Τοπικά

Η ΕΤΑΔ θα έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο για το Πανθεσσαλικό – Θα διαθέσει για εργασίες 600.000 ευρώ με προοπτική 7ετίας

Με 600.000 ευρώ και με προοπτική επταετίας, θα χρηματοδοτήσει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου το Πανθεσσαλικό Στάδιο, ενώ η σύμβαση παραχώρησης της υποδομής θα συζητηθεί στο αυριανό δημοτικό συμβούλιο. Την εισήγηση ωστόσο δεν συνοδεύει μελέτη βιωσιμότητας. Ο βασικός στόχος της συζήτησης θα είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας της εγκατάστασης, που αποτελεί σημαντικό τμήμα της μεγάλης ολυμπιακής κληρονομιάς, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού του Νομού Μαγνησίας. Το πρώτο προσύμφωνο με τα Ολυμπιακά Ακίνητα μεταξύ των πρώην δημάρχων Βόλου και Νέας Ιωνίας , του Νομάρχη Μαγνησίας και του προέδρου του Επιμελητηρίου (Βούλγαρης, Μαβίδης, Παπατόλιας, Σπηλιόπουλος, είχε υπογραφεί το 2007 αλλά η συμφωνία παραχώρησης δεν κατέληξε ποτέ γιατί κρίθηκε εντελώς ασύμφορη οικονομικά η πρόταση ανάληψης της ευθύνης, παρότι το τίμημα θα ήταν μοιρασμένο ανάμεσα στους οργανισμούς της αυτοδιοίκησης και το επιμελητήριο).

Η ΕΤΑΔ, θα παραχωρήσει στο Δήμο Βόλου, έναντι ανταλλάγματος, τη χρήση του συνόλου της εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού, αλλά ο δήμος για κάθε απόφαση πρέπει να λαμβάνει την άδειά της .

Από την παραχώρηση εξαιρούνται ρητά τα τμήματα της εγκατάστασης, στα οποία είναι ήδη χωροθετημένες και εγκατεστημένες ή πρόκειται να χωροθετηθούν και να εγκατασταθούν θέσεις σταθμών βάσεων κινητής τηλεφωνίας.

Ο δήμος σύμφωνα με τη σύμβαση θα πρέπει να συμφωνήσει ότι έχει εξετάσει το ακίνητο δια των νομικών και τεχνικών συμβούλων του και το βρήκε κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και βελτιώσεις, στις οποίες η ΕΤΑΔ θα συμμετάσχει έως το ποσό των 600.000 ευρώ (εφ΄απαξ ή σταδικά σε μια επταετία) . και αναλαμβάνει να λάβει τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση αυτή. Περαιτέρω, η ΕΤΑΔ δεν ευθύνεται έναντι του δήμου για τυχόν νόμιμη απαγόρευση ή περιορισμό της χρήσης ή εν γένει εκμετάλλευσης του ακινήτου για οποιονδήποτε λόγο.

Ο Δήμος δικαιούται να χρησιμοποιεί την εγκατάσταση για την άσκηση επιχειρηματικών/εμπορικών δραστηριοτήτων του, με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων του, την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής εντός των διοικητικών ορίων του, την εκτέλεση έργων συντήρησης του εμβληματικού για την περιοχή ακινήτου, την υποστήριξη των λειτουργιών του Δήμου και τη συμβολή στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Για κάθε εμπορική εκμετάλλευση χώρων της εγκατάστασης είτε από τον ίδιο το Δήμο, είτε από δημοτικές επιχειρήσεις, είτε μέσω της εκμίσθωσης χώρων σε τρίτους για εμπορική εκμετάλλευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους Ο.Τ.Α., απαιτείται προηγούμενη γνωστοποίηση στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν διαφωνήσει στο αίτημα του Δήμου εντός δέκα εργάσιμων δέκα ημερών, τεκμαίρεται ότι είναι εγκεκριμένο.

