Τοπικά

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες γενικευμένης αντικατάστασης των σωληνώσεων στον Βιολογικό

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες γενικευμένης αντικατάστασης των σωληνώσεων στο αντλιοστάσιο ομογενοποίησης των ΕΕΛ, κατασκευής του 1998. Οι νέες σωληνώσεις είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316.

Ολοκληρώθηκαν επίσης οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην οδό Τοπάλη από Δημητριάδος μέχρι Αργοναυτών, ώστε να ακολουθήσουν οι εργασίες του Δήμου για την μετατροπή της οδού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

Την εβδομάδα που πέρασε παρήχθησαν  294.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού,  από τα οποία 205.000 κυβικά μέτρα ήταν πηγαίο νερό ή το 70 % της συνολικής ποσότητας. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΜΒ αντιμετώπισαν 42 βλάβες του δικτύου ύδρευσης.

Κατά το τελευταίο δίμηνο, πραγματοποιήθηκαν 65 νέες συνδέσεις ύδρευσης και 170 νέες συνδέσεις αποχέτευσης, που αφορούν στα νέα δίκτυα Αγριάς και Ιωλκού. Από τις 3/3/2020 μπορούν να υποβάλουν αιτήματα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και οι κάτοικοι του Αγ. Στεφάνου.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Καταναλωτών και εξέτασε με ευνοϊκό τρόπο, 198 αιτήματα πολιτών. Η πλειοψηφία των αιτημάτων αφορά  σε αιτήματα μείωσης λογαριασμών λόγω διαρροής του εσωτερικού δικτύου των καταναλωτών.

Η 4η συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ για το 2020,  θα πραγματοποιηθεί στις 25/2 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση ημερίδας στο πλαίσιο της παγκόσμιας μέρας νερού.
 2. Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του ΔΣ.
 3. Τροποποίηση της με αρ. 454/2019 Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ.
 4. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 377/2019 Απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου.
 5. Ανάθεση δικαστικών χειρισμών και έγκριση  αμοιβής  Νομικών  Συμβούλων.
 6. Ανάθεση δικαστικών επιδόσεων και έγκριση  αμοιβής  Δικαστικού  Επιμελητή.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Απευθείας ανάθεση προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τεχνικές ενέργειες στη «Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων οφειλών», προϋπολογισμού 260.000,00€, πλέον ΦΠΑ.
 3. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κροκιδωτικού διαλύματος  αργιλικού νατρίου  με περιεκτικότητα σε οξείδιο του αργιλίου  15% κατά βάρος», προϋπολογισμού 116.000,00€, πλέον ΦΠΑ.
 4. Έγκριση πρακτικού και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τριών (3) υποβρύχιων αντλιών λυμάτων», προϋπολογισμού 135.000,00€, πλέον ΦΠΑ.
 5. Επιστροφή παραβόλου ποσού 452,00€ στην εταιρεία ΕΞΑΚΜ Α.Β.Ε.Τ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ.2 του Ν4412/2016.
 6. Επιστροφή παραβόλου ποσού 143,50€ στην εταιρεία iTrack Services Ε.Π.Ε σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ.2 του Ν4412/2016.
 7. Έγκριση αποστολής ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών της ΔΕΥΑΜΒ προς αρμόδιες ΔΟΥ.
 8. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 18/2020 απόφασης, του Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ, περί «Συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, για το έτος 2020».
 9. Τοποθέτηση μιας (1) νεοπροσληφθείσας ΙΔΑΧ στις υπηρεσιακές μονάδες του Ο.Ε.Υ.
 10. Λύση της υπαλληλικής σχέσης ενός (1)  νεοπροσληφθέντα υπαλλήλου ΙΔΑΧ.
 11. Πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου ΙΔΑΧ με τους αναμορφωμένους Πίνακες της 3Κ/2018.
 12. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας.
 13. Αίτηση 2η, υπαγωγής στο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση Ανέργων, ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.).
 14. Σύναψη ειδικών συμβάσεων με ασκούμενους φοιτητές πρώην ΤΕΙ.
 15. Αιτήματα εργαζομένων.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 1. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσεων που αφορούν τη ΔΕΥΑΜΒ για την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δ. Βόλου 2020-2023.
 2. Έγκριση Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης, όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης του έργου  «Νο58 – Έργα υγειονομικής αναγνώρισης», προϋπολογισμού 250.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου «Νο56 – Επέκταση δικτύου ύδρευσης και κατασκευή νέων παροχών», προϋπολογισμού 450.000,0€, πλέον Φ.Π.Α.
 4. Ενημέρωση για τον ορισμό Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών Έργων της Δ/νσης Προγρ/σμου & Ν. Υποδομών.
 5. Έγκριση Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Ιωλκού ως συνοδό του χρηματοδοτούμενου υποέργου: ‘Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου’».
 6. Έγκριση Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Νο 110 – Επέκταση δικτύου αποχέτευσης και κατασκευή νέων διακλαδώσεων».
 7. Έγκριση παράτασης της Προθεσμίας Περαίωσης της Γ’ Φάσης και της Συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Διαχείρισης (Masterplan) υδατικών πόρων Δήμου Βόλου: Μέτρα & έργα ορθολογικής – αποδοτικής διαχείρισης για ύδρευση – άρδευση».

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 1. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού, τρόπου δημοπράτησης, για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου με γάντζο», προϋπολογισμού 145.000,00€, πλέον ΦΠΑ.
 2. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού, τρόπου δημοπράτησης για την «Προμήθεια οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 80.000,00€, πλέον, ΦΠΑ.
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και τρόπου δημοπράτησης, για την υπηρεσία «Συντήρηση αντλιών και αντλιών εσωτερικής ανακυκλοφορίας αντλιοστασίων λυμάτων και επεξεργασίας της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 59.950,00€, πλέον, ΦΠΑ.
 4. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού, τρόπου δημοπράτησης, για τις «Υπηρεσίες καθαρισμού και ελέγχου δεξαμενών επεξεργασίας λυμάτων των ΕΕΛ και Α/Σ αποχέτευσης», προϋπολογισμού 38.250,00€, πλέον ΦΠΑ.
 5. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού, τρόπου δημοπράτησης για την «Συντήρηση και θέση σε λειτουργία της μονάδας απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία στις ΕΕΛ», προϋπολογισμού 24.000,00€, πλέον ΦΠΑ.
 6. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού, τρόπου δημοπράτησης, για την «Παροχή υπηρεσιών ανυψωτικών και Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες συντήρησης των ΕΕΛ», προϋπολογισμού 23.650,00€, πλέον ΦΠΑ.
 7. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού, τρόπου δημοπράτησης, για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Χημικού Εργαστηρίου», προϋπολογισμού 13.500,00€, πλέον ΦΠΑ.
 8. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Νο 107 – Συντήρηση και Απόφραξη Δικτύων Αποχέτευσης».
 9. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Νο 109 – Συντήρηση Περιβάλλοντος Χώρου και Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης».
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση κοχλιομεταφορέων αφυδατωμένης ιλύος στις ΕΕΛ», ποσού 51.840,00€, πλέον ΦΠΑ.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το