Τοπικά

Κακοτεχνίες και ελλείψεις στην Αγχίαλο από το έργο αποχέτευσης

Στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου», προϋπολογισμού 7.230.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Το έργο εκτελείται εντός του ρυμοτομημένου οδικού δικτύου της Νέας Αγχιάλου και αφορά στις απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή του δικτύου συλλογής των λυμάτων της περιοχής μελέτης.

Η παράταξη  “Έξυπνη Πόλη” μετά από επανειλημμένες διαμαρτυρίες που δέχτηκε από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι το έργο έχει προκαλέσει αναιτιολόγητες φθορές στο εσωτερικό δίκτυο της περιοχής Νέας Αγχιάλου και πέραν της προβλεπόμενης όχλησης που θα προκαλούσε η κατασκευή αυτού του τύπου έργο, πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στις 30/5/2020.

Στην επιτόπια αυτοψία διαπιστώθηκε  ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, ελλείψεις και κακοτεχνίες στα τμήματα όπου έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης για την αποκατάσταση των οδών.

Πιο συγκεκριμένα:

-Σε πολλά τμήματα του έργου, η κοπή της ασφάλτου έχει προκαλέσει καταπόνηση του εναπομείναντος τμήματος του οδοστρώματος, αριστερά και δεξιά δηλαδή της τομής του έργου (ενδεικτικά φωτο.1,2). Η άσφαλτος στο προϋφιστάμενο οδικό δίκτυο παρουσιάζει ρηγματώσεις από την εξωτερική πλευρά της τομής και περιμετρικά των τομών έχει αποσυναρμολογηθεί προκαλώντας φθορές στο προϋφιστάμενο δίκτυο.

-Σε πολλά τμήματα του έργου όπου οι τομές έχουν ήδη ασφαλτοστρωθεί παρουσιάζονται πρόωρες τοπικές καθιζήσεις. Ως τελικό αποτέλεσμα η ραφή της τομής δεν έχει ισοϋψή συναρμογή με το υπόλοιπο τμήμα της οδού  ενώ κατά μήκος της αποκατεστημένης τομής η επιφάνεια της ασφάλτου παρουσιάζει μικρές παραμορφώσεις. Οφείλουμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι τα περιγραφόμενα τμήματα οδού έχουν δοθεί στην κυκλοφορία και καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση των τροχοφόρων, ιδιαίτερα των δίκυκλων και ποδηλάτων, ενώ με την πάροδο του χρόνου θα κατακρατούν νερό που δεν αποτελεί μόνο αιτία καταστροφής του οδοστρώματος αλλά προκαλούν ολισθηρότητα αυξάνοντας το δείκτη επικινδυνότητας για όλα τα τροχοφόρα.

Επιπλέον, το φαινόμενο των καθιζήσεων στα οδοστρώματα δύναται να έχει ως πιθανό αίτιο την κακή συμπύκνωση των υποκείμενων νέων στρώσεων (υλικά πληρώσεως των διανοιγμένων τομών) ενώ το τελικό αποτέλεσμα είναι παράγωγο του χρόνου.

Συνεπώς είναι άγνωστο στην παρούσα φάση, αν δεν γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι, σχετικά με τη συμπύκνωση και τη διαβάθμιση και ποιότητα των υλικών των υποκείμενων στρώσεων, να εκτιμήσουμε το βαθμό των καθιζήσεων που θα υποστεί το έργο.

-Σε πολλά σημεία το τμήμα της ασφαλτοστρωμένης τομής βρίσκεται σε τελική στάθμη υψηλότερη από το υπόλοιπο οδόστρωμα (ενδεικτικά φώτο 6,7, με πιθανά αποτέλεσμα τοπικής διόγκωσης του υπεδάφους). Προφανώς και αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα συναρμογής με πιθανή μελλοντική αστοχία στην επιφάνεια του οδοστρώματος. Επιπλέον λειτουργεί δυσμενώς στις κλίσεις της οδού εμποδίζοντας τη σωστή απορροή των ομβρίων και επηρεάζει το βαθμό ελέγχου από τον οδηγό του οχήματος κατά τη κίνησή του.

-Σε τοπικές επισκευές του οδοστρώματος (patch) που έχει προβεί ο εργολάβος παρουσιάζονται εκ νέου λακκούβες επιπέδου μέσης έως υψηλής σοβαρότητας.

-Τέλος, υπάρχουν φρεάτια ομβρίων τα οποία είναι επικαλυμμένα με υλικά πληρώσεως και εμποδίζουν την ομαλή απορροή των υδάτων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται ανύψωση των φρεατίων καθώς παρουσιάζονται υψομετρικές διαφορές με την επιφάνεια του δρόμου (ενδεικτικά φωτο 9).

