Τοπικά

Όλο το πόρισμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για την ΑΓΕΤ – Δεν γίνονται μετρήσεις ούτε για βαρέα μέταλλα

Υπέρβαση της ενδεικτικής ετήσιας τιμής κατανάλωσης pet Coke για το έτος 20156, μη πραγματοποίηση μέτρησης για το έτος 2016 της περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα και PCDDs/PCDFs των καυσαερίων σε συνθήκες συναποτέφρωσης, κατά παράβαση του όρου 4.4.9 της αρ. πρωτ. 184437/10-01-2014 Α.Ε.Π.Ο, μη πραγματοποίηση περιοδικής μέτρησης εκπομπών ρύπων στις εξόδους προς ατμόσφαιρα (καμινάδα) του περιστροφικού κλιβάνου ΠΚ5, κατά παράβαση του όρου 4.4.7 της αρ. πρωτ. 184437/10-01-2014 Α.Ε.Π.Ο. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις παρατηρήσεις που περιλκαμβάνονται στο πόρισμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για την ΑΓΕΤ.

Επισημαίνεται ότι έχει ήδη αποσταλεί έγγραφο προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ (αρ.πρωτ.οικ.1506/22-03-2017 της Δ/νσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων) για παροχή σχετικών διευκρινήσεων όσον αφορά στην υπέρβαση της ενδεικτικής ετήσιας τιμής κατανάλωσης pet coke και στην εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού για την τροφοδοσία των εναλλακτικών καυσίμων στους κλιβάνους, που προβλέπεται στον όρο 4.4.42 της αρ.πρωτ.9999/24-02-2017 Α.Ε.Π.Ο..

Πρέπει να  πραγματοποιηθεί νέος έλεγχος στην εταιρεία μετά την παράδοση της ετήσιας έκθεσης Περιβαλλοντικής Αναφοράς 2016 ώστε να ελεγχθούν τα επεξεργασμένα στοιχεία των μετρήσεων/αναλύσεων ατμοσφαιρικών εκπομπών υγρών και στερεών αποβλήτων για το έτος 2016 και να συγκριθούν τα στοιχεία αυτά με τις οριακές τιμές, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. 184437/10-01-2014 Απόφαση Έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων.

Επίσης, σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος που διενήργησε σχετικό έλεγχο τήρησης και εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων στην εγκατάσταση της εν λόγω εταιρείας, να ελεγχθούν τα στοιχεία που θα ληφθούν από την μέτρηση της περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα, PCDDs/PCDFs των καυσαερίων που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου παρουσία των μελών του και θα αφορά δειγματοληψίες με παράλληλη καύση συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων.

Δεδομένου ότι κατά τον έλεγχο δεν πραγματοποιούνταν χρήση και δεν υπήρχαν αποθηκευμένες ποσότητες εναλλακτικών καυσίμων, πρέπει  να πραγματοποιηθεί νέος έλεγχος που θα αφορά και στην παραλαβή και στη λήψη από την εταιρεία δειγμάτων εναλλακτικών καυσίμων, ώστε να ελεγχθεί η τήρηση των νέων όρων της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σχετικά με τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης,  και ειδικότερα του όρου 4.4.12 της αρ.9999/24-02-2017 ΑΕΠΟ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχο στις 21-03-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στις εγκαταστάσεις της μονάδας της εταιρείας που βρίσκεται στο 5ο χλμ. Βόλου – Αγριάς, προκειμένου να ελεγχθούν:
• Τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμων για το έτος 2016
• Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αρ. 184437/10-01-2014 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σχετικά με την χρήση εναλλακτικών καυσίμων
• Η εγκατάσταση ή μη του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού για την τροφοδοσία των εναλλακτικών καυσίμων

