Τοπικά

Με μειοδοτικό διαγωνισμό θα αναδειχθεί ο ανάδοχος για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Βόλου

Την προκήρυξη δημόσιου  ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υγειονομική ταφή απορριμάτων Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ. Βόλου, περιόδου 2016 – 2017 αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. του ΣΥΔΙΣΑ.  Η δαπάνη για την υγειονομική ταφή έχει οριστεί στις 203.520 € και ο διαγωνισμός θα γίνει  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ειδικότερα, η συνολική δαπάνη για την εργασία προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 252.364,80€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, θα χρηματοδοτηθεί δε από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α 10-7312.02 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2016 με το ποσό 119.040,00€ και τον Κ.Α 10-7312.02 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2017 με το ποσό 133.324,80€.

 

Ο χώρος παροχής της εργασίας από τον ανάδοχο, είναι ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, που βρίσκεται στην περιοχή
«Κάκκαβος» της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου Βόλου. Η προϋπολογιζόμενη χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας (συμβατική διάρκεια συνεργασίας των μερών), ορίζεται σε τέσσερις μήνες (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση του συνολικού προϋπολογισμού αυτής, λαμβανομένης υπόψη της προσφερόμενης έκπτωσης του αναδόχου, εάν αυτή συντελεστεί σε συντομότερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση η ακριβής χρονική διάρκεια της σύμβασης εξαρτάται από την συνολική ποσότητα αποβλήτων που θα εισέλθουν στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου προς θραύση – σύνθλιψη και υγειονομική ταφή, κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης μεταξύ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας και του Αναδόχου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το