Για κάθε χώρο της εγκατάστασης που έχει ή είχε παραχωρηθεί κατά χρήση σε τρίτο εν τοις πράγμασι ή βάσει σχετικής σύμβασης, η διάρκεια της οποίας έχει λήξει κατά την υπογραφή της νέας σύμβασης, ο Δήμος δικαιούται να διαπραγματευθεί εξ αρχής του όρους της παραχώρησης ή να παραχωρήσει τον χώρο αυτόν σε τρίτους βάσει νέων συμβάσεων και όρων. Ρητά εξαιρούνται οι χώροι που έχουν παραχωρηθεί στο ΕΚΑΒ και ο χώρος που χρησιμοποιείται από το κλιμάκιο της ΕΤΑΔ. Συμφωνείται ότι η χρήση χώρων της εγκατάστασης από τρίτους κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο μη παραλαβής του ακινήτου από τον Δήμο ή προβολής οιασδήποτε αξίωσης από αυτόν.

Ο Δήμος θα καταβάλλει ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση της εγκατάστασης ποσοστό 20% επί των πάσης φύσεως εσόδων από την με οποιοδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση της εγκατάστασης.

Το ποσοστό θα καταβάλλεται από το Δήμο ετησίως, εντός του πρώτου εξαμήνου του επομένου έτους. Προς το σκοπό του υπολογισμού του ποσοστού 20%, ο Δήμος υποχρεούται να αποστέλλει στην ΕΤΑΔ, εντός των δύο πρώτων μηνών κάθε έτους, ενημέρωση επί των πάσης φύσεως εσόδων από εμπορικές εκμεταλλεύσεις του προηγουμένου έτους, με αποδεικτικά παραστατικά και στοιχεία, καθώς και να χορηγεί κάθε επιπλέον στοιχείο τυχόν του ζητηθεί.

Ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση που γίνει από το Δήμο χρήση του υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης και αναπτυχθούν επιπλέον εμπορικές εκμεταλλεύσεις, θα γίνει επανεκτίμηση του ανταλλάγματος με την συνδρομή ανεξάρτητου εκτιμητή.

Ο Δήμος θεωρεί το αντάλλαγμα δίκαιο, εύλογο και πλήρως ανταποκρινόμενο στην αξία, καθώς και στη θέση και κατάσταση στην οποία βρίσκεται και την χρήση που θα έχει η εγκατάσταση και δηλώνει ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν δικαίωμά του για αμφισβήτηση ή/και μείωση του ανταλλάγματος. Συμφωνείται ρητά ότι ο Δήμος δεν έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει ή να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης για ολόκληρο ή μέρος του ανταλλάγματος, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Επίσης, υποχρεούται να καταβάλλει το αντάλλαγμα, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιεί το μίσθιο για οποιοδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μέρους του ανταλλάγματος, ο Δήμος θα καθίσταται υπερήμερος και θα οφείλει για το οφειλόμενο χρηματικό ποσό το νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως κάθε φορά θα ισχύει, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων της Εταιρείας περί καταγγελίας της σύμβασης.

Στο προβλεπόμενο αντάλλαγμα δεν περιλαμβάνονται τέλη, φόροι ή άλλες εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από τις εκάστοτε διατάξεις επ’ αυτών και τα οποία βαρύνουν τον δήμο.

Το Δήμο βαρύνουν όλες οι δαπάνες Οργανισμών Κοινής Οφέλειας, οι εισφορές, τέλη και χρεώσεις υπέρ τρίτων. Ο Δήμος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να μεταφέρει ή/και να λάβει στο όνομά του τις συνδέσεις και παροχές της εγκατάστασης με οργανισμούς κοινής ωφελείας, να διατηρεί σε ισχύ όλες τις αναγκαίες προς αυτούς εγγυήσεις και να διασφαλίζει την έγκαιρη πληρωμή και εξόφληση των αντιτίμων καταναλώσεως π.χ. ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος.