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Το εργοστάσιο «ΟΛΥΜΠΟΣ» αποτελείται από τέσσερεις γραμμές παραγωγής κλίνκερ. Η βασική πρώτη ύλη, ο ασβεστόλιθος, παραλαμβάνεται από τις εγκαταστάσεις / λατομείο στην περιοχή Πλατάνου-Αλμυρού και μεταφέρεται µε πλοία στο Εργοστάσιο. Οι υπόλοιπες Α’ Ύλες μεταφέρονται µε πλοία ή µε αυτοκίνητα.
Ως κύριο καύσιμο χρησιμοποιείται το pet coke ενώ επιτρέπεται και η ελεγχόμενη καύση εναλλακτικών καυσίμων και η χρήση βιομάζας στους ΠΚ1 και ΠΚ5 σε υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων. Στο εργοστάσιο χρησιμοποιείται και φυσικό αέριο κυρίως για εναύσεις, προθερμάνσεις φούρνων και ξήρανση των πρώτων υλών τσιμέντου.

Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ:
• Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων. Η αρ.πρωτ.184437/10-01-2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διάρκειας ισχύος μέχρι 10-01-2026 και οι με αρ. πρωτ. 162818/30-06-2014, 148623/4-9-2015, οικ.9999/24-02-2017 αποφάσεις τροποποίησης αυτής.

Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:
Ι) Εναλλακτικά προς το ήδη χρησιμοποιούμενο συμβατικό καύσιμο (μίγμα άνθρακα – pet coke), χρησιμοποιείται ήδη από τον Αύγουστο του έτους 2008 ποσότητα βιομάζας (από υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών βαμβακιού, καλαμποκιού, ντομάτας, σιταριού και ελαιοκράμβης). Σύμφωνα με τις δηλωθέντες ποσότητες στο βιβλίο αποθήκης, η συνολική ποσότητα βιομάζας που χρησιμοποιήθηκε σαν καύσιμο για το 2016 ήταν 2.639 τόνοι ενώ οι ποσότητες σε Πετ κωκ και κάρβουνο ήταν 184.097 και 2.166 τόνοι αντίστοιχα.
Η Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής ξεκίνησε στις 2 Φεβρουαρίου 2015 την καύση εναλλακτικών καυσίμων και για το 2016 η κατανάλωση της σε εναλλακτικά καύσιμα ανήλθε στους 2.088 τόνους (επί το πλείστον το β΄ εξάμηνο του 2016).

Αναλυτικότερα στον ακόλουθο Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι καταναλώσεις σε καύσιμα για τα έτη 2015, 2016 και 2017 (μέχρι 21/03/2017).

 

 

 

Η ΑΓΕΤ, για το 2016 προμηθεύτηκε τα εναλλακτικά καύσιμο, που επί το πλείστον αποτελούνταν από απόβλητα με κωδικούς ΕΚΑ 19.12.10 και 19.12.12 από 2 μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ελλάδα. Την Antipollution A.N.E και την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Η ΑΓΕΤ Ηρακλής μας προσκόμισε τα δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (Material Safety Data Sheet) της κάθε εταιρείας για το προϊόν (καύσιμο απόβλητα) που προμηθεύτηκε. Να σημειωθεί ότι η τροφοδοσία με εναλλακτικά καύσιμα το 2016 έγινε αποκλειστικά με τη χρήση φορτηγών.
Τα φορτία εναλλακτικού καύσιμου, κατά την παραλαβή τους, συνοδεύονται από το πιστοποιητικό υλικού και το τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης μη επικίνδυνων αποβλήτων. Κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγραφών, σε φορτίο με μη επικίνδυνο καύσιμο με κωδικό ΕΚΑ 19.12.10 που παραδόθηκε στις 4/01/2017 από την Antipollution, αυτό περιείχε κυρίως τεμαχισμένο χαρτί, πλαστικό και ξύλο, είχε κοκκομετρία 25mm και η μέση χημική του σύσταση αποτυπώνεται ως εξής:

Σύμφωνα με την από 29-03-2012 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας «Για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από την τσιμεντοβιομηχανία», μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας, η αποδοχή ή μη του δευτερογενούς καυσίμου (Solid Recovered Fuel –SRF και Refused Derived Fuel – RDF) από τη τσιμεντοβιομηχανία βασίζεται σε τέσσερις βασικές παραμέτρους σύμφωνα με το πρότυπο EN 15359:2011:

