Τοπικά

Μελέτη επαγγελματικού κινδύνου στους ΧΥΤΑ – Πρόκειται να συντάξει ο ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας

Στη σύνταξη μελέτης επαγγελματικού κινδύνου στους ΧΥΤΑ Βόλου, Νοτίου Πηλίου και ΣΜΑ Αλμυρού θα προχωρήσει ο ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας με σχετική απόφαση που ελήφθη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης από τα στοιχεία της μελέτης θα εκτιμάται ο κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, στον Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Πηλίου και στο ΣΜΑ Αλμυρού.

Σύμφωνα με την απόφαση η μελέτη θα αναλύει συγκεκριμένη ακολουθία βασικών ενεργειών, οι οποίες περιλαμβάνουν:
-Εντοπισμό των πηγών κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία.
-Εξακρίβωση των δυνητικών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, προερχόμενων από τις παραγωγικές διαδικασίες.
-Εκτίμηση του μεγέθους του κινδύνου και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια.
-Προγραμματισμό και διαχείριση των διαδικασιών πρόληψης.
Η μελέτη που θα συνταχθεί, θα λάβει υπόψη την αντίστοιχη νομοθεσία περί ασφαλούς λειτουργίας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα ληφθούν κατ’ ελάχιστο υπόψη ο Νόμος 3010 και οι εκτελεστικές ΚΥΑ σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, η ΚΥΑ 50910/2727, σχετικά με τη λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. και τη δημιουργία αποβλήτων από αυτούς.
Με βάση την απόφαση του προέδρου του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας Κων. Γανωτή η μελέτη θα συνταχθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΥΠΡΙΟΣ Α.ΒΟΛΙΩΤΗΣ έναντι του ποσού των 6.820 ευρώ με Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, καθώς στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση.

Έκδοση ΑΕΠΟ
Στο μεταξύ, με απόφαση του προέδρου ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας, εγκρίθηκε με απευθείας ανάθεση η Έκδοση Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για το έργο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βόλου» προϋπολογισμού 6.820 ευρώ με ΦΠΑ.
Η υπηρεσία αφορά στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγόμενων σύμμεικτων αποβλήτων, αλλά και των προδιαλεγμένων οργανικών. Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Μαγνησίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εξασφάλισε με την με αρ. πρωτ. 1538/90359/22-11-2017 τροποποίηση της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ/Υ ΠΣ Βόλου, στην οποία περιλαμβάνεται και η αδειοδότηση της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και της Μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
Σε συνέχεια της από 18-4-2018 υποβολής του φακέλου για την ανανέωση της ΑΕΠΟ στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και της με αρ. πρωτ. οικ. 1110/63695/3-5-2018 επιστολής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, καθίσταται απαραίτητη η υποβολή φακέλου για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του συνόλου των λειτουργούντων και σχεδιαζόμενων υποδομών επεξεργασίας και τελικής διάθεσης στερεών αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, όπως αυτές έχουν ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με τις προγενέστερες αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το