Ελλάδα

ΟΑΕΔ: Συνεχίζεται η καταβολή τακτικής επιδότησης σε άνεργους σπουδαστές των ΙΕΚ

OAED
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των σπουδαστών των ΙΕΚ, οι οποίοι είναι τακτικά επιδοτούµενοι άνεργοι και, εφόσον δεν έχει λήξει η τακτική επιδότησή τους, συνεχίζουν οι ως άνω να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, σύμφωνα με την µε αριθµ.1649/31/14-06-2016 απόφαση του ∆Σ του ΟΑΕΔ.

Ως εκ τούτου, συνεχίζεται η καταβολή της εγκριθείσας τακτικής επιδότησης, λόγω ανεργίας. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήµατος της τακτικής επιδότησής τους, αντιµετωπίζονται ως οι µη επιδοτούµενοι άνεργοι-σπουδαστές ΙΕΚ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «οι εργαζόµενοι σπουδαστές των ΙΕΚ, των οποίων λύεται ή λήγει η σχέση εργασίας τους κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, µέχρι τη λήξη της τακτικής επιδότησής τους. Μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησής τους, αντιµετωπίζονται οµοίως ως µη επιδοτούµενοι άνεργοι.
Σπουδαστές των ΙΕΚ οι οποίοι, πριν την έναρξη των σπουδών τους, είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι ως µη επιδοτούµενοι, παραµένουν στα µητρώα ανέργων του, χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια κατάρτισής τους στα ΙΕΚ στο χρόνο ανεργίας τους.
Ο χρόνος κατάρτισης των επιδοτούµενων ανέργων που παρακολουθούν πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης, λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.
Εφόσον έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις που έρχονται σε αντίθεση µε τις ως άνω ρυθµίσεις, πρέπει να ανακληθούν οι πράξεις αυτές µε όλες τις απορρέουσες από την ανάκληση έννοµες συνέπειες.
Να διερευνηθεί η ανάγκη περαιτέρω θεσµικής ρύθµισης του θέµατος των σπουδαστών ως µη επιδοτούµενων ανέργων».
Μετά τα παραπάνω και αναφορικά µε τους τακτικά επιδοτούµενους και εγγεγραµµένους ανέργους σπουδαστές των ΙΕΚ, σηµειώνονται τα κάτωθι:
Α. Επιδότηση ανεργίας σε σπουδαστές ΙΕΚ
1) Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι σπουδαστές των δηµόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, που περιλαµβάνει θεωρητικό και πρακτικό µέρος, δύνανται πλέον να λαµβάνουν επιδότηση ανεργίας, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις, ανεξάρτητα αν η φοίτησή τους στο ΙΕΚ ξεκινάει κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους ή προηγείται αυτής.
Αναλυτικότερα και, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση:
i. Αν επιδοτούµενος άνεργος εγγραφεί σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης σε δηµόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ, θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή της τακτικής επιδότησης ανεργίας παράλληλα µε την κατάρτισή του και θα διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου, καθόλη τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης.
ii. Αν σπουδαστής ΙΕΚ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, εφόσον, ταυτόχρονα, απασχολούνταν σε εξαρτηµένη απασχόληση και, µετά τη λήξη ή λύση αυτής, πληροί τις προϋποθέσεις να επιδοτηθεί, λόγω ανεργίας, τότε δύναται να εγγραφεί κανονικά στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ και να λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας παράλληλα µε τη φοίτησή του.
iii. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις (i) και (ii), ο σπουδαστής ΙΕΚ θα µπορεί να παραµείνει εγγεγραµµένος στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆. Ωστόσο, η διάρκεια κατάρτισής του στα ΙΕΚ από την εποµένη της λήξης της τακτικής επιδότησης, δεν θα υπολογίζεται στο χρόνο ανεργίας του.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το