Τοπικά

Ιδιώτης ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας στην Θεσσαλία με ειδική σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προσλαμβάνει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου  Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας  για την υποβοήθηση του έργου. Ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας θα διοριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις… σε πέντε ημέρες .  Η απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 24 Μαρτίου.  Με απόφαση του Περιφερειάρχη καθορίζονται επίσης οι δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο Περιφερειακός Συντονιστής.
Ο προσλαμβανόμενος υπογράφει ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε. Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνάπτεται η εργασιακή σχέση με την περιφέρεια και εκκινεί η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.
Επιπλέον παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται, αυτοδικαίως, αμέσως μόλις ο Περιφερειάρχης που τον
προσέλαβε, παύσει να ασκεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του.
Ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας έχει αποφασιστικού
χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες μεταβιβάζονται από τον Περιφερειάρχη και
αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτόν.
Περαιτέρω, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας:
α) συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
β) παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, εγγράφως ή
προφορικώς, στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της πολιτικής προστασίας της
Περιφέρειας προς τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές
της Περιφέρειας, ή τις υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του
Πολίτη,
γ) παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές δράσεις, που
αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, των
υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, καθώς και στη μείωση του κινδύνου
καταστροφών, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
δ) εκπονεί μελέτες, συντάσσει εκθέσεις, υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις,
επεξεργάζεται και παρουσιάζει στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών
πολιτικής προστασίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το