Τοπικά

Μελέτη για διασύνδεση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης με κοινό αγωγό, σε Μούρεσι, Τσαγκαράδα και Ξουρίχτι

Μελέτη η οποία θα επικεντρωθεί στον σχεδιασµό και την περιγραφή των απαιτούµενων έργων για τη διασύνδεση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισµών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου µε κοινό αγωγό πολυαιθυλενίου PE κατάλληλης διαµέτρου και επιλογή συγκεκριµένων υφιστάµενων δεξαµενών που θα συνδεθούν µε τον νέο κοινό αγωγό µεταφοράς, θα συντάξει ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου. Το συνολικό κόστος για τη σύνταξη της μελέτης θα ανέλθει στις 18.608 ευρώ.
Πιο συγκεκριµένα προτείνεται η κατασκευή ενός ενιαίου αγωγού µεταφοράς από πολυαιθυλένιο PE 12,5atm ο οποίος θα συνδέει τους οικισµούς Μούρεσι, Τσαγκαράδα και Ξουρίχτι µεταξύ τους, ενοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο συνολικά το σύστηµα και δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Ο νέος αγωγός µεταφοράς θα διέρχεται από τους προαναφερθέντες οικισµούς και θα συνδέεται σε κατάλληλα σηµεία µε τις υφιστάµενες δεξαµενές του κάθε οικισµού καθώς και µε το εσωτερικό δίκτυο αυτών. Ο αγωγός µεταφοράς θα λειτουργεί ως τµήµα του εσωτερικού δικτύου του κάθε οικισµού κατά την καθηµερινή λειτουργία και θα ενεργοποιείται µε την κατάλληλη χρήση (άνοιγµα) δικλείδων αποµόνωσης σε έκτακτες περιπτώσεις προσφέροντας επιπλέον ευελιξία και δυνατότητες λειτουργίας στο σύστηµα ύδρευσης µέσω της διασύνδεσης των δικτύων των οικισµών.

Πιο συγκεκριµένα µε τον εν λόγω σχεδιασµό γίνονται εφικτά τα εξής επιπλέον έκτακτα σενάρια λειτουργίας:
-Τροφοδοσία του οικισµού Μούρεσι από δεξαµενή του γειτονικού οικισµού Τσαγκαράδας στην έκτακτη περίπτωση που απαιτηθεί η δεξαµενή του οικισµού Μουρεσίου να σταµατήσει τη λειτουργία της λόγω ελλείµµατος νερού, βλάβης ή συντήρησης.
-Τροφοδοσία του οικισµού Τσαγκαράδας από δεξαµενή του γειτονικού οικισµού Ξουρίχτι στην έκτακτη περίπτωση που απαιτηθεί η δεξαµενή του οικισµού Τσαγκαράδας να σταµατήσει τη λειτουργία της λόγω ελλείµµατος νερού, βλάβης ή συντήρησης.
-Τροφοδοσία του οικισµού Ξουρίχτι από δεξαµενή του γειτονικού οικισµού
Τσαγκαράδας στην έκτακτη περίπτωση που απαιτηθεί η δεξαµενή του οικισµού
Ξουρίχτι να σταµατήσει τη λειτουργία της λόγω ελλείµµατος νερού, βλάβης ή συντήρησης.
Ο οικισµός Κισσού λόγω της µεγάλης υψοµετρικής διαφοράς µε τον γειτονικό οικισµό της Τσαγκαράδας δεν είναι σε θέση να παραλάβει νερό από αυτόν, ενώ ο οικισµός της Τσαγκαράδας τροφοδοτείται από τον γειτονικό οικισµό Ξουρίχτι.

Επίσης προτείνεται η αντικατάσταση των κεντρικών αγωγών ύδρευσης από αµιαντοτσιµέντο των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισµών Κισσού, Μούρεσι, Τσαγκαράδας και Ξουρίχτι µε νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου PE κατάλληλων διαµέτρων καθώς και η προσθήκη δικλείδων µείωσης πίεσης σε κατάλληλα σηµεία εντός και εκτός των οικισµών που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία των δικτύων τόσο κατά την καθηµερινή λειτουργία όσο και στα έκτακτα σενάρια.
Τέλος προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάµενων αγωγών σύνδεσης των επιλεγόµενων δεξαµενών µε τα υφιστάµενα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των οικισµών µε νέους αγωγούς PE κατάλληλης διαµέτρου. Οι νέοι αγωγοί θα συνδέουν σε κατάλληλα σηµεία τις επιλεγόµενες δεξαµενές µε τον νέο κεντρικό αγωγό µεταφοράς.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το