Τοπικά

Παραμένουν δεσμευμένα από την ΕΡΓΗΛ τα χρήματα της ΔΕΥΑΜΒ

Παραμένουν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί της ΔΕΥΑΜΒ στις τράπεζες, καθώς όπως αποφάνθηκε χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής που είχε καταθέσει η Επιχείρηση κατά της ΕΡΓΗΛ.
Βέβαια από τα χρήματα που διατηρεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς η ΔΕΥΑΜΒ, ούτε η ΕΡΓΗΛ μπορεί να εκταμιεύσει, παρά τις κατασχέσεις που έχει κάνει, καθώς αναμένονται οι αποφάσεις επί των αιτήσεων ανακοπής που έχει καταθέσει η δημοτική Επιχείρηση.

Νέα ασφαλιστικά μέτρα από ΕΡΓΗΛ
Ομόφωνη απόφαση να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο Αρ. Σαββάκη και τον νομικό σύμβουλο της Επιχείρησης να παραστούν στη σημερινή συζήτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει η ΕΡΓΗΛ, έλαβε στη χθεσινή έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ. Να αναφερθεί ότι με τα ασφαλιστικά μέτρα η ΕΡΓΗΛ ζητεί να της δοθεί η άδεια για την κατάσχεση από τα ταμεία του Δήμου Βόλου συνολικού ποσού 4,3 εκατομμυρίων ευρώ που οφείλει στη ΔΕΥΑΜΒ, σύμφωνα με τους ισολογισμούς της Επιχείρησης.
Στο μεταξύ, η ΔΕΥΑΜΒ με απόφαση που αναρτήθηκε χθες στη «Διαύγεια» προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «παραγωγή, διαχείριση και επίδοση λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού
291.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην προκήρυξη, «στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
Οικονομικών Φορέων:
α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: Σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016».
Να αναφερθεί ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20ή Αυγούστου και ώρα 3 μ.μ.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή στο ποσό των 5.820,00 ευρώ.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στον Βόλο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το