Τοπικά

Μέχρι 15 Μαΐου η υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ από τους αγρότες χωρίς ποινή

Μέχρι τις 15 Μαΐου θα μπορούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι να υποβάλουν τις δηλώσεις οριστικών δικαιωμάτων για την ενιαία οικονομική ενίσχυση (ΟΣΔΕ) της φετινής περιόδου, καθώς είναι ανοιχτή η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Πάντως θεωρείται πολύ πιθανή, σύμφωνα με τον γεωπόνο Γ. Δημόκα, η παράταση της σχετικής προθεσμίας κατά ένα μήνα (μέχρι 15 Ιουνίου 2020) λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και αναμένεται η έγκρισή του.
Να αναφερθεί ότι μέσω της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2020, θα χορηγηθούν όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων για τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε ηλεκτρονική μορφή, από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του με απευθείας χρήση της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, κατόπιν εγγραφής στο on line σύστημα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ή μέσω Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που έχει πιστοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ειδικά για τον σκοπό αυτόν και δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης του παραγωγού, αφού πρώτα εκδοθεί ο μοναδικός «κωδικός υποβολής αίτησης».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, ενώ για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης στην υποβολή μέχρι την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020, θα επιβάλλεται ποινή ύψους 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων). Σε περίπτωση καθυστέρησης στην υποβολή μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή σε περίπτωση υποβολής αίτησης από την Τετάρτη 10 Ιουνίου και μετά), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. Για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού οδηγίες για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2020.
Επισημαίνεται ότι η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των παραγωγών. Τυχούσα λανθασμένη δήλωση στοιχείων εκμετάλλευσης θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. Για τον λόγο αυτό, καλούνται οι παραγωγοί να συμπληρώνουν της αιτήσεις της με τη δέουσα προσοχή και να προχωρούν στην οριστική υποβολή αυτών στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Κωδικοί Taxis net από τον λογιστή, προαιρετικά συντεταγμένες με υπογραφή και σφραγίδα τοπογράφου ή τοπογραφικά με συντεταγμένες (για όσα αγροτεμάχια δεν έχουν ήδη υποβληθεί).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για όσους υποβάλουν ΟΣΔΕ για πρώτη φορά
Κωδικοί Taxis net από τον λογιστή, αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, έντυπο που να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ, e-mail, κινητό, αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης, αντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ (σε όσους υπάρχει), αντίγραφο Ε9 2020 για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, αντίγραφο ενοικιαστηρίων όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, καθώς και ο ΑΤΑΚ του κάθε αγροτεμαχίου (αναγράφεται στο Ε9 των ιδιοκτητών), συντεταγμένες με υπογραφή και σφραγίδα τοπογράφου ή τοπογραφικά με συντεταγμένες για όλα τα αγροτεμάχια.
Επιπλέον: Για όσους δηλώνουν σιτάρια πιστοποιημένου σπόρου – καρτέλες και τιμολόγια, για όσους δηλώνουν μελίσσια – αντίγραφο μελισσοκομικού μητρώου, για τους κτηνοτρόφους – αντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, για τα νομικά πρόσωπα – έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019, έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019, ισοζύγιο έτους 2019, Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνήσιου της υπογραφής για τα έσοδα από γεωργική δραστηριότητα, Υπεύθυνη Δήλωση νεοεισερχόμενου – κύριου οικονομικού διαχειριστή νομικού προσώπου (υποχρεωτικό στην οριστικοποίηση για νομικά πρόσωπα και ιερές μονές όταν δηλώνεται κύριος οικονομικός διαχειριστής νεοεισερχόμενος).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το