Πλέον του ανταλλάγματος και τυχόν τελών, δαπανών ή εξόδων ο Δήμος βαρύνεται με όλα τα έξοδα και εν γένει βάρη των παραχωρούμενων χώρων, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και με κάθε δαπάνη λειτουργίας, συντήρησης, φύλαξης, ασφάλισης και λοιπά έξοδα χρήσης και εκμετάλλευσης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού της και γενικά με οποιαδήποτε επιβάρυνση, όπως εκάστοτε ισχύει, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως τελών που αφορούν την εγκατάσταση

Εργασίες και επισκευές

Ο Δήμος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την έκδοση, αναθεώρηση, επέκταση και ανανέωση με δική του φροντίδα και δαπάνες για όλες τις τυχόν απαραίτητες άδειες ή εγκρίσεις για την σκοπούμενη χρήση, διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και για τις τυχόν εργασίες που θα πραγματοποιήσει, αφού πρώτα ενημερώσει την ΕΤΑΔ σχετικά, οφείλει δε να προσκομίσει στην ΕΤΑΔ αντίγραφα αυτών και να τις διατηρεί σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, συμμορφούμενος με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, πολεοδομικές, οικοδομικές, αστυνομικές, υγειονομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις και εντολές κάθε αρμόδιας αρχής, δημόσιας, δημοτικής ή άλλης. Η Εταιρεία θα συνδράμει τον Δήμο με οιονδήποτε τρόπο απαιτείται για την έκδοση των ως άνω αδειών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .

Η αδυναμία έκδοσης, αναθεώρησης, επέκτασης, ανανέωσης ή διατήρησης σε ισχύ από το Δήμο οιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή εγκρίσεως, ρητά συμφωνείται ότι δεν συνιστά πραγματικό ή νομικό ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας ή αδυναμία ή πλημμελή εκτέλεση παροχής εκ μέρους της Εταιρείας, ούτε συνιστά λόγο μείωσης ή μη καταβολής του ανταλλάγματος ή λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

Ο Δήμος υποχρεούται να διατηρεί την εγκατάσταση σε άριστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας, τάξης, υγιεινής, ασφάλειας κ.λπ. καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων της ΕΤΑΔ, ως και των αρμοδίων αρχών.

Ο Δήμος υποχρεούται να προβεί με δική του ευθύνη, έξοδα και δαπάνες στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και αποκατάστασης της εγκατάστασης, που είναι απαραίτητες. Κατά τα τρία πρώτα έτη της παραχώρησης, η ΕΤΑΔ θα συμμετέχει σε αναγκαίες δαπάνες για τη βελτίωση του ακινήτου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ενεργειακή αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό εξοπλισμού, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, εργασίες αναδιαρρύθμισης για τις λειτουργικές ανάγκες του σταδίου, αποκατάσταση χλοοτάπητα κλπ.) και για την αποκατάσταση βλαβών και με ανώτατο ποσό τα €200.000 τα δύο ή τρία πρώτα έτη ή τα €600.000 συνολικά στην επταετία. Τα σχετικά τιμολόγια θα εκδίδονται επ’ ονόματι του Δήμου ή στο νομικό του πρόσωπο, στο οποίο τυχόν θα έχει παραχωρήσει τη λειτουργία του Σταδίου. Από την ημέρα που θα γνωστοποιούνται τα τιμολόγια δαπανών, η Εταιρεία θα πρέπει να αποδίδει τη συμμετοχή της εντός τριάντα ημερών.

Ο Δήμος θα πρέπει να έχει λάβει τη συναίνεση της Εταιρείας και να τηρεί τους όρους που αυτή θα θέσει, προκειμένου να προβεί σε επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και χρήσεων εντός της εγκατάστασης και, ιδίως να κάνει χρήση του υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης, για την επανεκτίμηση του ανταλλάγματος στις περιπτώσεις ανάπτυξης επιπλέον εμπορικών εκμεταλλεύσεων.

