Τοπικά

Νέο πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων θα προβλέπει ενίσχυση έως 1.500 ευρώ για κάθε αγρότη

Στα σκαριά για διαβούλευση βρίσκεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το παλιό πρόγραμμα των «Γεωργικών Συμβούλων», με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στα 80εκ. ευρώ και θα ωφεληθούν περίπου 35.000 αγρότες σε όλη τη χώρα.
Να αναφερθεί ότι οι υποψήφιοι πάροχοι πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) και να έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο, ενώ η ενίσχυση για κάθε αγρότη που θα απευθυνθεί σε γεωτεχνικό σύμβουλο, μπορεί να φτάσει μέχρι και 1.500 ευρώ. Στην ουσία πρόκειται για τους γεωτεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων από όλες τις περιφέρειες της χώρας, που θα μπορούν να παρέχουν τις συμβουλευτικές τους υπηρεσίες στο χωράφι, σε όσους αγρότες ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γεωργικών Συμβούλων», το οποίο προβλέπει την επιδότηση της αμοιβής για κάθε συμβουλή. Οι συμβουλές που παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται στα εξής έξι πακέτα συμβουλών: Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (κεφ. 1 τίτλος VI καν. (ΕΕ) 1306/2013) καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (κεφ. 3 τίτλος ΙΙΙ καν. (ΕΕ) 1307/2013), καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Περιλαμβάνουν συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – πρασίνισμα. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11&3 της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά. Περιλαμβάνουν συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης, συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 55 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, που αναφέρονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ. Περιλαμβάνει συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ). Συμβουλές στον γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας. Περιλαμβάνουν συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή, συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας, συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

Περιλαμβάνουν συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής, συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές. Συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος. Περιλαμβάνουν τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τεχνικοοικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης, συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην αγορά, εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς, που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα. Να αναφερθεί ότι το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το