Τοπικά

Παρεμβάσεις σε δρόμους των Δημοτικών Ενοτήτων με 1 εκ. ευρώ από τον Δήμο Βόλου

Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου καταρτίστηκαν και οι όροι για τις παρεμβάσεις σε υφιστάμενους δρόμους. Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 1.000.000 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι επιλεγµένες θέσεις των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Βόλου. Συγκεκριµένα θα εκτελεστούν εργασίες στον Άγιο Βλάσιο, Άγιο Λαυρέντιο (περιοχή Χατζίνη), ∆ράκεια (Αγία Τριάδα), Άνω Λεχώνια, Αγριά, Άλλη Μεριά (οδός προς Κατηχώρι), Άνω Βόλος (δρόµος προς Άλλη Μεριά – Αµπελάκια), Ανακασιά, Σταγιάτες (δρόµος προς Μακρινίτσα), Άγιος Ονούφριος, Πορταριά (κατασκήνώσεις προς νεκροταφείο), Μακρινίτσα (Μπράνη προς Άγιο Γεράσιµο), Άγιος Ταξιάρχης Φυτόκου, Κάπουρνα (περιφερειακός), Ν. Ιωνία, Σέσκλο (δρόµος προς Κατήραγα- Βελανιδιά), ∆ιµήνιο (Σταυρός Παλιούρι), Αγχίαλος ( Αγιος Ραγαήλ προς Στούπι), Περιοχή Μαράθου και Κριθαριάς, Μικροθήβες, Αϊδήνιο. Η ακριβής θέση των εργασιών θα δοθεί µε πίνακα εργασιών. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.

Επίσης, στην αποκατάσταση οδοστρωμάτων θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου και η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην κατάρτιση των όρων και στη σύνταξη διακήρυξης και αυτού του έργου. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ο προϋπολογισμός του είναι 10.000.000 ευρώ. Οι προτεινόµενες εργασίες αφορούν στην επισκευή ασφαλτικών οδοστρωµάτων λόγω παλαιότητας (φρεζάρισµα και ασφαλτόστρωση) και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τον πίνακα οδών που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το