Η ΕΤΑΔ έχει δικαίωμα να παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών από το Δήμο. Συμφωνείται δε ρητά ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΤΑΔ για τυχόν πολεοδομικές ή άλλες παραβάσεις εκ μέρους του Δήμου ή για μη συμμόρφωσή του προς τις εκδοθείσες άδειες, τον κίνδυνο και βάρος των οποίων φέρει αποκλειστικά και μόνον ο Δήμος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος οφείλει να τηρεί τα ακόλουθα:

(α) να ενημερώνει εγγράφως την ΕΤΑΔ για όλες τις σκοπούμενες επεμβάσεις, ήτοι ενδεικτικά τροποποιήσεις, μεταρρυθμίσεις, διαρρυθμίσεις, εσωτερικές ή εξωτερικές, προσθήκες, επεμβάσεις, αναδιατάξεις ή τροποποιήσεις και γενικά για όλες τις τροποποιήσεις της υφιστάμενης κατάστασης της εγκατάστασης,
(β) να τηρεί τις διατάξεις της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να εφοδιάζεται με όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις,
(γ) να φροντίζει να μην θίγεται η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία,
(δ) γενικά να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, διατάξεις, κανόνες και κανονισμούς.

Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΔ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών, ακόμα και εάν έχει χορηγήσει την συναίνεσή της γι΄ αυτές, καθώς και την εξ αυτών λειτουργία.

Επίσης, συμφωνούνται ρητώς τα ακόλουθα:

(α) Ο Δήμος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή εκτέλεση των τυχόν εργασιών και την αποπεράτωσή τους με τρόπο που δεν θα δημιουργεί οχλήσεις, ζημιές ή κινδύνους από τις εργασίες κατά τη διάρκεια της κατασκευής σε οποιονδήποτε τρίτο.

(β) Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, από ειδικευμένο προσωπικό κατά τρόπο άψογο από τεχνική άποψη.

(γ) Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο Δήμος θα ευθύνεται για κάθε τυχόν πολεοδομική ή άλλη παράβαση και θα βαρύνεται με την καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών, προστίμων, προσαυξήσεων ή τελών των παραπάνω εργασιών, καθώς και τυχόν αστική ευθύνη τόσο έναντι των τρίτων όσο και έναντι των λοιπών όμορων ιδιοκτησιών, η δε ΕΤΑΔ ουδεμία ευθύνη θα έχει για υπερβάσεις, παραβάσεις και πρόκληση ζημίας σε οποιονδήποτε, υποχρεούμενου του Δήμου να αποκαταστήσει αυτές.

(δ) Κατά την περίοδο υλοποίησης των εργασιών, όπως και γενικότερα για κάθε εργασία επισκευής, προσθήκης, βελτίωσης κ.τ.λ., ο Δήμος υποχρεούται να ασφαλισθεί με δαπάνες του πριν από την έναρξη των εργασιών σε νομίμως συνάπτουσα ασφαλίσεις στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, ήτοι ενδεικτικά για πρόκληση οποιουδήποτε κινδύνου κατά της ζωής, ατυχημάτων ή ζημιών εις βάρος των εργαζομένων στο έργο, οποιωνδήποτε άλλων τρίτων και της περιουσίας αυτών, έτσι ώστε η ΕΤΑΔ να μην έχει καμία ευθύνη και να μην υποχρεωθεί στην πληρωμή κανενός ποσού, από οποιοδήποτε λόγο που θα έχει σχέση με τις ανωτέρω αιτίες.

(ε) Σε περίπτωση δημιουργίας οποιουδήποτε δικαστικού αγώνα εις βάρος της Εταιρείας εκ των ως άνω αιτιών, υποχρεούται ο Δήμος, κατόπιν ειδοποίησης εκ μέρους της Εταιρείας, να παρέμβει στη δίκη και να καταβάλει στην Εταιρεία το οποιοδήποτε ποσό, που τυχόν θα υποχρεωθεί αυτή δικαστικώς να πληρώσει από τις ανωτέρω αιτίες σε τρίτους δικαιούχους.

(στ) Αμοιβές και έξοδα τρίτων, μηχανικών, εργολάβων, εργατοτεχνιτών και λοιπού προσωπικού, προμηθευτών, εισφορές κύριων και επικουρικών Ασφαλιστικών Οργανισμών που θα απαιτηθούν και θα βεβαιωθούν για τις εργασίες βαρύνουν τον Δήμο εξ ολοκλήρου, ακόμα και αν βεβαιωθούν στο όνομα της ΕΤΑΔ.

