Ελλάδα

ΟΑΕΔ: Πώς οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να γίνουν αναπληρωτές

Δέσµη οκτώ ρυθµίσεων που αφορά στον ΟΑΕΔ, τις σχολές και τα προγράµµατά του περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εργασίας. Στο ίδιο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς. Στις επερχόµενες ρυθµίσεις αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Μπάρκας.

«∆υστυχώς, οι προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν αφήσει τις σχολές του ΟΑΕΔ στην τύχη τους. Από τη δική µας πλευρά, τόσο η ηγεσία του υπουργείου όσο και η διοίκηση του ΟΑΕΔ έχουµε εντάξει στους στόχους µας την αναβάθµιση αυτών των σχολών. Ηδη ολοκληρώνεται η διαδικασία µε την οποία οι ωροµίσθιοι καθηγητές γίνονται πλέον αναπληρωτές. Επίσης, λόγω της αύξησης του κατώτατου µισθού, αυξάνεται η αποζηµίωση στο πλαίσιο της µαθητείας του ΟΑΕΔ. Αυτές όλες είναι παρεµβάσεις στον αντίποδα αυτών που διεκδικεί η Ν∆, η οποία µέσω του κυβερνητικού της προγράµµατος φαίνεται να υπόσχεται κατάργηση των σχολών αυτών» δήλωσε ο κ. Μπάρκας.

Αναλυτικά στο σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται οι εξής ρυθµίσεις:

-Επεκτείνεται το δικαίωµα λήψης άδειας φροντίδας τέκνου και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του ΟΑΕΔ, κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για τους αναπληρωτές αρµοδιότητας του υπουργείου Παιδείας. Ειδικότερα, θεσπίζονται το δικαίωµα χρήσης µειωµένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδοµάδα, καθώς και το δικαίωµα απαλλαγής από πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η συµµετοχή στην προετοιµασία και την πραγµατοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, η επίβλεψη σχολικών γευµάτων, η εκτέλεση διοικητικών εργασιών κ.λπ. Εναλλακτικά, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια µε αποδοχές, διάρκειας 3,5 µηνών, η οποία χορηγείται αποκλειστικά µετά τη λήξη της άδειας µητρότητας. Για λόγους ισότητας, η άδεια φροντίδας τέκνου χορηγείται σε όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως φύλου.

-∆ιευρύνονται τα εργασιακά δικαιώµατα των ωροµίσθιων καθηγητών του ΟΑΕΔ που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να γίνουν αναπληρωτές καθηγητές µειωµένου ωραρίου, όπως συµβαίνει και στο υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα µε την προωθούµενη διάταξη δίνεται στον ΟΑΕΔ η δυνατότητα να προσλαµβάνει, εκτός από πλήρους ωραρίου, και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς µειωµένου ωραρίου. Αυτό σηµαίνει πως οι περίπου 500 ωροµίσθιοι µπορούν να αναβαθµιστούν σε αναπληρωτές µειωµένου ωραρίου αν έχουν από 9 έως 15 ώρες την εβδοµάδα, κάτι που στην πράξη σηµαίνει πως θα µπορούν πλέον να αµείβονται για τις αργίες κ.λπ. Οι ωροµίσθιοι είναι κατά περίπου 80% τα ίδια πρόσωπα κάθε χρόνο. Ενώ µέχρι σήµερα αµείβονται ως ωροµίσθιοι µόνο µε την ηµέρα εργασίας, τώρα ως αναπληρωτές θα αµείβονται και για τις µέρες των αργιών.

-Εισάγονται νέες ειδικότητες στις σχολές του ΟΑΕ∆, µε στόχο να κατοχυρωθούν οι συγκεκριµένες ειδικότητες έναντι µελλοντικών διορισµών. Ειδικότερα, προστίθενται στον κλάδο ΤΕ και ∆Ε του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών και κέντρων του ΟΑΕΔ οι εξής ειδικότητες:

Ο κλάδος ΔΕ Εξειδικευµένων Τεχνιτών προστίθενται οι ειδικότητες του Γουνοποιού, Αγιογράφου, Δερµατοτεχνίτη, Κεραµικής, µε σκοπό να καλυφθούν οι εργαστηριακές ανάγκες των σχολών στις αντίστοιχες ειδικότητες και Εικαστικών – Ψυχαγωγίας, ειδικότητα αναγκαία στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων µε Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης.

