Τοπικά

Παραμένουν οι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου

Στη θέση τους παραμένουν για δεύτερη χρονιά οι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου, καθώς με απόφαση που υπέγραψε χθες ο δήμαρχος Π. Κουτσάφτης ανανεώθηκε η θητεία τους μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021. Σύμφωνα με την απόφαση αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς ορίζεται εκ νέου ο δημοτικός σύμβουλος Απ. Κοντογιώργος με αντιμισθία και αρμοδιότητες μεταξύ άλλων την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς, την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας, τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος Κων. Βασταρδής με αντιμισθία και αρμοδιότητες μεταξύ άλλων τη συνεπικούριση δημάρχου στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού), το Γραφείο ΚΕΠ, καθώς και την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου με αντιμισθία σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος Νίκ. Λαμπαδάρης, καθώς επίσης και την ευθύνη για τα αδέσποτα, τα θέματα άρδευσης και αγροτικής οδοποιΐας της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς και την παρακολούθηση εφαρμογής όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών, απουσίες, ρεπό, άδειες κ.λ.π.).

Αντιδήμαρχος για θέματα Ύδρευσης με αντιμισθία ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος Κων. Μαργαρίτης, με αρμοδιότητες, επίσης, την ευθύνη για θέματα Πολιτικής Προστασίας σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου, για θέματα άρδευσης και αγροτικής οδοποιΐας της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του δημάρχου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Κοντογιώργος που αναπληρώνει τον δήμαρχο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το