Τοπικά

«Κούρεμα» στεγαστικών δανείων μέχρι 78% με αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Βόλου

«Κούρεμα» οφειλών στεγαστικών δανείων που φθάνει σε ποσοστό μέχρι και το 78%, αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Βόλου, δίνοντας «ανάσα» στους «κόκκινους» δανειολήπτες. Πρόκειται για δύο υποθέσεις που χειρίστηκε η δικηγόρος Βόλου Κωνσταντίνα Χ. Ευσταθίου και αναφέρονται στον νόμο Κατσέλη, περί προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Σύμφωνα με τις δύο αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Βόλου, που εκδόθηκαν τον Οκτώβριο 2019, στην πρώτη περίπτωση το «κούρεμα» των «κόκκινων» δανείων φθάνει τις 146.677 ευρώ και στη δεύτερη τις 114.923 ευρώ.
Όπως σημειώνει η δικηγόρος Βόλου κ. Κωνσταντίνα Χ. Ευσταθίου, που χειρίστηκε τις δύο υποθέσεις, «τα εύσημα πρέπει να αποδοθούν στους ειρηνοδίκες, οι οποίοι εξέδωσαν για ακόμα μία φορά δίκαιες αποφάσεις, με σκοπό την επανένταξη των υπερχρεωμένων πολιτών στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας μας».
Ειδικότερα και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στην πρώτη περίπτωση αιτούσα ήταν άνεργη, της οποίας ο σύζυγος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και το μηνιαίο τους εισόδημα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. Ο ζευγάρι έχει δύο ανήλικα τέκνα. Το ύψος των συνολικών οφειλών (στεγαστικά δάνεια) προς τα πιστωτικά ιδρύματα ανέρχονταν σε 146.677,69 ευρώ. Η αίτηση αφορούσε προστασία της κύριας κατοικίας και λοιπών ακινήτων. Με την απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου υποχρεώνεται το νοικοκυριό να καταβάλει το συνολικό ποσό των 31.723 ευρώ. Η περικοπή της οφειλής είναι ίση με το ποσό των 114.923 ευρώ. Σημειώνεται πως το ένα στεγαστικό δάνειο είχε ληφθεί σε συνάλλαγμα ελβετικού φράγκου.
Στη δεύτερη περίπτωση την αίτηση υπέβαλε ζευγάρι με τρία ανήλικα τέκνα, με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.800 ευρώ . Το ύψος των συνολικών οφειλών (στεγαστικά δάνεια) προς πιστωτικά ιδρύματα ανέρχονταν σε 162.000 ευρώ. Και αυτή η αίτηση αφορούσε προστασία κύριας κατοικίας και λοιπών ακινήτων και κινητών (ΙΧΕ). Με την απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου υποχρεώνεται το νοικοκυριό να καταβάλλει το συνολικό ποσό των 77.352 ευρώ. Η περικοπή της οφειλής είναι ίση με το ποσό των 84.648 ευρώ.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα
Όπως είναι γνωστό, πλέον ο νόμος Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας έχει αλλάξει και αντικατασταθεί με τον νόμο 4605/19, στον οποίο μπορούν μπορούν να υπαχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα (εμπορική ιδιότητα), εφόσον πληρούν αθροιστικά ορισμένες προϋποθέσεις:
– Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τόκοι, καθώς και έξοδα εκτέλεσης (αν υπάρχουν) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει ανά πιστωτή (είτε τράπεζα ή εκκαθαριστή τράπεζας ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων ή Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) το ποσό των:
Α. 100.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια
Β. 130.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση (δηλ. δεν περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια).
Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο νόμισμα, πλην ευρώ (π.χ. ελβετικό φράγκο), τότε για τον καθορισμό του ανωτέρω ποσού λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία μεταξύ αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
– Υπάρχει δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, το οποίο έχει οφειλές που βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2018.
– Η αντικειμενική αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας (δηλ. η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων – ΕΝ.Φ.Ι.Α.), κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των:
Α. 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.
Β. 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση (δηλ. δεν περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια).

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των:
– 12.500 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένει μόνο 1 άτομο.
– 21.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 2 άτομα.
– 26.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 3 άτομα (δηλ. με 1 προστατευόμενο μέλος, είτε τέκνο ή άλλος συγγενής).
– 31.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 4 άτομα (δηλ. με 2 προστατευόμενα μέλη, είτε τέκνα ή άλλοι συγγενείς).
– 36.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 5 άτομα (δηλ. με 3 προστατευόμενα μέλη, είτε τέκνα ή άλλοι συγγενείς).
– Αν το σύνολο των οφειλών δανείων με υποθήκη στην 1η κατοικία υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, τότε η λοιπή ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αντικειμενική αξία που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι για χώρους εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦ.Ι.Α., ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική αξία αυτών, όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 41Α του ν. 1249/1982.
– Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντα και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Νόμο οφειλέτες για τους οποίους εκδόθηκε οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτησή του στον ν. 3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση (παρ. 2 του άρθρου 9).

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ όπως επισημαίνει η κ. Ευσταθίου, όσοι θέλουν να υπαχθούν, πρέπει να το πράξουν σύντομα, καθώς η ισχύς του νόμου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η κ. Ευσταθίου σημειώνει ότι ίσως χρειαστεί να παραταθεί η ισχύς του νόμου, που άρχισε να εφαρμόζεται από 1ης Ιουλίου, οπότε και είχε ανοίξει η πλατφόρμα.
Η πλατφόρμα είναι on-line με τις τράπεζες το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, το Taxisnet, το ΚΕΑΟ, από όπου αντλούνται στοιχεία, τα οποία διασταυρώνονται με τα δηλωθέντα από τον δανειολήπτη.
H αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον αιτούντα ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr με την επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας».

Βάσει του νόμου, οι τράπεζες μπορούν να προτείνουν, την αποπληρωμή του δανείου σε 25 έτη. Ωστόσο, εάν ο οφειλέτης υπερβαίνει το 80ό έτος της ηλικίας του, τότε είτε μειώνονται αντίστοιχα τα έτη ρύθμισης ή μπορεί να συμβληθεί κάποιος άλλος ως εγγυητής του δανείου. Ο τοκισμός θα είναι με επιτόκιο 2%, προσαυξημένο με το Euribor τριμήνου. Επίσης, προβλέπεται και η διαγραφή οφειλής, εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της εμπορικής αξίας της 1ης κατοικίας.
Το ύψος της επιδότησης της δόσης από το δημόσιο κυμαίνεται από 20% έως και το 50% της μηνιαίας δόσης, ενώ στα επιχειρηματικά δάνεια, που έχουν ως υποθήκη την πρώτη κατοικία, το ύψος της επιδότησης καθορίστηκε ενιαία στο 30% της δόσης.
Όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα, τόσο μειώνεται το ποσοστό επιδότησης.
Οι τράπεζες έχουν περιθώριο ενός μήνα να αποδεχτούν ή να απορρίψουν το αίτημα του δανειολήπτη και ο δανειολήπτης έχει περιθώριο επίσης ενός μήνα να αποδεχτεί ή να απορρίψει την πρόταση ρύθμισης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το