Ο κλάδος ΔΕ 06 Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού µε την ειδικότητα του Διερµηνέα Νοηµατικής Γλώσσας, για την κάλυψη διαρκών εκπαιδευτικών αναγκών στη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, καθώς σηµαντικός αριθµός των φοιτούντων πάσχουν από κώφωση ή βαρηκοΐα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον ΟΑΕ∆ να προσλαµβάνει ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, εκτός αυτών των ειδικοτήτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στα οποία υλοποιούνται ταχύρρυθµα προγράµµατα και σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης.

-Από τον ΟΑΕ∆ απορροφάται το σύνολο της αύξησης που έρχεται στην επιδότηση των µαθητευόµενων στις σχολές ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Η ηµερήσια αµοιβή ισούται µε το 75% του κατώτατου ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Μετά την κατάργηση του υποκατώτατου και την αύξηση του κατώτατου µισθού και ηµεροµισθίου, επαναπροσδιορίζεται νοµοτεχνικά η επίµαχη διάταξη ώστε το σύνολο της αύξησης να απορροφηθεί από τον Οργανισµό. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το 75% παραµένει αλλά πλέον υπολογίζεται στο νέο κατώτατο ηµεροµίσθιο των 29,04 ευρώ. Συνεπώς, από 17,12 ευρώ η ηµερήσια επιδότηση αυξάνεται στα 21,78 ευρώ. Την αύξηση των 4,66 ευρώ την απορροφά ο ΟΑΕ∆. Επίσης ο ΟΑΕ∆ µπορεί να επιδοτεί τους σπουδαστές των Επαγγελµατικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) του, οι οποίοι πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση ή µαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε ποσό έως το 50% του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Προς εναρµόνιση µε το ισχύον πλαίσιο που εφαρµόζεται στα ΕΠΑΛ, το ποσό της επιδότησης που θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕ∆ στους µαθητευόµενους των ΕΠΑΣ θα καθορίζεται στην εκάστοτε ετήσια ΚΥΑ µε την οποία θα ρυθµίζεται η µαθητεία για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική χρονιά.

Με τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίουσκούπα δεν θα αποκλείονται από το επίδοµα ανεργίας εποχικοί υπάλληλοι, ενώ λαµβάνεται µέριµνα για τις ευάλωτες οµάδες.

Ειδικότερα:

-Παύουν οι περιορισµοί που απέκλειαν από την τακτική επιδότηση ανεργίας τους ωφελούµενους των προγραµµάτων εποχικής επιχορήγησης ξενοδοχείων από τον ΟΑΕ∆. Αναλυτικά, υπενθυµίζεται πως κάθε χρόνο υλοποιείται από τον ΟΑΕ∆ πρόγραµµα επιχορήγησης των εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, µε σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Από την 1η Νοεµβρίου έως την 28η Φεβρουαρίου του επόµενου έτους, ο ΟΑΕ∆ καταβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές για όσους εργαζόµενους θα δικαιούνταν τακτική επιδότηση ανεργίας ποσό που αντιστοιχεί στις επιπλέον ηµέρες απασχόλησης και ασφάλισής τους.

Το πλαφόν

-Μέχρι σήµερα οι ηµέρες επιδοτούµενης απασχόλησής τους λογίζονταν ως ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας και συµπεριλαµβάνονταν στον περιορισµό σύµφωνα µε τον οποίο «τα ηµερήσια επιδόµατα που καταβάλλονται σε διάστηµα τεσσάρων ετών δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 400». Ετσι κάποιοι εποχικά επιδοτούµενοι υπάλληλοι αποκλείονταν από το τακτικό επίδοµα ανεργίας αν απολύονταν. Με την προτεινόµενη ρύθµιση, ευνοούνται οι ωφελούµενοι των προγραµµάτων επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς παύουν να λογίζονται οι ηµέρες απασχόλησής τους ως ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας.

