Τοπικά

Κριτήρια για την εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς από την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ λόγω περιορισμένων θέσεων

Σειρά κριτηρίων για τις εγγραφές στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθµούς της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ, αποφάσισε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων. Να αναφερθεί ότι σε περίπτωση όπου υπάρχουν αιτήσεις µε κοινά κριτήρια και οι προσφερόµενες θέσεις είναι λιγότερες θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση ενώπιων των ενδιαφεροµένων γονέων.

Τα ιεραρχικά κριτήρια που θα ισχύσουν με βάση την απόφαση είναι τα εξής:
– αν το παιδί έχει παρακολουθήσει κατά το προηγούµενο έτος το πρόγραµµα της δοµής (αφορά µόνο στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς)
– αν το παιδί προέρχεται από µονογονεϊκή οικογένεια µε εργαζόµενο τον µονογονέα
– αν το παιδί προέρχεται από οικογένεια µε εργαζόµενους και τους δύο γονείς
– αν το παιδί προέρχεται από οικογένεια µε γονέα άτοµο µε αναπηρίες
– αν το παιδί προέρχεται από πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια
– αν το παιδί προέρχεται από οικογένεια µε εργαζόµενο τον ένα γονέα

Τα δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία και τους εµβολιασµούς του παιδιού
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2018 (εισοδήµατα 2017), µετά την κατάθεση της στην αρµόδια ∆.Ο.Υ ή το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Εφορείας για το οικονοµικό έτος αναφοράς.
 • Βεβαίωση εργασίας γονέων (για τους µισθωτούς) ή βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό ταµείο (για τους ελεύθερους επαγγελµατίες). Οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του αποσπάσµατος αναλυτικού λογαριασµού ασφάλισης (νέα µηχανογραφηµένα ένσηµα Ι. Κ. Α του δευτέρου τριµήνου ή τουλάχιστον του πρώτου του 2018) ή αυτασφάλιση ή εργόσηµο. Οι αυτοαπασχολούµενοι στον πρωτογενή τοµέα, βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 • Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να προσκοµίζουν βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων.
 • Σε διαζευγµένους γονείς απαιτείται η επιµέλεια τέκνου και διαζευκτήριο. Σε περίπτωση που τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόµιµο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης,(πχ. Έγκυρο έντυπο µεταβολής ατοµικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση).
 • Για την άγαµη µητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που είναι ανάδοχη µητέρα, απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό της επιτροπείας ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση χηρείας, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Για τις ειδικές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη της κατηγορίας που ανήκουν.
 • Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτείται βεβαίωση Υγειονοµικής επιτροπής ή βεβαίωση από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά
 • ∆ιαβατήριο µε θεώρηση εισόδου ή Άδεια ∆ιαµονής ή Εργασίας ή Βεβαίωση από ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθµού της Περ/ας ή του Υ.Π.Ε.Σ.∆.Α, µε την οποία βεβαιώνεται η εµπρόθεσµη κατάθεση απαιτούµενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διαµονής ή εργασίας
 • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού µεταφρασµένο ή Απόσπασµα Ληξιαρχικής πράξης Γέννησης.
Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το