Τοπικά

Παραχώρηση 70 στρεμμάτων από Δήμο Αλμυρού για Ναύσταθμο

Κατά πλειοψηφία απόφαση για τον καθορισμό των όρων παραχώρησης χρήσης ακινήτων στην θέση «Τσιγκέλι» Αγ. Ιωάννη Ευξεινούπολης Αλμυρού στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για λόγους εθνικής άμυνας και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη Υποδομών Ενόπλων Δυνάμεων (Ναύσταθμος), έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού. Να αναφερθεί ότι η παραχωρηθείσα έκταση είναι 70 περίπου στρέμματα, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε και δυο εκπροσώπους του Δήμου για την συμμετοχή τους σε τετραμελή Ομάδα Εργασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος η αποκλειστική χρήση δυο γεωτεμαχίων, με εμβαδόν 21.614τ.μ. και 50.867,04τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών στη θέση «Τσιγκέλι» Ευξεινούπολης και εντός γενικού πολεοδομικού στοιχείου Αλμυρού στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται στα πέντε έτη και αρχίζει από την επομένη υπογραφής του συμφωνητικού παραχώρησης. Εντός των πέντε ετών, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις οριστικές μελέτες/ μελέτες εφαρμογής. Μετά τη γνωστοποίηση στο Δήμο της ολοκλήρωσης των οριστικών μελετών/μελετών εφαρμογής οποτεδήποτε εντός της χρονικής διάρκειας της παραχώρησης, τα δύο μέρη δεσμεύονται να προβούν σε τροποποίηση του παρόντος όρου με την παραχώρηση των γεωτεμαχίων επ’ αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, τα δύο μέρη οφείλουν να τηρήσουν τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας περί παραχώρησης ακινήτου για χρονικό διάστημα πέραν των εννέα ετών.
Από την πλευρά του το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, από την υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρησης, μπορεί να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση και την προστασία του χώρου που του παραχωρείται για το σκοπό που περιγράφεται ανωτέρω. Από την υπογραφή του παρόντος και για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα παραχώρηση το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για ζημίες έναντι τρίτων (ιδίως έναντι προσωπικού, εργαζομένων, επισκεπτών και εν γένει οποιουδήποτε εισέρχεται στον παραχωρούμενο χώρο).
Ο Δήμος Αλμυρού παραχωρεί τη χρήση του ακινήτου χωρίς άλλη επιβάρυνση ή υποχρέωση ενώ από την πράξη παραχώρησης και έπειτα το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ευθύνεται για τη διατήρηση και συντήρηση του χώρου σε καλή κατάσταση.
Για την καλύτερη παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας, συστήνεται τετραμελής Ομάδα Εργασίας η οποία θα αποτελείται από δυο εκπροσώπους του ΓΕΝ και δυο εκπροσώπους του Δήμου Αλμυρού, οι οποίοι αποφασίστηκε να είναι η Αρετή Μπέη – Σταματίου, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και η Αικατερίνη Αδάμου, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με ειδικότητα ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών.
Η Ομάδα Εργασίας θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της παραχώρησης και την ενημέρωση των μερών σχετικά με την εξέλιξή της
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας, συνομολογουμένων όλων ως ουσιωδών, πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών.
Σε περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία για την περιοχή του Δήμου Αλμυρού.
Να αναφερθεί ότι το θέμα καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Σάββας Τσόγκας και Γεώργιος Σώμος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το