Τοπικά

Μελέτη για νέο δίκτυο ύδρευσης στο Νεοχώρι Νοτίου Πηλίου

Παραδόθηκε στον Δήμο Νοτίου Πηλίου η μελέτη που αφορά στην αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Αφετών. Σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία, η μελέτη της σύμβασης εκπονήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νοτίου Πηλίου και των μελετητών και στη συνέχεια παραλήφθηκε με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Όπως επισημαίνεται, «ο σκοπός της μελέτης είναι η δημόσια ωφέλεια για τα επόμενα τουλάχιστον 40 έτη από πλευράς ποσοτικής και ποιοτικής υδροδότησης για τον οικισμό Νεοχωρίου και την περιοχή Πλάκα Νεοχωρίου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και επάρκεια νερού για πυρόσβεση του οικισμού Νεοχωρίου».
Να αναφερθεί ότι το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Νεοχωρίου αποτελείται κυρίως από αμιαντοσωλήνες και χαρακτηρίζεται από φαινόμενα διαρροών. Οι υφιστάμενες διατομές των αγωγών είναι μικρές και δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των μελλοντικών αναγκών της περιοχής. Επίσης μέρος του δικτύου ύδρευσης (καταθλιπτικό) που είναι μη λειτουργικό σήμερα, αλλά θα απαιτηθεί να επαναλειτουργήσει στο μέλλον με άλλον τρόπο και υποδομή, είναι ακατάλληλο από πλευράς πίεσης, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την ίδια την ακεραιότητά του, όσο και την ασφάλεια του προσωπικού.

Αντικατάσταση δικτύου υπό όρους
Στο μεταξύ, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων & Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδος, της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού, εγκρίθηκε υπό όρους, η μελέτη για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Νεοχωρίου στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.
Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου, διαπιστώνεται ότι με το προτεινόμενο έργο, δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας, ο πολεοδομικός ιστός και η σχέση μεταξύ των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων του προστατευόμενου οικισμού του Νεοχωρίου.
Σύμφωνα με τους όρους που θέτει το υπουργείο, σε όσα καλντερίμια υπάρχει ήδη στο πλάι λωρίδα χώματος ή σκυροδέματος ή πλακόστρωσης η τοποθέτηση του αγωγού θα γίνει εκεί. Σε όσα καλντερίμια παραπλεύρως υπάρχει αρδευτικός αύλακας θα εξεταστεί η τοποθέτηση του αγωγού μέσα σε αυτόν και θα σκεπαστεί με πλάκες Πηλίου. Οι διαστάσεις του σκάμματος στα καλντερίμια να είναι οι ελάχιστες δυνατές και οι εργασίες να γίνουν χειρωνακτικά, δίχως τη χρήση σκαπτικού, κρουστικού ή άλλου μηχανήματος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιών. Η αποκατάσταση των καλντεριμιών να γίνει σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική έκθεση. Να μην τοποθετηθεί πινακίδα έργου σε κεντρικά σημεία του οικισμού. Τα προϊόντα εκσκαφής να απομακρύνονται άμεσα από τον οικισμό. Να ειδοποιηθεί εγκαίρως η Υπηρεσία από τον επιβλέποντα μηχανικό για την έναρξη των εργασιών.
Η απόφαση αυτή εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 4858/2021, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ισχυουσών γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, δεν αντικαθιστά την οικοδομική άδεια ή οιαδήποτε άλλη άδεια απαιτείται από τον νόμο από οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία και δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο απονομή ή αναγνώριση δικαιωμάτων κυριότητας, νομής ή κατοχής. Η τυχόν εκτέλεση εργασιών κατ’ υπέρβαση της χορηγούμενης έγκρισης επιφέρει την εκ του νόμου ακυρότητα του παρόντος, καθώς και την επιβολή διακοπής εργασιών ή καθαίρεσης οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το