Ελλάδα

Νέα 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ στις 3 Δεκεμβρίου

ÌÝëç ôïõ ÐÁÌÅ öùíÜæïõí óõíèÞìáôá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ðïñåßáò ìðñïóôÜ áðü ôç ÂïõëÞ, ôçí ÐÝìðôç 12 Íïåìâñßïõ 2015. «Ðáñáëýåé» óÞìåñá ï äçìüóéïò êáé éäéùôéêüò ôïìÝáò ôçò ÷þñáò, ëüãù ôçò åéêïóéôåôñÜùñçò ãåíéêÞò áðåñãßáò ôùí ÃÓÅÅ êáé ÁÄÅÄÕ åíÜíôéá óôéò åðåñ÷üìåíåò áëëáãÝò óôï áóöáëéóôéêü, ôç öïñïëïãßá, ôá «êüêêéíá äÜíåéá», ê.á. Äçìüóéïé õðÜëëçëïé, åñãáæüìåíïé óå óõãêïéíùíßåò, óå ÄÅÊÏ, óå åöïñßåò, ãéáôñïß, äÜóêáëïé, öáñìáêïðïéïß, ôñáðåæéêïß õðÜëëçëïé, åñãáæüìåíïé óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç, äéêáóôéêïß õðÜëëçëïé, ìç÷áíéêïß êáé öýëáêåò ìïõóåßùí êáé áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí åßíáé ìåôáîý üóùí Ý÷ïõí äçëþóåé üôé èá ðÜñïõí ìÝñïò óôçí áðåñãßá. Óôçí ÁèÞíá, ïé ÃÓÅÅ êáé ÁÄÅÄÕ äéïñãÜíùóáí óõëëáëçôÞñéï  óôçí ðëáôåßá Êëáõèìþíïò, åíþ óõãêÝíôñùóç óôçí ðëáôåßá Ïìïíïßáò   ðñáãìáôïðïéåß  ôï ÐÁÌÅ . ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Την προκήρυξη 24ωρης γενικής απεργίας την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ, εν όψει της ψήφισης του προϋπολογισμού.

Προανήγγειλε και συνέχεια άμεσα, διότι, όπως αναφέρει, επιχειρείται και προωθείται και το γκρέμισμα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «μετά το τρίτο και επαχθέστερο μνημόνιο και έπειτα από έξι χρόνια ανελέητης επίθεσης στα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα και συνεχούς υποτίμησης της ζωής μας, από τις πολιτικές και την εφαρμογή των μνημονίων, τα όρια αντοχών και ανοχών της κοινωνίας και των εργαζομένων εξαντλήθηκαν.»

Προσθέτει ότι «η συνέχιση από την κυβέρνηση της ίδιας αδιέξοδης και καταστροφικής πολιτικής, με την εφαρμογή ενός νέου εκρηκτικού μείγματος φτωχοποίησης της Ελληνικής κοινωνίας και διάλυσης της εναπομείνασας οικονομίας, οδηγεί σε μια τιμωρητική λιτότητα που δεν πρέπει και δεν θα μείνει αναπάντητη. Η απάντηση είναι μία: Αγώνας μέχρι να καταλάβουν όλοι όσοι υλοποιούν αδιέξοδες και καταστροφικές πολιτικές ότι «φτάνει πια, μέχρι εδώ, δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε άλλο».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το