(ζ) Οι συνέπειες από οποιασδήποτε φύσης ζημία, είτε στο προσωπικό του Δήμου είτε σε τρίτους ή σε οχήματα, μηχανήματα, ή και σε περιουσίες του προσωπικού του Δήμου ή τρίτων, που προκλήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων, προστηθέντων, στελεχών, βοηθών εκπληρώσεως ή υπεργολάβων του Δήμου και από οποιαδήποτε εν γένει αιτία συνδεόμενη με την εκτέλεση των εργασιών βαρύνουν αποκλειστικά, ποινικά και αστικά, μόνο το Δήμο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

6.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, ο Δήμος υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση της εγκατάστασης και να τη διατηρεί σε άριστη κατάσταση.

6.2. Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης , ο Δήμος οφείλει να συντηρεί, διατηρεί και αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις του ακινήτου, έτσι ώστε:

· Να διατηρείται η απρόσκοπτη λειτουργία του ακινήτου,

· Να προστατεύεται το περιβάλλον όσο και το ακίνητο και να τηρείται απαρέγκλιτα η σχετική νομοθεσία.

· Να εξασφαλίζεται η εσωτερική και εξωτερική προστασία του ακινήτου.

Εάν κατά τη διάρκεια της παραχώρησης διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες ή ζημίες στην εγκατάσταση ή εάν ο Δήμος παραβαίνει συστηματικά και κατ΄ επανάληψη τις υποχρεώσεις του που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, τότε η Εταιρεία θα τάξει εύλογη προθεσμία στο Δήμο, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Δήμου, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της παρούσας σύμβασης.

6.5. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει την σύμβαση εργασίας του μέχρι σήμερα υπευθύνου λειτουργίας του Σταδίου καταβάλλοντας τους μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές κλπ, εκτός και αν ο Δήμος ρητά ζητήσει την αντικατάσταση του εν λόγω υπαλλήλου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Δήμος υποχρεούται να ασφαλίσει με δικά του έξοδα την εγκατάσταση και να αποστείλει στην ΕΤΑΔ εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της παρούσας ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς και την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων: (α) κατά παντός κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κινδύνων πυρκαϊάς, θεομηνίας, κεραυνού, καπνού, κακόβουλης πράξης, θύελλας, πλημμύρας, καταιγίδας, σεισμού, καθίζησης, κατολίσθησης, διάρρηξης σωληνώσεων (ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης), (β) για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για απαιτήσεις σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών που τυχόν συμβούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εξαιτίας ή εξ αφορμής αυτής, συμπεριλαμβάνοντας στο ασφαλιστήριο την ΕΤΑΔ ως συνασφαλιζόμενη. Οι ακριβείς κίνδυνοι που θα συμπεριληφθούν στο ασφαλιστήριο, καθώς και το ύψος της ασφαλιστέας αξίας θα υποδειχθούν από την ΕΤΑΔ.

Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν προβεί σε ασφάλιση της εγκατάστασης ή δεν προβαίνει στις ανανεώσεις των ασφαλιστηρίων ή δεν προσκομίζει αυτά, η ΕΤΑΔ, πέραν του δικαιώματος καταγγελίας της παρούσας, δικαιούται να προβαίνει αυτή στις ασφαλίσεις και ο Δήμος θα υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση της ΕΤΑΔ να καταβάλει σ’ αυτήν το ποσό των ασφαλίστρων.

Ο Δήμος υποχρεούται επίσης να ασφαλίζει τα προβλεπόμενα έργα επισκευής ανακατασκευής και αποκατάστασης της εγκατάστασης, καθ’ όλη τη διάρκειά τους, κατά παντός κινδύνου εργολαβίας για ποσό ίσο προς τον προϋπολογισμό των έργων, φροντίζοντας παράλληλα να συμπεριλαμβάνει ως συνασφαλιζόμενη την ΕΤΑΔ για την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων συνεπεία των εργασιών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το