Τοπικά

Ο Δήμος Βόλου δηλώνει ότι δεν έκανε απ΄ευθείας ανάθεση σε συγγενή της Βιολέτας Καντόλα- Η “Διαύγεια” τους διαψεύδει

Η υπόθεση της απ΄ευθείας ανάθεσης έργου  εκ μέρους του δήμου Βόλου σε στενό συγγενή της αντιδημάρχου Βιολέτας Καντόλα,  οδηγήθηκε στην εισαγγελία από την αντιπολίτευση και ο δήμος εξέδωσε ανακοίνωση που διαψεύδει πως προχώρησε σε μια τέτοια απόφαση, καθυβρίζοντας τους επικριτές του . Στη Διαύγεια ωστόσο ο ίδιος ο δήμος “σήκωσε” απόφαση για την απ΄ευθείας ανάθεση στον συγγενή της αντιδημάρχου, η οποία προκάλεσε και την αντίδραση των χειριστών μηχανημάτων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Βόλου

“Με αφορμή τον θόρυβο που, τεχνηέντως και με τη συνήθη χρήση ανακριβειών και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας επιχειρείται να προκληθεί, αυτή τη φορά με την εργολαβία για αποξήλωση κτίσματος τη Νέα Ιωνία και τη μεταφορά του υπάρχοντος σε αυτό αμιάντου, ξεκαθαρίζουμε τα εξής:

Η εργολαβία δεν δόθηκε με απ ευθείας ανάθεση, αλλά κατόπιν της διαδικασίας έρευνας αγοράς, η νομιμότητα της οποίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Οι αντιδράσεις του Σωματείου Πτυχιούχων Χειριστών Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων, ασφαλώς και δεν αποτελούν κριτήριο αποδοκιμασίας ή επιδοκιμασίας του έργου μας. Για το έργο αυτό θα κριθούμε συνολικά από το λαό του Βόλου στο τέλος της θητείας μας και όχι από την κάθε συντεχνία ξεχωριστά, που έχει τις δικές της εσωτερικές ιδιαιτερότητες.

Τέλος στους αθλίους, που νομίζουν ότι ακόμα μπορούν να ταΐζουν σανό τους πολίτες, που από καιρό τους έχουν αντιληφθεί και τους έχουν στείλει στα σπίτια τους, και κραυγάζουν ασυναρτησίες κάνοντας συγκρίσεις (αν είναι δυνατόν!) με τη δημαρχία Σκοτινιώτη, μια μόνο ερώτηση: Μπορούν να μας πουν πόσα και ποια έργα και με ποιες διαδικασίες πήρε την συγκεκριμένη περίοδο ο γιος δημοτικής συμβούλου και στελέχους της ομάδας Σκοτινιώτη;

Ας τολμήσουν να απαντήσουν για να αντιληφθούν και οι ελάχιστοι ακόμα πολίτες, που, με καλή πίστη, τους ακούν, με ποιο τρόπο διοικούσαν το Βόλο και ποιες ήταν οι επιδιώξεις τους. Σε ό,τι μας αφορά «καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Θέμα: «Έγκριση της υπηρεσίας αποξήλωσης & διαχείρισης στοιχείων αμιάντου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 5) Τις υπ’ αριθμ. 96849/1-9-2014 και 121112/23-10-2014 Αποφάσεις Δημάρχου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 6) Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας αποξήλωσης & διαχείρισης στοιχείων αμιάντου. 7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 380 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Βόλου, με αριθμό καταχώρισης ΕΑΔ 1701. 8) Τις υποβληθείσες προσφορές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο “αποξήλωσης & διαχείρισης στοιχείων αμιάντου”, εκτιμώμενης αξίας 12.400,00€, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας.

Αναθέτουμε την παροχή της υπηρεσίας “αποξήλωσης & διαχείρισης στοιχείων αμιάντου σε λυόμενη οικία στην Ν.Ιωνία Βόλου”, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο Υπηρεσιακό Σημείωμα με αρ. Πρωτ. 80609-19.09.2016, στον κ. Χατζητριανταφύλλου Νικόλαο με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Ροδίου 7, Πόλη: Βόλος, έναντι του ποσού των 7.800,00€, χωρίς Φ.Π.Α. (9.672,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7423.001 με τίτλο “Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων” και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A996-2%CE%92%CE%96?inline=true

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το