Τοπικά

Μείωση συνδρομών και εσόδων Επιμελητηρίου “Θ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Σε υποβάθμιση οδεύουν τα επαγγελματοβιοτεχνικά και εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια, μεταξύ αυτών και της Μαγνησίας, καθώς με την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης για τις νέες ετήσιες συνδρομές, τα έσοδά τους θα μειωθούν κατακόρυφα. Μοναδική ελπίδα το τέλος διατήρησης μερίδας κάθε επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), στο οποίο θα υπαχθούν όλες πλέον οι επιχειρήσεις.

Τα ετήσια έσοδα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, σύμφωνα με υπολογισμό υψηλόβαθμου στελέχους του, αναμένεται να μειωθούν λόγω της ισχύος νέων ετησίων συνδρομών κατά 70%, ωστόσο η οικονομική κατάσταση θα ξεκαθαρίσει το καλοκαίρι και με την πάροδο εξαμήνου από την έναρξη ισχύος των νέων τιμών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ανώνυμες εταιρείες που πλήρωναν ετησίως από 367 μέχρι 1.486 ευρώ συνδρομές στο Επιμελητήριο, με την ισχύ των νέων συνδρομών θα πληρώνουν πλέον 100 ευρώ…

Μάλιστα η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Μαγνησίας αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή της, να ισχύουν οι ανώτατες τιμές όσων ορίζει η υπουργική απόφαση για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων μελών του φορέα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η οικονομική του επιβίωση.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο κυμαίνεται από δέκα έως εκατό ευρώ, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχει, ενώ για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών οι επιχειρήσεις-μέλη θα καταβάλλουν ένα επιπλέον ποσό, που ονομάζεται ενιαίο τέλος υπηρεσίας. Από την εν λόγω υπουργική απόφαση εξάλλου προκύπτει ότι επί της ουσίας η συνδρομή στο Επιμελητήριο εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική, καθώς στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, για τις οποίες υποχρεώνονται να καταβάλλουν κάθε χρόνο συνδρομή, περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), υπηρεσίες οι οποίες εκ του νόμου είναι υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις.

Με βάση την υπουργική απόφαση η ετήσια συνδρομή για τις ανώνυμες εταιρείες, υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. και ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού ορίστηκε στα 100 ευρώ, όταν μέχρι τώρα κυμαίνονταν από 367 μέχρι 1.486 ευρώ… Η μείωση είναι δραματική.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης και υποκαταστήματα αλλοδαπών ΕΠΕ θα πληρώνουν πλέον 70 ευρώ, όταν πλήρωναν 330 ευρώ…

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, υποκαταστήματα αλλοδαπών Ο.Ε. και Ε.Ε., αστικές εταιρείες και κοινοπραξίες θα πληρώνουν 50 ευρώ, όταν πλήρωναν 106 ευρώ…

Οι ατομικές επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων θα πληρώνουν 20 ευρώ, ενώ πλήρωναν 55…

Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων μπορούν να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους ως εξής: Έως 10 υποκαταστήματα, το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης, από 11 έως 100 υποκαταστήματα, το 1/3 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης και για 100 υποκαταστήματα και πλέον το 1/4 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.

«Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Μαγνησίας έλαβε απόφαση να ισχύει το μέγιστο της συνδρομής με βάση την υπουργική απόφαση» δήλωσε ο διευθυντής του φορέα κ. Κων. Βούκουτος.

Η μείωση των εσόδων θα είναι δραματική και υπολογίζεται ότι θα υπάρξει ταμειακό πρόβλημα, καθώς αναμένεται μείωση εσόδων 70%… Το 2014 τα έσοδα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας έφθασαν τις 250.000 ευρώ.

Σωτηρία το ΓΕΜΗ

Τις απώλειες των εσόδων από τις μεγάλες μειώσεις των ετησίων συνδρομών θα επιδιωχθεί να τις αναπληρώσει το Επιμελητήριο με το ετήσιο τέλος για τη διατήρηση μερίδας μιας επιχείρησης στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), που φθάνει με βάση την υπουργική απόφαση μέχρι και 320 ευρώ. Ποσό το οποίο μπορεί να ξεπεράσει τα 420 ευρώ, αν προστεθεί η ετήσια συνδρομή προς το Επιμελητήριο για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και τα ενιαία τέλη υπηρεσίας για χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής κ.ά.

Ωστόσο το Τέλος ΓΕΜΗ αναμένεται να ισχύσει μετά από ένα δίμηνο…

Συγκεκριμένα το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί πόρο των επιμελητηρίων (θα λαμβάνουν το 96%) και καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου, διαμορφώνεται ως εξής:

-Για τις Ανώνυμες Εταιρείες ανέρχεται στα 320 ευρώ και στα 300 ευρώ για τα υποκαταστήματα Αλλοδαπών ΑΕ. Το ίδιο κόστος δηλαδή 300 ευρώ είναι για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία και για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία.

-Στο μισό, 150 ευρώ, πέφτει το τέλος αν η εταιρεία είναι Περιορισμένης Ευθύνης ή Υποκατάστημα Αλλοδαπών ΕΠΕ, στα 100 ευρώ είναι το ετήσιο τέλος για Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης, για ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες), για Αστικές Εταιρείες και Κοινοπραξίες.

-Στην περίπτωση των Προσωπικών Εταιρειών (Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες) το ετήσιο τέλος είναι 80 ευρώ, όσο και στην περίπτωση των Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες).

-Το ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας στην περίπτωση των Υποκαταστημάτων Ημεδαπών Επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο και στα 20 ευρώ για υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, αλλά και όσων προαιρετικά εγγράφονται στο ΓΕΜΗ.

Το συγκεκριμένο τέλος, – που εισπράττουν τα Επιμελητήρια, ποσοστό 4% παρακρατείται από την Κ.Ε.Ε. και αποτελεί έσοδό της, πρέπει να καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. ενώ σε περίπτωση που κάποιος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

«Η τελική μείωση εσόδων θα είναι γύρω στο 50%-60%, εφόσον συνυπολογιστούν τα έσοδα από το ΓΕΜΗ» προσθέτει ο κ. Βούκουτος.

Τιμολόγηση υπηρεσιών

Ενιαίο τέλος υπηρεσίας καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο Επιμελητήριο για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

-Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής: 5 ευρώ.

-Χορήγηση ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής: 10 ευρώ.

-Χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα ασφαλιστικά Ταμεία): 10 ευρώ.

-Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους: 5 ευρώ.

-Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων: 10 ευρώ.

-Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής: 5 ευρώ.

-Χορήγηση καρνέ ΑΤΑ: 10 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το