Τοπικά

Νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Τέσσερις νέοι αντιδήμαρχοι ορίστηκαν στον Δήμο Ρήγα Φεραίου με απόφαση του δημάρχου Δ. Νασίκα μετά την παραίτηση του Απόστολου Ρομφαία του Στάμου για προσωπικούς λόγους.  Οι νέοι αντιδήμαρχοι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους μέχρι 31  Αυγούστου 2018.  Πρόκειται για τον Νικόλαο Πρίντζο που ορίστηκε αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, τον Σταύρο Χατζή που ορίστηκε αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Ιωάννη Παπαϊωάννου που ορίστηκε αντιδήμαρχος Περιβάλλ0ντος και τον Ευάγγελο Γιαννακό που ορίστηκε αντιδήμαρχος Καθαριότητας.

Οι αρµοδιότητες των νέων αντιδημάρχων:

Α. Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ – Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού:

I. Διοικητικών θεµάτων και ιδίως:
– την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.
– την εποπτεία του προσωπικού του ∆ήµου που αντιστοιχεί στα τµήµατα αρµοδιότητάς του.
– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Φερών, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.
– την τέλεση των πολιτικών γάµων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του ∆ηµάρχου στη ∆ηµοτική Ενότητα Φερών.
– την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών.
– τη λειτουργία των ΚΕΠ.
– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση.
– τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια.
– την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των αρµοδιοτήτων του.
– την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ µέρους του ∆ηµάρχου.
– τη συνεργασία µε τους Προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

II. Την εποπτεία και ευθύνη Κοινωνικών Υπηρεσιών και συγκεκριµένα:
– θέµατα παρακολούθησης, σχεδιασµού, συντονισµού και εφαρµογής Κοινωνικών Πολιτικών.
– θέµατα εφαρµογής προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας.
– θέµατα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας.

III. Την εποπτεία και ευθύνη θεμάτων Παιδείας – δια βίου Μάθησης και πολιτισμού.

Β. Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών :
I. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραµµατισµού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων.

– εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, εκτέλεση εργασιών σήµανσης και διαγράµµισης οδών.
– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κεραµιδίου, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.
– την τέλεση των πολιτικών γάµων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του ∆ηµάρχου στη ∆ηµοτική Ενότητα Κεραµιδίου.
– την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των αρµοδιοτήτων του.
– την εποπτεία του προσωπικού του ∆ήµου που αντιστοιχεί στα τµήµατα αρµοδιότητάς του.
– την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ µέρους του ∆ηµάρχου.
– τη συνεργασία µε τους Προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

Γ. Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου :

I. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας & του Περιβάλλοντος
– την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου.
– την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου – την ευθύνη του τοµέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών µορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
– την ευθύνη των ∆ασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
– τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
– την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
– την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των αρμοδιοτήτων του.
– την εποπτεία του προσωπικού του ∆ήµου που αντιστοιχεί στα τµήµατα αρµοδιότητάς του.
– την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ µέρους του ∆ηµάρχου.
– Τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κάρλας, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.
– Την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας.
– Τη συνεργασία µε τους Προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

Δ. Αντιδήµαρχος Διαχείρισης απορριμμάτων, του στόλου και του προσωπικού των απορριμματοφόρων, Ηλεκτροφωτισμού, Συγκοινωνιών:
I. Την εποπτεία και ευθύνη της Διαχείρισης απορριμμάτων, του στόλου και προσωπικού των απορριμματοφόρων του Δήμου Ρήγα Φεραίου .
– Αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο .
II. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού
– Μελέτη και έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του ∆ήµου.

II. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών
– εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών.
– Συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το