Τοπικά

O Δήμος Βόλου για την επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων

Mε ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή Βόλου αναφέρει πως έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2018 το ποσό των 490.000,00 ευρώ το οποίο αφορά επιχορηγήσεις που μπορεί να δοθούν σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και ιερούς ναούς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Το ανωτέρω ποσό αντιστοιχεί στο 1,5 % των ακαθαρίστων εσόδων του Δήμου Βόλου για το έτος 2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 202 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4527/2014.

Προϋποθέσεις για την επιχορήγηση των εν λόγω συλλόγων

1. Τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο τηρούμενο ειδικό δημόσιο βιβλίο στο Πρωτοδικείο του Δήμου Βόλου.

2. Οι εκδηλώσεις των σωματείων μπορούν να είναι πολιτιστικές ή «κοινωνικές» η δε πραγματοποίησή τους πρέπει να αποδεικνύεται.

Α)Πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής καλλιέργειας των συμμετεχόντων σε αυτές, καθώς και εκείνες που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθόσον τούτο αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου.

Β)«Κοινωνικές εκδηλώσεις» των εν λόγω συλλόγων δύναται να επιχορηγούνται όταν αφορούν την υλοποίηση δράσεων με σκοπό την επιδίωξη του συλλογικού οφέλους της τοπικής κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος των μελών της (ως τέτοιο προεχόντως νοείται το αγαθό της υγείας).

3. Τα εν λόγω σωματεία να έχουν την έδρα του εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας του Δήμου Βόλου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιχορήγηση των εν λόγω συλλόγων

1. Αίτηση, στην οποία να προσδιορίζονται αναλυτικά οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των οποίων θα διατεθεί το ποσό της επιχορήγησης, με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό δαπάνης (δηλαδή στην αίτηση να προσδιορίζεται ο προϋπολογισμός των εξόδων των εκδηλώσεων προς επιχορήγηση). Δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών. Η αίτηση εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιου.

2. Καταστατικό του συλλόγου με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο σωματείων.

3. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο φαίνονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή, εάν το καταστατικό δεν παρέχει τέτοια δυνατότητα, πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου με το οποίο θα εξουσιοδοτείται ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης.

4. Γραμμάτιο είσπραξης θεωρημένο από αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

5. Φορολογική ενημερότητα.

6. Ασφαλιστική ενημερότητα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς (σύλλογοι), οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες και την κατάθεση των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών, με καταληκτική ημερομηνία το τέλος Απριλίου, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας στα τηλέφωνα 2421350221 και 2421350225 καθώς και στην κ. Κακαζιάνη τηλ 2421350143.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το