Τοπικά

Ηλεκτρική ενέργεια από καύση βιομάζας – Πρόταση εταιρειών για εγκατάσταση δυο σταθμών στη Α’ ΒΙΠΕ Βόλου

Δυο σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών πρόκειται να εγκατασταθούν στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, ισχύος 840 kwe έκαστος. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου την ερχόμενη Τετάρτη 23 Αυγούστου (6 μ.μ.) πρόκειται να εκφραστεί γνώμη επί των αντίστοιχων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που έχουν καταθέσει οι δυο εταιρείες «Roupol Eco Ike» και «Polirous Ike», για την κατασκευή του ανωτέρω έργου λόγω του χρονικού περιορισμού λήξης της δημόσιας διαβούλευσης και των περαιτέρω διαδικασιών από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το πρώτο έργο αφορά τον «Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών ισχύος 840 kwe», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ROUPOL ECO IKE» που προτείνεται να εγκατασταθεί στο οικοδομικό τετράγωνο 15Α, συνολικής έκτασης 2.025 τ.μ., της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, ενώ το δεύτερο αφορά τον «Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών ισχύος 840 kWe», φερόμενης ιδιοκτησίας της «POLIROUS IKE» που προτείνεται να εγκατασταθεί στο οικοδομικό τετράγωνο 13Α, συνολικής έκτασης 1.978,90 τ.μ., του ΒΙΟΠΑ της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου

Η ΜΠΕ καθώς και όλα τα υποβληθέντα συνοδευτικά έγγραφα των προαναφερόμενων έργων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr (Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Διαβουλεύσεις – ΜΠΕ) και διατίθενται προς δημόσια διαβούλευση με άμεση χρονική ισχύ.

Φορέας υλοποίησης του πρώτου έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Θ. ΡΟΥΣΣΟΣ – Α. ΠΟΛΥΖΟΥ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «ROUPOL ECO IKE» και του δεύτερου η εταιρεία με την επωνυμία «POLIROUS IKE».

Σύμφωνα με τις μελέτες, τα έργα αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 840 kwe το καθένα, από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά). Η βιομάζα δύναται να προέρχεται από τη συλλογή-προμήθεια μη βρώσιμων φυτικών ελαίων (σογιέλαιο, ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο κ.ά.) καθώς και χρησιμοποιημένων τηγανέλαιων ενώ η συγκεκριμένη μονάδα έχει ως βασική επιλογή χρήσης πρώτης ύλης το καθαρό κραμβέλαιο.

Σε ετήσια βάση η μονάδα απαιτεί περίπου 1.250 τόνους πρώτης ύλης και θα λειτουργεί περίπου 8.000 hr/yr με πλήρη αυτοματοποίηση των λειτουργιών της.

Η καύση θα πραγματοποιείται με χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης και θα ακολουθεί η αποκλειστική πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. με εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα περίπου 6.720.000 kwh και με διάρκεια σύμβασης 20 ετών.

Η σύνταξη της ΜΠΕ έγινε με βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των νομοθετημάτων που σχετίζονται με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (όπως ο Ν. 3468/2006, η ΥΑ οικ.175700/14.04.2016 κ.α., σελ. 5-7 της ΜΠΕ).

Η εν λόγω δραστηριότητα θα είναι χαμηλής όχλησης, καθώς είναι μεγέθους — 0,5 MW και — 5 MW (σταθμοί ισχύος — 0,5 MW και — 5 MW χαρακτηρίζονται ως χαμηλής όχλησης) σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15.

Με βάση τη μελέτη, κατά το στάδιο κατασκευής καθώς και κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι δεν γίνεται χρήση ούτε φυσικών πόρων (νερού) ούτε ενέργειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Η κατασκευή του έργου γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένα μεταλλικά δομικά στοιχεία (εμπορευματοκιβώτια-container) ελαχιστοποιώντας τα δομικά έργα. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετιζόμενες με το έργο είναι η εκπομπή καυσαερίων και ο θόρυβος. Και οι δύο αυτοί παράγοντες δεν επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις, καθώς ο θόρυβος αντιμετωπίζεται με ηχομόνωση του container, ενώ η εκπομπή καυσαερίων ποσοτικά θεωρείται μικρή και είναι εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα υπάρχουν δεν κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές λόγω και της αρκετά μεγάλης απόστασης από τους οικισμούς, της επικράτησης στην περιοχή ανέμων που διώχνουν και αραιώνουν τα καυσαέρια,  της ύπαρξης των κατάλληλων φίλτρων στη διάταξη αλλά και σε σχέση με το όφελος που προκύπτει από τη λειτουργία της μονάδας. Επιπλέον θα ληφθούν και όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στη μελέτη, για την ελαχιστοποίησή τους.

Ειδικά για τις εκπομπές καυσαερίων, κατά το στάδιο λειτουργίας της μονάδας και με σκοπό τον έλεγχο και τη συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας, θα γίνονται μετρήσεις των καυσαερίων όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία με ειδικό όργανο μέτρησης κατά την έξοδο των καυσαερίων. Οι μετρήσεις θα γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων είναι εντός των ορίων της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση απόκλισης των εκπομπών, έχει ήδη προβλεφθεί η χρήση καταλύτη στην έξοδο των καυσαερίων ο οποίος μπορεί να μειώσει τις εν λόγω εκπομπές έως και 90%.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το