Τοπικά

«Όμηροι» του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 520 πολίτες στη Μαγνησία – Περιμένουν εγκρίσεις από το 2014

«Όμηροι» του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Μαγνησίας είναι περίπου 500 πολίτες, που περιμένουν να εγκριθούν οι άδειές τους, για να προχωρήσουν οι εργασίες αξιοποίησης της περιουσίας τους.

Οι άδειες αρχιτεκτονικού – αισθητικού ελέγχου του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για σειρά περιπτώσεων, όπως νέα κτίρια σε παραδοσιακούς οικισμούς, στα νησιά, νέες κατασκευές σε διατηρητέα κτίρια, περιπτώσεις αυθαιρέτων, εκκρεμούν από το 2014, όταν ο Νόμος επιβάλλει να εξετάζονται σε δύο μήνες. Όλοι οι φάκελοι που παραμένουν σε εκκρεμότητα, αφορούν αιτήσεις από το 2014 μέχρι τον Μάρτιο του 2020…

Το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα παροχής σύμφωνης γνώμης επί των αρχιτεκτονικών μελετών, σε μια πληθώρα περιπτώσεων, που περιγράφει ο νόμος και του έχει ανατεθεί η υποχρέωση και η μέριμνα για την προστασία του τοπίου, την αισθητική των κτιρίων, την επιτυχή ένταξη και ενσωμάτωση των κατασκευών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλον.

Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής λειτουργεί ως ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο, ενώ για την εξέταση μελέτης υποβάλλεται αίτηση από εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Η γνωμοδότηση του συμβουλίου ως προς την αρχιτεκτονική μελέτη είναι θετική ή αρνητική, ενώ καταγράφεται πρακτικό με τις απόψεις όλων των μελών, το οποίο αναρτάται στο ηλεκτρονικό σύστημα και κοινοποιείται στους αιτούντες. Μόνο που για τη Μαγνησία, επίσημα, οι άδειες που εκκρεμούν είναι περίπου 500.

Καλούν τους μηχανικούς να «τρέξουν»
Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έλαβε μόνο από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βόλου περίπου 400 εκκρεμείς αιτήσεις με τους συνοδευτικούς φακέλους, που είχαν υποβληθεί στο χρονικό διάστημα Μάρτιος 2014 – Μάρτιος 2020 στην Επιτροπή Ελέγχου Υπαγωγής Αυθαίρετων Κατασκευών. Παράλληλα, μετά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Άδειες» για Γνωμοδοτήσεις Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, υποβλήθηκαν πάνω από 120 νέες αιτήσεις, αρμοδιότητας της Επιτροπής του άρθρου 116.

Το Συμβούλιο υποστηρίζει πως παρατηρούνται ελλείψεις στα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την εξέταση των φακέλων και προκειμένου να είναι εφικτή η εξέταση-έγκριση των σχετικών αιτήσεων, θα πρέπει οι μηχανικοί υποχρεωτικά να συνοδεύουν τους φακέλους με δικαιολογητικά. Δεν θα δίνονται εγκρίσεις χωρίς:
– Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου αναφέρονται υποχρεωτικά: α) περιγραφή του κτιρίου, β) ιστορικό αδειοδοτήσεων, γ) τρόπος και υλικά κατασκευής και δ) αιτιολόγηση της μορφολογικής και αισθητικής ένταξης των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου και του άμεσου δομημένου περιβάλλοντος (το τελευταίο μόνο στην περίπτωση που η αίτηση δεν συνοδεύεται από αρχιτεκτονική μελέτη πρότασης προσαρμογής). Πρόσθετα στοιχεία απαραίτητα για τη διαμόρφωση γνώμης είναι τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια των αδειοδοτήσεων, αν υπάρχουν. Επίσης, τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η θέση των αυθαίρετων κατασκευών ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του. Σε κάθε περίπτωση, η θέση των αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να απεικονίζεται και στο διάγραμμα δόμησης.
– Αρχιτεκτονική μελέτη αποτύπωσης του κτιρίου, με επισήμανση της θέσης των αυθαίρετων κατασκευών και των υλικών κατασκευής.
– Αρχιτεκτονική μελέτη πρότασης προσαρμογής των αυθαίρετων κατασκευών στους ισχύοντες μορφολογικούς όρους και περιορισμούς του παραδοσιακού οικισμού, εφόσον κατά την κρίση του μηχανικού το κτίριο με τις αυθαίρετες κατασκευές, ως σύνολο, χρήζει προσαρμογής.
– Φωτογραφική αποτύπωση των αυθαίρετων κατασκευών ως προς το σύνολο του κτιρίου και του άμεσα δομημένου περιβάλλοντός του.
– Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ίδια με αυτά που θα εισαχθούν στο πληροφοριακό σύστημα. Σε περίπτωση επιβολής εργασιών προσαρμογής, η σχετική δήλωση θα υποβάλλεται στο τελικό στάδιο ελέγχου.
– Αποδεικτικά χρόνου κατασκευής-αποπεράτωσης.
– Αποδεικτικά δικαιώματος υπαγωγής του αιτούντος.
– Πρόσθετα δικαιολογητικά, σε περίπτωση επιβολής εργασιών προσαρμογής:
– Αρχιτεκτονική μελέτη πρότασης προσαρμογής, με επισήμανση των σχετικών εργασιών και των υλικών κατασκευής.
– Πόρισμα ελεγκτή δόμησης που να πιστοποιεί την ορθή εκτέλεση των εργασιών προσαρμογής, στο οποίο να αναφέρεται το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 116.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το