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των ιδιοκτητών των όμορων σε αυτά ιδιοκτησιών, το πρόβλημα υφίσταται αρκετούς μήνες και δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα έμπροσθεν των κατοικιών τους κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Επιπλέον, σε παρακείμενες εκτάσεις διαπιστώθηκε ότι γίνεται απόθεση υλικών εκσκαφής (μπάζα). Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στην έκταση που προοριζόταν για γήπεδο από τον πρώην Δήμο Νέας Αγχιάλου έχουν μεταφερθεί τόνοι υλικών και η ανύψωση του εδάφους εντός του γηπέδου σε σχέση με το δρόμο ξεπερνά τα 2 μέτρα. Ταυτόχρονα, υλικά τα οποία προσομοιάζουν με αυτά των εκσκαφών του εν λόγω έργου (κομμάτια ασφάλτου, χώμα) εναποτίθενται σε χώρο που ήταν πρώην ΧΑΔΑ.

Η παράταξη ζητά από τον διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ Δ. Κουτσιφέλη να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

-Η αρμόδια διεύθυνση παρακολούθησης του έργου της ΔΕΥΑΜΒ έχει ήδη αποστείλει έγγραφο (αριθμ. Πρωτ. 5862/27-3-2020) με θέμα καθιζήσεις ασφαλτικών. Ωστόσο, στο έγγραφο ζητά μόνο την αποκατάσταση των καθιζήσεων. Ποια επιστημονική μέθοδο πραγματοποιήσατε για να εξετάσετε το βαθμό συμπύκνωσης του εδάφους στις τομές του εν λόγω έργου; Γίνεται έλεγχος με εργαστηριακές δοκιμές επί των υλικών που χρησιμοποιούνται; Αν ναι, τι καταδεικνύουν; Έχετε γνώση του λόγου εξαιτίας του οποίου προκαλούνται καθιζήσεις στα τμήματα των τομών του εν λόγω έργου; Αν δε γίνει σαφής προσδιορισμός του προβλήματος υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο το έργο να αστοχεί προϊόντος του χρόνου και μετά το πέρας της εργολαβικής σύμβασης και με δεδομένο ότι κατά δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού έχει ήδη ολοκληρωθεί το 90% του φυσικού αντικειμένου του έργου.

-Πώς εξηγείτε την αποσυναρμολόγηση της ασφάλτου και τις φθορές στο προϋφιστάμενο τμήμα των οδών; Ποια μέθοδο κοπής της ασφάλτου ακολούθησε ο ανάδοχος, με ασφαλτοκόπτη ή φρέζα; Η κατάσταση των τμημάτων στα οποία έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση, παρουσιάζει είτε επί των τομών είτε περιμετρικά αυτών στο προϋφιστάμενο δίκτυο ατέλειες, προβλήματα συναρμογής, φθορές, ρηγματώσεις, παραμορφώσεις και καθιζήσεις. Τι προτίθεστε να κάνετε ως υπηρεσία για να αποδοθεί στο Δήμο Βόλου έντεχνα το σύνολο του εσωτερικού οδικού δικτύου οδών της Αγχιάλου στο μήκος επιρροής από το εν λόγω έργο;

-Σχετικά με την εναπόθεση των υλικών εκσκαφών είναι γνωστό υπάρχουν συγκεκριμένες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ για τα κριτήρια αποδοχής παραγόμενων/ λαμβανόμενων υλικών και όροι υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος. Ακολουθήθηκαν νομίμως αυτές οι προδιαγραφές; Τα γήπεδα (γήπεδο και ΧΑΔΑ) που χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση των υλικών λειτουργούν ως εγκεκριμένοι δανειοθάλαμοι; Επίσης η διαμόρφωση τους ακόμη και κατόπιν αδειοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,80m από το φυσικό έδαφος. Πως εξηγείτε το γεγονός ότι στο χώρο που προοριζόταν για γήπεδο και τον οποίο έχει κάνει χρήση ο ανάδοχος η ανύψωση του εδάφους στην όψη κατά μήκους του δρόμου ξεπερνά ακόμη και τα 2m;

 

“Για τους ως άνω λόγους ζητούμε να πραγματοποιηθούν άμεσα επί τόπου του έργου δοκιμές προσδιορισμού της πυκνότητας και της διαβάθμισης των υλικών επιχώσεων των τομών του εν λόγω έργου σε κατάλληλα σημεία, ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι λόγοι των προβλημάτων που ήδη έχουν εμφανιστεί στην επιφάνεια των οδών.

Είναι γεγονός ότι οι δημότες που διαμένουν στην Αγχίαλο έχουν υποστεί πολύμηνη ταλαιπωρία από την εκτέλεση των εργασιών, παρόλο που παράγοντες όπως σκόνη, κραδασμοί και θόρυβος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθότι οι εργασίες εκτελούνται μέσα σε ένα ανθρώπινο και λειτουργικό περιβάλλον και πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για την ελαχιστοποίησή τους.

Ωστόσο ακόμη πιο σημαντικό είναι το έργο να μην προκαλέσει φθορές και αστοχίες στην επιφάνεια των οδών και κυρίως να ελεγχθεί επιμελώς ως προς τις αφανείς εργασίες, όπως οι επιχώσεις των τομών ώστε να μην καταστεί μη λειτουργικό το οδικό δίκτυο θέτοντας σε κίνδυνο τους χρήστες του δικτύου”, σημειώνει η παράταξη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το