Ελλάδα

Μάτι: Διαγράφονται τα πρόστιµα για αυθαίρετα στα καµένα

Παύση καταβολής προστίµων, αναστολή επιβολής κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, αλλά και νοµιµοποίηση αυθαιρέτων µόνο µε την καταβολή του παραβόλου και χωρίς την πληρωµή του ενιαίου ειδικού προστίµου στις πυρόπληκτες περιοχές από τις πυρκαγιές του περασµένου Ιουλίου, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία ψηφίστηκε χθες.

Ταυτόχρονα, απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών για την ανακατασκευή και επισκευή κτιρίων στις περιοχές αυτές καθώς επίσης και η έκδοσηβεβαιώσεων για τον µη δασικό χαρακτήρα, προκειµένου να ολοκληρωθεί ταχύτερα η διαδικασία ανοικοδόµησης των πληγεισών περιοχών. Επιπλέον, θεσµοθετείται η κατάργησητων προσαυξήσεων του προστίµου τακτοποίησης αυθαιρέτων 10% και 20% και όσοι θέλουν να υπαχθούν στον ν.4495 έως τη λήξη του στις 8 Νοεµβρίου θα πληρώνουν πρόστιµο χωρίς προσαυξήσεις.

Με την ίδια τροπολογία, η οποία αφορά τόσο τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής όσο και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δηµιουργείται ένα σαφές πλαίσιο όρων δόµησης για τις περιοχές που έχουν πληγεί από θεοµηνίες και καθορίζονται οι περιορισµοί δόµησης και αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων (όρια κάλυψης, δόµησης και όγκου, απόσταση από τα όρια του οικοπέδου, µέγιστο ύψος κ.λπ.).
Συνάντηση
Το ζήτηµα αυτό µάλιστα συζητήθηκε και κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν σήµερα ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάµελλος, η γ.γ. Χωρικού Σχεδιασµού Ρένα Κλαµπατσέα µε αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων στο Μάτι. Οι κάτοικοι κατέθεσαν υπόµνηµα προτάσεων στο υπουργείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη στοχευµένη διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους δήµους και εκπροσώπους επιτροπών κατοίκων, ώστε οι απόψεις τους να συνεκτιµηθούν και να ενσωµατωθούν στην πρόταση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για τις περιοχές Νέας Μάκρηςκαι Ραφήνας.

Το πρώτο βήµα για την ενεργοποίηση του ΕΧΣ είναι η προέγκριση της σχετικής µελέτης, που θα εξεταστεί από το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων την επόµενη εβδοµάδα. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις νέες ρυθµίσεις, για την έγκυρη έκδοση οικοδοµικών αδειών ανακατασκευής στις περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πυρόπληκτες και την επίλυση ζητηµάτων περί δασικού χαρακτήρα, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής στην αρµόδια Πολεοδοµία:

  • είτε βεβαίωσης της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών περί µη υπαγωγής της έκτασης στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
  • είτε βεβαίωσης καθορισµού δικαιούχου στεγαστικής συνδροµής που χορηγείται από την αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδοµών, για την έκδοση της οποίας διενεργείται έλεγχος περί υπαγωγής ή µη της έκτασης στη δασική νοµοθεσία. Με τις νέες διατάξεις για την έκδοση βεβαίωσης µη υπαγωγής στη δασική νοµοθεσία για τα εκτός σχεδίου κτίσµατα, αρκεί η υποβολή απλού και όχι θεωρηµένου αλλά ευκρινούς αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών συνοδευόµενου από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι η εν λόγω άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.

Διευκόλυνση
Αυτό διευκολύνει πολλούς κατοίκους, οι οποίοι έως τώρα έπρεπε να λαµβάνουν επικαιροποιηµένο αντίγραφο της άδειάς τους από την Πολεοδοµία. Να σηµειωθεί ότι κατηγορίες εκτάσεων Α∆ και ∆Α, δηλαδή δασωµένοι αγροί ή δασικές εκτάσεις που απέκτησαν άλλη χρήση, µπορούν να δοµηθούν κατ’ εξαίρεση µόνο στο τµήµα του περιγράµµατος του κτιρίου που προϋπήρχε. Κατά τα λοιπά, ισχύει ειδική αυτόµατη διαδικασία έκδοσης αδειών µέσω ηλεκτρονικής υποβολής και έκδοσης, και εν συνεχεία έλεγχος εντός 15 ηµερών από την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης του τοπογραφικού, της πληρότητας και ορθότητας των απαιτούµενων δικαιολογητικών, εγγράφων και µελετών καθώς και της προσκόµισης και υποβολής όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και καταβολής των απαιτούµενων εισφορών και κρατήσεων. Σε περίπτωση εντοπισµού λαθών ή παραλείψεων κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για έκδοση οικοδοµικής άδειας, ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος, στον οποίο δίνεται προθεσµία ενός µήνα για υποβολή διορθώσεων ή συµπληρώσεων. Σε περίπτωση µη τήρησης των προϋποθέσεων και των προθεσµιών, προβλέπεται η ανάκληση της άδειας.

Τι θα ισχύσει για τα κτίσµατα
«Τακτοποίηση» αυθαιρέτων βάσει του ισχύοντος νόµου 4495 χωρίς πρόστιµο και µόνο µε την πληρωµή παραβόλου προβλέπει για τους ιδιοκτήτες στις πληγείσες περιοχές η τροπολογία. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι:

  • ∆εν οφείλονται πρόστιµα και παύει η υποχρέωση καταβολής τυχόν υπολοίπων δόσεων προστίµου από την ηµεροµηνία οριοθέτησης για κτίσµατα για τα οποία έχει εκδοθεί πρωτόκολλο αυτοψίας επικινδύνως ετοιµόρροπου κτιρίου ή έχουν κριθεί µη κατοικήσιµα και χρήζουν επισκευής και έχουν υπαχθεί στον προηγούµενο νόµο αυθαιρέτων (4178/13). Ωστόσο καταβληθέντα ποσά προστίµων δεν επιστρέφονται.
  • Για την υπαγωγή αυθαιρέτων κτισµάτων στις διατάξεις του ενεργού νόµου τακτοποίησης, στο εξής θα καταβάλλεται µόνο το προβλεπόµενο παράβολο και όχι πρόστιµο. Η νοµιµοποίηση αυθαιρέτων χωρίς την πληρωµή προστίµου, η οποία δεν είχε προβλεφθεί ξανά στο παρελθόν, αιτιολογείται από πηγές του υπουργείου ως αναγκαία δεδοµένου ότι οι συγκεκριµένοι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να πληρώσουν διπλές δόσεις (τις δόσεις δανείου για ανακατασκευή και τις δόσεις του προστίµου) και η επιβάρυνση θα ήταν δυσβάστακτη.
  • Αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων και η είσπραξη προστίµων σε αυθαίρετα κτίρια που ανεγέρθηκαν πριν την 28η Ιουλίου 2011, µέχρι την οριστική οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεµάτων στις πληγείσες περιοχές.
Πηγή: Έθνος
Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το