• τη μέση κατώτερη θερμογόνο δύναμη (Lower Heating Value – LHV)
• την περιεκτικότητα σε χλώριο επί ξηρής βάσης
• την διάμεσο των τιμών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο,
• το 80% ων τιμών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο όπως στον Πίνακα 3 που ακολουθεί:

Με βάση το άρθρο 3 της Συμφωνία Συνεργασίας το οποίο έχει ενσωματωθεί στην αρ. πρωτ. 184437/10-01-2014 ΑΕΠΟ (όρος 4.4.13), ένα εναλλακτικό καύσιμο για να παραληφθεί από την εταιρεία θα πρέπει να είναι:
• τουλάχιστον κλάσης 3 ως προς τη μέση κατώτερη θερμογόνο δύναμη (δηλαδή κλάσης 1,2 ή 3)
• μέγιστης κλάσης 3 προς τη μέση περιεκτικότητα σε χλώριο (δηλαδή κλάσης 1,2 ή 3) και
• μέγιστης κλάσης 3 ως προς τη μέση περιεκτικότητα σε υδράργυρο (δηλαδή κλάσης 1,2 ή 3)

Σύμφωνα με τις άνωθεν παραμέτρους, το φορτίο που παραδόθηκε στην ΑΓΕΤ στις 4/01/2017 ανήκει στην κλάση 3 ως προς την θερμογόνο δύναμη, στην κλάση 3 ως προς την περιεκτικότητα στο χλώριο και στην κλάση 3 ως προς τη μέση περιεκτικότητα σε υδράργυρο (σε mg/MJ) και επομένως σωστά παρελήφθη από την εταιρεία.

Η Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής κατ’ εφαρμογή του όρου 4.4.12 της Α.Ε.Π.Ο εφαρμόζει σύστημα δειγματοληψίας και προσδιορισμού χλωρίου στα εισερχόμενα φορτία εναλλακτικών καυσίμων. Η εταιρεία λαμβάνει ένα σύνθετο αντιπροσωπευτικό δείγμα ανά 100 τόνους για παραλαβή από φορτηγά. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης εναλλακτικού καυσίμου και ο προσδιορισμός χλωριόντων και υδραργύρου, σε δείγμα που ελήφθη στις 2/09/2016, από τα εργαστήρια της Lafarge στο Εθνικό Κέντρο Ερευνάς Τσιμέντου (ΕΚΕΤ ΕΠΕ).

Επίσης, η ΑΓΕΤ Ηρακλής πραγματοποιεί ανά τετράμηνο ελέγχους των χαρακτηριστικών των στερεών καυσίμων ανακτηθέντων από αστικά απόβλητα (απορριμματογενές καύσιμα) που χρησιμοποιεί, κυρίως για τον προσδιορισμό της οργανικής ουσίας, και τα αποτελέσματα για το 2016 παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα

Τέλος, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.184437/10-01-2014 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η μέγιστη δυνατότητα τροφοδοσίας για τον ΠΚ1 είναι 15tn/h και για τον ΠΚ5 10tn/h. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του εργοστασίου, με τον υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό η τροφοδοσία με εναλλακτικά καύσιμα δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 10tn/h προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία στην περιστροφική κάμινο για την πυρομεταλλουργική κατεργασία της φαρίνας και τη μετατροπή της σε κλινκερ.

IΙ. Η εταιρεία οφείλει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.4.9 της Α.Ε.Π.Ο να πραγματοποιήσει κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας συναποτέφρωσης αποβλήτων μετρήσεις της περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα, PCDDs/PCDFs των καυσαερίων μια φορά ανά τρίμηνο και για τα επόμενα έτη μία φορά ανά εξάμηνο. Για το 2016 η εταιρεία κατά το α΄ εξάμηνο δεν χρησιμοποίησε καθόλου εναλλακτικά καύσιμα (εξαίρεση αποτελεί ο Ιανουάριος που χρησιμοποιήθηκαν 47 ton RDF) ενώ σχεδόν όλη η ποσότητα σε εναλλακτικά καύσιμα (2.088 ton) χρησιμοποιήθηκαν κατά το β΄ εξάμηνο του 2016. Η εταιρεία ΑΓΕΤ, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας προσκομίστηκαν κατά την ώρα της αυτοψίας, πραγματοποίησε μια (1) μόνο μέτρηση, στις 24 Μαΐου 2016, στο ΠΚ1 με τη χρήση συμβατικού καυσίμου (pet coke), με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν καθόλου στοιχεία μέτρησης σε συνθήκες συναποτέφρωσης για το έτος 2016.

