Άρθρα

Η τροχοδρόμηση της αξιοποίησης του λιμανιού του Βόλου

Του Δρ. Χρήστου Τριαντόπουλου*

Η Μαγνησία, όπως έχει σημειωθεί από την πρώτη στιγμή, έχει τα πλεονεκτήματα που θα της επιτρέψουν, εάν τα αξιοποιήσει, να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας. Ένα από τα βασικά της πλεονεκτήματα είναι το λιμάνι του Βόλου, η αξιοποίηση του οποίου έχει πρωτογενείς και δευτερογενείς επιπτώσεις σε πολλές από τις παραγωγικές, εμπορικές, επιχειρηματικές και οικονομικές διαστάσεις της Μαγνησίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ανάπτυξη και αξιοποίηση του λιμανιού του Βόλου αποτελεί προτεραιότητα, η οποία, πλέον, αρχίζει να δρομολογείται.

Το υπουργείο Οικονομικών, σε άμεση συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υλοποιεί το κυβερνητικό σχέδιο για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δέκα μεγάλων περιφερειακών λιμανιών της χώρας, μεταξύ των οποίων και το λιμάνι του Βόλου. Πρόκειται για μία αξιοποίηση, με έντονη περιφερειακή διάσταση, που θα δώσει ώθηση στις τοπικές οικονομίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας την εμπορική κίνηση σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, θα υπάρξουν ευρύτερα οφέλη για τη χώρα μας, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, με την αύξηση των δημοσίων εσόδων, όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο, με την αύξηση του διεθνούς εμπορίου μέσω της χώρας μας.
Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν, το τελευταίο έτος, μία σειρά από κινήσεις και παρεμβάσεις, ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει η ανάπτυξη και η αξιοποίηση του λιμανιού του Βόλου, καθώς και των άλλων εννέα περιφερειακών λιμανιών από το ΤΑΙΠΕΔ. Συγκεκριμένα:
Πρώτον. Αναλύθηκαν, λεπτομερώς, από το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι μελέτες αξιολόγησης που ολοκλήρωσε το ΤΑΙΠΕΔ για κάθε ένα από τα μεγάλα περιφερειακά λιμάνια, συμπεριλαμβανομένου και του λιμανιού του Βόλου. Πρόκειται για μελέτες που, αφενός, καταδεικνύουν τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε λιμένος και, αφετέρου, σκιαγραφούν τις προοπτικές ανάπτυξης και αξιοποίησης αυτού.

Δεύτερον. Δόθηκε, από τους υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατεύθυνση άμεσης έναρξης των διαδικασιών για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των περιφερειακών λιμανιών και εκφράστηκε η πολιτική βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ στην επιλογή συμβούλου, προκειμένου να προκηρυχθούν διεθνείς διαγωνισμοί για την επιλογή επενδυτών και βέλτιστων τρόπων ανάπτυξης κάθε λιμανιού, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Βόλου, το οποίο εντάχθηκε στην πρώτη φάση της αξιοποίησης.

Τρίτον. Θεσμοθετήθηκε, με διάταξη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών (Ν. 4664/2020), η αύξηση της ανώτατης επιτρεπόμενης διάρκειας των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν ήδη συναφθεί πριν από περίπου δύο δεκαετίες (2002-2003) μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των δέκα οργανισμών λιμένος – μεταξύ αυτών και του Βόλου, από 50 σε 60 χρόνια. Έτσι, ενθαρρύνεται η υιοθέτηση ενός μακρόπνοου οράματος και ο σχεδιασμός για κάθε λιμένα, αυξάνοντας το αποτύπωμα της επένδυσης στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην τοπική κοινωνία.

Τέταρτον. Δόθηκε, με διάταξη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών (Ν. 4664/2020), η δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να συνάπτει, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, περισσότερες συμβάσεις μερικής υπο-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών σε κάθε λιμάνι. Έτσι, σε λιμάνια με πολλαπλές διαστάσεις δραστηριότητας, όπως και αυτό του Βόλου, παρέχεται η ευκαιρία να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία επενδύσεις, μεγιστοποιώντας το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Πέμπτον. Εμπλουτίστηκε, με διάταξη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών (Ν. 4664/2020), ο τρόπος προσδιορισμού στο αντισταθμιστικού / ανταποδοτικού τέλους υπέρ του οικείου οργανισμού λιμένος σε περίπτωση υπό-παραχώρησης, όπου το ακριβές ύψος του τέλους θα λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των υπό-παραχωρούμενων και μη υπό-παραχωρούμενων επιχειρησιακών μονάδων, λειτουργιών και υπηρεσιών, καθώς και τις προβλεπόμενες επενδύσεις στο πλαίσιο της υπό-παραχώρησης, υπογραμμίζοντας την επενδυτική και αναπτυξιακή διάσταση του τέλους.

Έκτον. Διευθετήθηκε, με τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών (Ν. 4706/2020), πάντα σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το καθεστώς διαχείρισης των ακινήτων κυριότητας του ΟΣΕ που βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης λιμένος, θεσπίζοντας ότι η διαχείριση και η εκμετάλλευση των ακινήτων της χερσαίας λιμενικής ζώνης ανατίθεται σε έναν ενιαίο φορέα, στον οικείο οργανισμό λιμένος και, δη, τους λιμένες της Αλεξανδρούπολης και του Βόλου. Όσον αφορά στο λιμάνι του Βόλου, ειδικότερα, το ζήτημα αφορούσε στην ύπαρξη εκτάσεων κυριότητας ΟΣΕ στη χερσαία ζώνη του κεντρικού λιμένος Βόλου που κάλυπταν το σύνολο σχεδόν της εισόδου του κεντρικού λιμένα, δημιουργώντας ασάφεια ως προς το καθεστώς διαχείρισης και εκμετάλλευσης που ήταν αποθαρρυντική για την προώθηση των επενδύσεων. Με τη συγκεκριμένη τροπολογία ολοκληρώθηκαν οι προαπαιτούμενες ενέργειες για να προχωρήσει η διαδικασία αξιοποίησης του λιμανιού του Βόλου.

Συνεπώς, το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα -λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού, κατάφερε να διαμορφωθούν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουν οι διαδικασίες αξιοποίησης του λιμανιού του Βόλου, το οποίο πλέον έχει ενταχθεί στην πρώτη φάση της αξιοποίησης των περιφερειακών λιμένων από το ΤΑΙΠΕΔ. Πρόκειται για μία φάση που έχει ήδη αρχίσει, με την πρόσφατη εκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών από το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση των τριών πρώτων λιμένων, με το λιμάνι του Βόλου να ακολουθεί κατά την επόμενη περίοδο και δη στις αρχές του 2021, σύμφωνα πάντα με τον επιχειρησιακό προγραμματισμό του ΤΑΙΠΕΔ.

Το λιμάνι του Βόλου, σε συνέχεια των νομοθετικών παρεμβάσεων και δομικών εξελίξεων των τελευταίων μηνών, έχει, πλέον, τροχοδρομηθεί σε πορεία αξιοποίησης με στόχο τη μεγιστοποίηση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και με γνώμονα την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης και την ενδυνάμωση της εθνικής οικονομίας. Με λίγα λόγια, ο Βόλος μπαίνει στον διεθνή επενδυτικό χάρτη και αρχίζει να ξεδιπλώνει τις αναπτυξιακές του προοπτικές, οι οποίες θα μπορέσουν να διαμορφώσουν συνθήκες ευημερίας για όλες και όλους.

*Ο Χρ. Τριαντόπουλος είναι γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το