-∆ιευρύνεται η υποχρεωτική ποσόστωση υπέρ ευάλωτων οµάδων (πολύτεκνων, ανάπηρων κ.ά.) στις προσλήψεις που αφορούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ∆) και γίνονται µέσω ΑΣΕΠ. Με την προτεινόµενη διάταξη τα προστατευόµενα πρόσωπα, δηλαδή οι πολύτεκνοι, οι ανάπηροι µε ποσοστό 50% και άνω, όσοι έλαβαν µέρος στην εθνική αντίσταση κ.ά. θα δικαιούνται πλέον το 10% των προσλήψεων που γίνονται σε ΝΠΙΔ µέσω ΑΣΕΠ όπως συµβαίνει στον δηµόσιο τοµέα. Η αναπροσαρµογή του καθεστώτος παρακρατήσεων θέσεων εργασίας αναµένεται να επιφέρει αύξηση των θέσεων που παρακρατούνται για τα άτοµα των ειδικών κατηγοριών. Καθορίζεται επίσης η διαδικασία που ακολουθούν οι υποψήφιοι για διορισµό ή πρόσληψη σε θέσεις εργασίας φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ενώ απλουστεύεται η διαδικασία µε την οποία γίνεται η µηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων και συντάσσονται οι πίνακες µοριοδότησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕ∆. Η ισχύουσα διάταξη έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια πολλών θέσεων για τα άτοµα ειδικών κατηγοριών. Περαιτέρω, εάν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης του τελικού πίνακα εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται αποκλειστικά από πολύτεκνους γονείς η αίτηση των οποίων έχει κριθεί ως έγκυρη αλλά δεν εµφανίζονται ως επιτυχόντες στον τελικό πίνακα και για τις οποίες κατέχουν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα. Επίσης, αποσαφηνίζεται πως στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόµενος ανήκει σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες προστασίας, λαµβάνει µόνο προσαύξηση 20% λόγω υπαγωγής του και σε άλλες κατηγορίες προστασίας, χωρίς να µοριοδοτείται σωρευτικά και η δεύτερη κατηγορία προστασίας.

-Παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου η προθεσµία έκδοσης των προκηρύξεων που αφορούν στις 341 οργανικές θέσεις προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ιδρυµα Κωφών (ΕΙΚ), καθώς και στα παραρτήµατά τους, µε σκοπό τη µόνιµη κάλυψη των πάγιων αναγκών τους σε µόνιµο προσωπικό, λόγω του µεγάλου αριθµού των προκηρυχθησόµενων θέσεων ανά εποπτευόµενο φορέα.

Στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς.

Αναλυτικά:

-Προβλέπονται οι λεπτοµέρειες για τη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής, ∆ευτεροβάθµιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και των παραρτηµάτων τους, του Κέντρου Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών (ΕΙΚ). Μετά την έκδοση της έγκρισης της αρµόδιας Επιτροπής, ο αρµόδιος κάθε φορά φορέας εκδίδει προκήρυξη που τελεί υπό την έγκριση του ΑΣΕΠ. Κάθε προκήρυξη, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ, αναλυτικά αναφέρει τον αριθµό ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί.

Πίνακες κατάταξης
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων, οι οποίοι δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του και αποστέλλονται στον ΑΣΕΠ µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο νοµιµότητας. ∆ικαίωµα ένστασης αναγνωρίζεται στους αιτούντες και ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 10 ηµερών από την επόµενη της δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο µέσα σε έναν µήνα από την πάροδο της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων και η απόφασή του κοινοποιείται στον φορέα, προκειµένου αυτός να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. Επίσης, προβλέπεται ότι αµέσως µετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων διενεργούνται προσωρινές προσλήψεις από τους φορείς, µε την επιφύλαξη αναµόρφωσης του πίνακα στην περίπτωση που κάποιος από τους προσωρινώς προσληφθέντες δεν περιλαµβάνεται στους οριστικούς πίνακες.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το