Η εταιρεία οφείλει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.4.7 της Α.Ε.Π.Ο να πραγματοποιήσει μια φορά το χρόνο περιοδικές μετρήσεις εκπομπών ρύπων στα καυσαέρια των κλιβάνων κατά τη χρήση συμβατικών καυσίμων. Για το 2016, όπως αναφέρθηκε, η μέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2016 στις εξόδους προς ατμόσφαιρα (καμινάδα) του περιστροφικού κλιβάνου ΠΚ1 από το διαπιστευμένο εργαστήριο εφαρμογών της ALPHA MEASUREMENTS. Τα αποτελέσματα της μέτρησης παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα.


(*) Αποτελέσματα μικρότερο του ορίου ανίχνευσης, Έχει υπολογιστεί το ½ της τιμής

Οι μετρήσεις εκπομπών ρύπων των καυσαερίων είναι εντός των ανώτατων ορίων που ορίζονται από την ΚΥΑ 22912/1117/05 (εφαρμογή Οδηγίας 2000/76/Ε.Κ) (όρος 1.2.1 της ΑΕΠΟ):
Καύση Συμβατικών Καυσίμων.

Όμως, για το α΄ εξάμηνο του 2016, παρόλο που χρησιμοποιήθηκε o Περιστροφικός Κλίβανος ΠΚ5 δεν πραγματοποιήθηκε περιοδική μέτρηση εκπομπών ρύπων στις εξόδους προς ατμόσφαιρα (καμινάδα) του περιστροφικού κλιβάνου ΠΚ5

ΙV. Προβλέπεται με βάση την με αρ. πρωτ. οικ.999/24-02-2017 Απόφαση Τροποποίησης της Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων η εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού για την τροφοδοσία των εναλλακτικών καυσίμων (όρος 4.4.42) ο οποίος θα περιλαμβάνει:
• Νέα εγκατάσταση μηχανικής μεταφοράς δευτερογενών καυσίμων προς τον ΠΚ1.
• Νέα γραμμή τροφοδοσίας στον κυρίως καυστήρα της ΠΚ1.
• Νέα γραμμή τροφοδοσίας της ΠΚ5.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην αποθήκη και στο χώρο επεξεργασίας και τροφοδοσίας των εναλλακτικών καυσίμων διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει ακόμα στις εργασίας εγκατάστασης των νέων μηχανημάτων και λειτουργεί με την γραμμή τροφοδοσία που διέθετε μέχρι σήμερα. Να σημειωθεί ότι κατά την ημέρα του ελέγχου δεν πραγματοποιούταν χρήση εναλλακτικού καυσίμου ούτε υπήρχε αποθηκευμένη ποσότητα αυτού στο εργοστάσιο.

V. Τέλος, με βάση την αρ. πρωτ. οικ.9999/24-02-2017 Απόφαση Τροποποίησης της Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, κατά παρέκκλιση προς τις καθοριζόμενες στην παράγραφο 1.2.1 οριακές τιμές TOC, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον φάκελο μελέτης (α.α 33 σχετικό του προοιμίου) οι εκπομπές TOC δεν προέρχονται από την συναποτέφρωση αποβλήτων, επιτρέπεται:
– οριακή τιμή εκπομπής TOC 40 mg/Nm3
Σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι που αναφέρονται στο φάκελο μελέτης σχετικά με την αιτούμενη παρέκκλιση που αφορά τις εκπομπές TOC να εφαρμόζονται οι οριακές τιμές της παραγράφου 1.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το