Τοπικά

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπέλου μέχρι 31 Οκτωβρίου – Οι προϋποθέσεις και τα μόρια για τους παραγωγούς της Μαγνησίας

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου του έτους 2021. Οι προϋποθέσεις και τα μόρια για τους παραγωγούς της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας γενικότερα καθορίστηκαν με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για την κατανομή των αδειών νέας φύτευσης έχουν οριστεί συνολικά οκτώ Περιφέρειες, ενώ για τη Θεσσαλία ισχύουν τα παρακάτω:
-Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι): 3 μόρια
-Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (βιολογικοί, με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, αναβαθμίδες): 1 μόριο
-Περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μ.: 1 μόριο
-Αμπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή μεγαλύτερη των 75 στρεμμάτων: 3,5 μόρια
-Αμπελουργική έκταση του αιτούντος είναι μεγαλύτερη των 30 στρεμμάτων και μικρότερη των 75 στρεμμάτων: 2,45 μόρια
-Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού, σύμφωνα με το πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2018/273: 1,5 μόρια.
Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.
Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας.
Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα ανά αγροτεμάχιο.
Όπως προαναφέρθηκε, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις, οι αιτήσεις για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2021 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.minagric.gr, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις Αιτήσεις Αδειών Φύτευσης αμπέλου, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του 2020. Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά & νομικά πρόσωπα.

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας μεταξύ άλλων αναφέρονται:
«Άδειες νέας φύτευσης που θα χορηγηθούν φέτος θα αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31 Ιουλίου του προηγούμενου έτους.
Επισημαίνεται ότι το βασικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί μία αίτηση «Επιλέξιμη» είναι η νόμιμη κατοχή από τον αιτούντα αγροτεμαχίου ή αγροτεμαχίων (ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου 7ετούς διάρκειας), τόσων στρεμμάτων όσων αιτείται. Επίσης, ως ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.
Για διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων και στα τηλέφωνα 2421352402 και 2421352451».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το