Τοπικά

Παράσταση πολιτικής αγωγής από τον Δήμο Βόλου κατά Δ. Καντόλα

Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής θα καταθέσει ο Δήμος Βόλου στη δίκη του π. δημάρχου Αισωνίας Δ. Καντόλα, που με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας με την ιδιότητά του ως δημάρχου του τέως Δήμου Αισωνίας Μαγνησίας, για να δικαστεί ως υπαίτιος για το αδίκημα της απιστίας.
Σχετική απόφαση θα λάβει η Οικονομική Επιτροπή μεθαύριο Δευτέρα (1μ.μ.). Με την με αριθμό 458/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, ο Δημήτριος Καντόλας κρίθηκε ένοχος και κατά της απόφασης αυτής άσκησε έφεση, της οποίας η συζήτηση ορίσθηκε στις 24 Μαΐου, στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
Σύμφωνα με το βούλευμα, «στο Διμήνι Μαγνησίας, το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου- Νοεμβρίου 2010, με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου και του αυτού αδικήματος τέλεσε το κακούργημα της απιστίας ( άρθρο 390 εδ. β΄Π.Κ), όπως αναλυτικά αναφέρονται στο βούλευμα και ειδικότερα: «Συγκεκριμένα, κατά τον πιο πάνω τόπο και χρόνο, και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, ανέθεσε στον εργολάβο να εκτελέσει τα εξής έργα: 1) «Διαγραμμίσεις οδών» με ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε την 1η. 9.2010. 2) «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Χρυσής Ακτής Παναγίας Δ.Δ. Σέσκλου» με δύο (2) ιδιωτικά συμφωνητικά που καταρτίστηκαν την 1η.9.2010 και 1η. 10.2010. 3) «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Διμηνίου» με ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε την 1η.11.2010. 4) « Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σέσκλου» με ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε την 1η.11.2010. 5) «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Χρυσής Ακτής Παναγίας Δ.Δ. Σέσκλου», με ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε την 1η.10.2010. 6) «Διαμόρφωση πεζοδρομίων Χρυσής Ακτής Παναγίας Δ.Δ. Σέσκλου» με ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε την 1η.9.2010 και 7) «Διαρρύθμιση χώρων Δημοτικού Καταστήματος» με ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε την 1η.9.2010. Οι ως άνω αναθέσεις έγιναν κατά παράβαση των οικείων διατάξεων αφού: 1) Αν και οι σχετικές αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως «Δήμου Αισωνίας» Μαγνησίας ανέφεραν εκτέλεση τους με αυτεπιστασία, αυτός τα εκτέλεσε με απευθείας ανάθεση. 2) Οι σχετικές αποφάσεις του ήταν χωρίς ημεροχρονολογία. 3) Στα συναφθέντα ως άνω ιδιωτικά συμφωνητικά δεν γίνεται καμία αναφορά στις συγκεκριμένες εργασίες που θα εκτελούνταν και στα υλικά που θα χρησιμοποιούνταν. 4) Ο εργολάβος: α) δεν ήταν απογεγραμμένος στο μητρώο εργοδοτών του ΙΚΑ για την εκτέλεση οικοδομοτεχνικών έργων, β) δεν υπήρχαν εγγραφές στο μητρώο ασφαλισμένων για τον εν λόγω εργολάβο και την ασφαλιστική του ιστορία και γ) δεν βρέθηκε ο εργολάβος απογεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομικών Έργων του Ι.Κ.Α. […]. Για τα έργα αυτά εκδόθηκαν από τον εργολάβο και πληρώθηκαν στον τελευταίο από τον τέως «Δήμο Αισωνίας» Μαγνησίας… αθεώρητα από ΔΟΥ τιμολόγια παροχής υπηρεσιών […]. Τα τιμολόγια αυτά αποδείχθηκε από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του ΣΔΟΕ ότι ήταν πλαστά και εικονικά, ο δε τέως «Δήμος Αισωνίας» Μαγνησίας, με έδρα το Διμήνι Μαγνησίας αφενός μεν τα εξόφλησε με μετρητά, δηλαδή χωρίς την έκδοση δίγραμμης επιταγής και χωρίς ο εργολάβος να προσκομίσει: α) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, β) βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων, γ) βεβαίωση της ΔΟΥ ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από το ΦΠΑ, δ) βεβαίωση παρακολούθησης του έργου από τον δήμαρχο και ε) επικυρωμένο αντίγραφο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (5%) […]. Η πληρωμή των προαναφερόμενων 13 αθεώρητων πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων ( τιμολογίων παροχής υπηρεσιών) έγινε με τα χρηματικά εντάλματα. […]. Αποτέλεσμα των πράξεων του ήταν (σύμφωνα πάντα με το προαναφερόμενο βούλευμα) ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Βόλου», ο οποίος υπεισήλθε αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τέως «Δήμου Αισωνίας» να υποχρεωθεί να καταβάλει ως πρόστιμο τα ποσά των αφενός μεν 5.088,81 ευρώ στη ΔΟΥ Βόλου, αφετέρου δε 16.919,77 ευρώ στο ΙΚΑ, να προκληθεί δε περιουσιακή ζημία, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 55.118,28 ευρώ. ( όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άνω βούλευμα)».
Πολιτική αγωγή θα δηλώσει ο Δήμος και κατά δύο δημοτικών συμβούλων του πρώην «Δήμου Αισωνίας», οι οποίοι με το με αριθμό 70/2015 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου και την ιδιότητα του μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 ευρώ, για να δικαστούν, ως υπαίτιοι του ότι από κοινού με πρόθεση παρείχαν άμεση συνδρομή στον άλλοτε δήμαρχο, Δημήτριο Καντόλα, κατά την διάρκεια της πράξης και στην εκτέλεση της κύριας πράξης της απιστίας».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το