνια ανέργους, όπως ακριβώς ορίζονται στην Εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, με Αρ.Πρωτ109527/24-12-2013 ,οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (586,08 €) για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας, με όλους τους περιορισμούς και τις διευκρινήσεις της εν λόγω Εγκυκλίου.

Για τις τρίτεκνες οικογένειες (συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών αυτών), έως και του ύψους του ποσού των 12.547,00 ευρώ της τελευταίας ετήσιας φορολογικής τους δήλωσης (ποσό των 10.547,00 ευρώ για νοικοκυριά με δύο τέκνα προσαυξημένο κατά 2.000,00 ευρώ για το τρίτο τέκνο)

Για τις πολύτεκνες οικογένειες (συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών αυτών), έως και του ύψους του ποσού των 12.547,00 ευρώ της τελευταίας ετήσιας φορολογικής τους δήλωσης, προσαυξημένο κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε επιπλέον του τρίτου τέκνου.(Ήτοι, 14.547,00 ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες, 16.547,00 ευρώ για τις πεντάτεκνες οικογένειες, και ούτω καθεξής)

Τα τέκνα οφείλεται να ορίζονται ως προστατευόμενα , όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος κάθε φορά για τις περιπτώσεις πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή της παρούσης θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης

Ορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

-τελευταίο εκκαθαριστικό ΔΟΥ,

E1, όπου αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας

– συμβόλαιο ή μισθωτήριο αναλόγως την περίπτωση.

Βεβαίωση του Προϊσταμένου του αρμόδιου ΚΠΑ2 Ο.Α.Ε.Δ., του τόπου κατοικίας του ανέργου περί μακροχρόνιας ανεργίας του ατόμου.

-Για ειδικές περιπτώσεις -όπου κρίνεται αναγκαίο- η ΔΕΥΑΜΒ δύναται να ζητήσει επιπλέον νόμιμα έγγραφα

Όλα τα δικαιολογητικά θα επικαιροποιούνται για κάθε λογαριασμό που εκδίδεται.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν προς έλεγχο μέχρι την Παρασκευή 26.06.2015.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το