Οικονομία

Μαρινόπουλος: Πώς θα εξοφληθούν εργαζόμενοι, εκμισθωτές, προμηθευτές

Η κατάθεση αύριο στο αρμόδιο δικαστήριο της συμφωνίας εξυγιάνσης, συνοδευόμενης από το επιχειρηματικό σχέδιο του Σκλαβενίτη, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 106 Β και 106 Θ του Πτωχευτικού Κώδικα είναι το επόμενο βήμα στο
deal της χρονιάς για τη διάσωση της Μαρινόπουλος.

Οι συνολικές οφειλές της Μαρινόπουλος ανέρχοταν στις 30/6/2016 στα 1.490.755.496 ευρώ και από αυτά στη νέα εταιρεία που δημιουργείται μεταβιβάζονται 1.183.726.841 ευρώ, ήτοι 79,4%, ενώ το υπόλοιπο 20,6% (ή 307 εκατ. ευρώ) παραμένει στον Μαρινόπουλο.
Η νέα χρηματοδότηση της νέας εταιρείας θα ανέλθει σε 477 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 125 εκατ. ευρώ αφορούν κεφάλαια που βάζει ο Σκλαβενίτης και σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης η αποπληρωμή των οφειλόμενων σε εργαζόμενους της Μαρινόπουλος αλλά και των εταιρειών Ξυνός, Express Μ και Πειραϊκόν θα γίνει κανονικά, όπως και των εκμισθωτών. «Κούρεμα», όπως είναι ήδη γνωστό, θα υποστούν οι προμηθευτές.

Προμηθευτές

Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι η εξόφληση του 50% των απαιτήσεων προμηθευτών, μετά την αποδοχή απομείωσης του υπόλοιπου 50%, θα διενεργηθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, χωρίς την επιβολή τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Εργαζόμενοι

Στη νέα εταιρεία μεταφέρονται όλοι οι εργαζόμενοι των εταιρειών Μαρινόπουλος, Ξυνός, Express M και Πειραικόν, καθώς και όλες οι τυχόν υποχρεώσεις που θα προέλθουν από αγωγές εργαζομένων οι συμβάσεις των οποίων καταγγέλθηκαν πριν την 30η Ιουνίου της φετινής χρονιάς. Οι οφειλές που αφορούν τους εργαζόμενους της εταιρείας με ενεργές συμβάσεις κατά την 30.06.2016, έχουν ήδη εξοφληθεί, ενώ οι τρέχουσες, κατά την υπογραφή της παρούσας, οφειλές προς αυτούς, δεν είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και θα εξοφληθούν κανονικά κατά τη λήξη τους, σημειώνεται στη συμφωνία που υπεγράφει. Επιπλέον, κατά την 30.06.2016 και μέχρι την υπογραφή της παρούσας υφίστανται οφειλές σε εργαζομένους από αποζημιώσεις. Για αυτούς που απολύθηκαν και έχουν ασκήσει ένδικα μέσα η νέα εταιρεία αναλαμβάνει το σύνολο των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες είχαν καταγγελθεί μέχρι την 30.06.2016.

Η μεταφορά της υποχρέωσης ισχύει βέβαια για τις περιπτώσεις που έχουν ασκηθεί αγωγές ή άλλα ένδικα μέρα με στόχο την ακύρωση της καταγγελίας σύμβασης ή στην περίπτωση που δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία άσκησης αγωγής και λοιπών ενδίκων μέσων σχετικά με την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις οι συμβάσεις μεταφέρονται στην Ελληνικές Υπεραγορές, με την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης (Απόφαση Εργατικής Διαφοράς), με την οποία θα αναγνωρίζεται ότι η καταγγελία της εν λόγω σύμβασης εργασίας είναι άκυρη.

Προϋπόθεση αποτελεί ο εργαζόμενος να επιθυμεί τη μεταφορά της εργασιακής του σχέσης στην «Ελληνικές Υπεραγορές». Στην περίπτωση που δεν το επιθυμεί, η σχετική δήλωση θεωρείται ως οικειοθελής αποχώρηση και διεκδικεί την επιδικασθείσα αποζημίωση από την παλαιά εταιρεία (Μαρινόπουλος ή Ξυνός ή Express M ή Πειραικόν).

Η νέα εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπληρώνει το 100% των δεδουλευμένων αποδοχών και των λοιπών οφειλόμενων ποσών εφόσον εκδίδονται αποφάσεις Εργατικής Διαφοράς μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, χωρίς όμως, την επιβολή τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η αποπληρωμή των παραπάνω υποχρεώσεων θα γίνει σε 18 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις χωρίς την επιβολή τόκων, προσαυξήσεων και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ή από την μεταγενέστερη της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής κοινοποίηση της Απόφασης Εργατικής Διαφοράς, κατά περίπτωση, και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Εκμισθωτές ακινήτων

Χωρίς «κούρεμα» θα γίνει η αποπληρωμή των οφειλόμενων ενοικίων της Μαρινόπουλος στους ιδιοκτήτες που έχουν εκμισθώσει τα ακίνητά τους στα σούπερα μάρκετ της εταιρείες. Στη νέα εταιρεία, που δημιουργείται μεταβιβάζεται και μεταφέρεται το σύνολο των υποχρεώσεων του Μαρινόπουλου προς εκμισθωτές. Οι υποχρεώσεις που μεταφέρονται αφορούν αποκλειστικά και μόνο δεδουλευμένα μισθώματα των καταστημάτων έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Οι οφειλές σε εκμισθωτές την 30/6/2016 ανέρχονταν σε 76,155 εκατ. ευρώ. Μέρος των οφειλών αυτών έχουν ήδη εξοφληθεί μέσω της ενδιάμεσης χρηματοδότησης. Η αποπληρωμή του υπολοίπου αυτών θα γίνει ως εξής:

oι εκμισθωτές με υπόλοιπο κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης που θα επικυρώνει την εν λόγω συμφωνία εξυγίανσης έως 50.000 ευρώ θα αποπληρωθούν σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής,
Οι εκμισθωτές με υπόλοιοι από 50.000 έως 200.000 ευρώ ευρώ θα αποπληρωθούν σε 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Πηγή: iefimerida

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το