Ελλάδα

Κατάθεση μήνυσης της ΛΑΕ για το μέγα σκάνδαλο των ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών

Ï åðéêåöáëÞò ôçò "ËáúêÞò Åíüôçôáò" Ðáíáãéþôçò ËáöáæÜíçò óôá äéêáóôÞñéá ôçò Åõåëðßäùí üðïõ êáôÝèåóå ìÞíõóç êáôÜ ôïõ Ô×Ó, ôçò Äéïßêçóçò ôçò ÔôÅ, ôùí ÄéïéêÞóåùí ôùí Ôñáðåæþí, ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò êáé êáôÜ ðáíôüò Üëëïõ õðåõèýíïõ ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí, ôçí ÄåõôÝñá 6 Éïõíßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Κατάθεση μήνυσης της ΛΑΕ για το θέμα των ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών και ιδίως της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την οποία οι τράπεζες χαρίστηκαν στα ιδιωτικά κερδοσκοπικά funds.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας η μηνυτήρια αναφορά της ΛΑ.Ε. στρέφεται κατά του ΤΧΣ, της Διοίκησης της ΤτΕ, των Διοικήσεων των Τραπεζών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατά παντός άλλου συνεργού και συμμέτοχου στο σκάνδαλο, που θα αποκαλυφθεί από τη διερεύνησή του.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το