Τοπικά

Νέοι προσκρουστήρες στο λιμάνι θα τοποθετηθούν από τον ΟΛΒ – Για την ασφαλή προσέγγιση πλοίων

Ασφαλή προσέγγιση των εμπορικών πλοίων στο λιμάνι θα προσφέρει ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου με την αναβάθμιση των παρεχόμενων ευκολιών στο ανατολικό κρηπίδωμα του προβλήτα Νο-2 και στα κρηπιδώματα του προβλήτα σιδηροδρομικού πορθμείου. Πρόκειται για τοποθέτηση 17 νέων κυλινδρικών ελαστικών προσκρουστήρων, που βρίσκονται στις αποθήκες της ΟΛΒ ΑΕ και θα τοποθετηθούν στον προβλήτα Νο-2 και τοποθέτηση 20 κυλινδρικών ελαστικών προσκρουστήρων που θα αποξηλωθούν από τον προβλήτα Νο-2 και θα εγκατασταθούν στον προβλήτα σιδηροδρομικού πορθμείου.

Για την προμήθεια των 37 νέων προσκρουστήρων θα διατεθεί το συνολικό ποσό των 20.720 ευρώ, από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Λιμένα Βόλου και ήδη έγινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι εργασίες θα γίνονται τμηματικά με βάση την κίνηση του λιμένος ώστε η εξυπηρέτηση των εμπορικών πλοίων να είναι απρόσκοπτη και ασφαλής.
Όπως επισημαίνεται, «επ’ ουδενί δεν δύναται τα κρηπιδώματα να μείνουν χωρίς προσκρουστήρες κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ως εκ τούτου θα προηγείται η εγκατάσταση των αγκυρίων στο κρηπίδωμα του προβλήτα Νο-2, στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι 17 προσκρουστήρες (600x500x2000) με ταυτόχρονη αποξήλωση των υφιστάμενων για να χρησιμοποιηθούν στο κρηπίδωμα του προβλήτα σιδηροδρομικού πορθμείου».
Για τους 17 προσκρουστήρες που θα αποξηλωθούν από τον προβλήτα Νο-2 θα χρησιμοποιηθεί κατά την επανατοποθέτηση η ίδια αλυσίδα, με την οποία αναρτώνται οι προσκρουστήρες σήμερα και θα παραδοθεί από τον ανάδοχο προς την ΟΛΒ το αντίστοιχο μήκος της καινούργιας αλυσίδας ως εφεδρική στις αποθήκες της.
Για την προμήθεια των υλικών, τις εργασίες και την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση των προσκρουστήρων σε λειτουργία, το κόστος εκτιμάται σε 560 ευρώ ανά τεμάχιο, ενώ όπως προαναφέρθηκε ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.720 ευρώ συν τον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός
Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος της προμήθειας και τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Στον κυρίως φάκελο θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, δύο κλειστοί επιμέρους φάκελοι. Ο ένας θα περιέχει την οικονομική προσφορά και ο άλλος τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:
-Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
-Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος φυσικού ή νομικού προσώπου. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς, θα περιλαμβάνει το έντυπο οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου (συντάσσεται από τον υποψήφιο) με ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς και ολογράφως επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί από τρίτο πρόσωπο απαιτείται η νόμιμη εξουσιοδότησή του.
Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί του προαναφερόμενου προϋπολογισμού.
Ως χρόνος ολοκλήρωσης έχουν οριστεί οι 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η ισχύς της προσφοράς είναι 240 ημέρες.
Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει υπογράψει ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Βόλου κ. Σωκρ. Αναγνώστου οι προσφορές θα περιέλθουν στην Ο.Λ.Β. ΑΕ μέχρι την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το