Τοπικά

Παρεμβάσεις ανάπλασης θα αλλάξουν όψη στα Παλιά

Τη μελέτη για το έργο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στα Παλιά αναμένεται να εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του. Το έργο αφορά στην περιβαλλοντική και λειτουργική αναβάθμιση ενός τμήματος της περιοχής των Παλαιών του Βόλου. Στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των αστικών κοινόχρηστων χώρων της περιοχής των Παλαιών, και η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται αφορούν:
– Στη διαμόρφωση σε οδό ήπιας κυκλοφορίας της οδού Σαρανταπόρου, από την οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου έως την οδό Λαχανά, μήκους 200m, συνολικής επιφάνειας 2.400,00m2.
– Στη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων με πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας και την ανακατασκευή του οδοστρώματος της οδού Μητροπολίτη Γρηγορίου, από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Γιαννιτσών. Το μήκος της οδού είναι 330m και η επιφάνεια της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι 3.900m2.
– Στην ανακατασκευή των πεζοδρομίων με πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας εκατέρωθεν της οδού Γιαννιτσών, από την οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου έως τη οδό Λαχανά και από την μία πλευρά μόνο, στο βόρειο τμήμα της οδού Λαχανά (μπροστά στην είσοδο του χώρου Τσαλαπάτα) και στο νότιο τμήμα της οδού, από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Σουλίου, επιφάνειας 1.550,00 m2.
Συνολικά, οι παρεμβάσεις που προτείνονται είναι επιφάνειας 2.400+3.900+1.550= 7.850m2.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, στην περιοχή μελέτης υπάρχουν ως επί τω πλείστον κατοικίες, μία εκκλησία, χώροι πρασίνου και πολιτιστικοί αρχαιολογικοί χώροι. Η βιωσιμότητα των κοινοχρήστων χώρων της περιοχής είναι ανεπαρκής. Τα πλάτη των πεζοδρομίων είναι μικρά για την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών, δεν υπάρχουν κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) για την κάλυψη των υψομετρικών διαφορών, ούτε λωρίδες όδευσης τυφλών, και σε πολλά σημεία τα κράσπεδα και οι πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων είναι κατεστραμμένα. Προτείνονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αύξησης του πρασίνου, βελτίωσης της κινητικότητας πεζών, μείωσης των προβλημάτων της αυξημένης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων με αποτέλεσμα και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου, αύξηση της ανακλαστικότητας των υλικών επίστρωσης και μείωση της απορρόφησης της εισερχόμενης ακτινοβολίας με τη χρήση ψυχρών υλικών, μείωση της συγκέντρωσης των ρύπων με χρήση φωτοκαταλυτικών επιφανειών.
Για την ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης θα κατασκευαστεί οδηγός όδευσης τυφλών από τετράγωνες αντιολισθηρές, ανακλαστικές πλάκες, πλευράς 0,40μ. κίτρινου χρώματος, εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και σε απόσταση 0,40 μ. κατ’ ελάχιστον από τη ρυμοτομική γραμμή ή προεξοχή κτηρίου σε ύψος μικρότερο των 2,20μ. Η ίδια απόσταση θα κρατείται και από οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο ή εξοπλισμό του χώρου.
Προβλέπεται η διατήρηση των υπαρχόντων δέντρων και η ενίσχυση των δεντροστοιχιών, με τη φύτευση νέων δένδρων, όπως καλλωπιστικές μουριές. Στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση της φύτευσης η οποία συνιστά βασικό μέσο για την αστική περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Τα υλικά επιστρώσεων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι όσο το δυνατόν παρεμφερή με αυτά που ήδη υπάρχουν στην περιοχή, για την αισθητική ενοποίηση των αστικών χώρων της περιοχής.

Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.178.000 ευρώ και το δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίσει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο του μέτρου «Σύνθετες Αστικές Αναπλάσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος «δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019-2020» του Πράσινου Ταμείου. Ο Δήμος θα καλύψει από ιδίους πόρους το ποσό που θα υπερβαίνει το ποσό της χρηματοδότησης. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης του προγράμματος διαμορφώνεται με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια του Δήμου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του οριστικού προϋπολογισμού για έργα του Μέτρου 1, και συγκεκριμένα για τον Δήμο Βόλου μπορεί να ανέλθει έως του ποσού των 922.245€.

Ήπιας κυκλοφορίας θα γίνει η Σαρανταπόρου
Ακόμη, το δημοτικό συμβούλιο θα λάβει κανονιστική απόφαση για την «ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα Παλιά» για τη μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας της οδού Σαρανταπόρου, από Μ. Γρηγορίου έως Λαχανά και διαπλάτυνση πεζοδρομίων της οδού Μ. Γρηγορίου από Σαρανταπόρου έως Γιαννιτσών. Θετική είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας η οποία έλαβε υπόψη της τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της οδού, τις υφιστάμενες συνθήκες κυκλοφορίας και στάθμευσης και την τελική εισήγηση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με την ενσωμάτωση στην αρχική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η διαμόρφωση της οδού Σαρανταπόρου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας συνεπάγεται όριο ταχύτητας για τα οχήματα τα 30 χιλιόμετρα/ ώρα. Αναφορικά με την ανακατασκευή και τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων υπάρχει πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας, εκατέρωθεν της οδού Μητροπολίτη Γρηγορίου, από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Γιαννιτσών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το